přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrolní systém EZ

Ekologická produkce včetně označování bioproduktů se opírá o systém přísné kontroly a certifikace. Kontrolován je celý proces od zemědělského podniku přes výrobu, balení, distribuci až po obchod. Stejným kontrolám podléhá i ekologická produkce ve třetích zemích (mimo EU) a dovoz bioproduktů z těchto zemí. Legislativa přesně stanovuje, kdo musí nebo nemusí být registrován při výrobě nebo nakládání s bioprodukty.

Kontrolou ekologické produkce jsou pověřeny 4 soukromé kontrolní a certifikační organizace (KO) na základě veřejnoprávní smlouvy s Ministerstvem zemědělství. Náklady kontroly tak nese kontrolovaný subjekt.

Uvedené KO mají povinnost vykonat u každého registrovaného ekologického podniku kontrolu alespoň 1x za rok. Zároveň mají povinnost vykonat alespoň u 10% podniků další namátkovou kontrolu a zároveň musí proběhnout 10% všech kontrol formou předem neohlášené kontroly. Při těchto kontrolách jsou KO povinny odebrat alespoň u 5% podniků kontrolní vzorky půdy, rostlin, surovin a produktů za účelem analýzy možného použití nepovolených látek. V případě podezření na porušení pravidel ekologické produkce jsou KO oprávněny odebrat vzorek vždy.

Pokud kontrola neodhalí závažné nedostatky, udělí KO na příslušný produkt osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu (tzv. certifikát).

Ve zvlášť závažných případech nebo tam, kde ke kontrole nejsou oprávněny výše uvedené KO, vstupují do kontroly také státní dozorové orgány.

Kontrolní síť ekologické produkce v České republice je tak na velmi vysoké úrovni a patří k nejúčinnějším v Evropě. V průměru je provedeno ročně téměř 6 tis. kontrol. Množství zjištěných nedostatků v sektoru ekologické produkce je však poměrně malé. Počet pokut udělených ročně za závažnější porušení pravidel se pohybuje kolem 20 a stejně tak počet odepřených certifikátů. Přičemž ne každé porušení legislativy má automaticky za následek snížení kvality výsledného produktu.

Bioprodukty na pultech českých obchodů si tak zaslouží vysokou důvěru spotřebitelů, ať již pocházejí přímo z České republiky nebo mimo ni. 

Ministerstvo zemědělství, jakožto příslušný orgán pro kontrolu dodržování pravidel ekologické produkce, má podle článku 37 Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625  povinnost určit úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

V současné době jsou určené úřední laboratoře pro testování ekologické produkce tyto:

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Metrologická a zkušební laboratoř  VŠCHT  Praha se sídlem Technická 1903/3, 166 28 Praha 6 – Dejvice, IČ 60461373

  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní referenční laboratoř se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO 00020338

  • Státní veterinární ústav Jihlava, Laboratoře SVÚ Jihlava se sídlem Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava, IČO 13691554

  • LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř se sídlem Polní 23/340, 639 00 Brno, IČO 44014643

  •  NEREZ Blučina s.r.o., VINAŘSKÁ LABORATOŘ se sídlem Cézavy 699, 664 56 Blučina, IČO 25551591