přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je provozovatel povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Provozovatel vodovodu je v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Formu elektronického předávání výsledků stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb., která je prováděcím právním předpisem k zákonu o vodovodech
a kanalizacích. Vyhláška č. 448/2017 Sb. novelizovala vyhlášku
č. 428/2001 Sb. a mimo jiné upravila předávání výsledků rozborů o jakosti surové vody tak, že provozovatelé vodovodů předávají výsledky rozborů v rozsahu přílohy č. 9 (v roce 2018 podle přílohy č. 9 vyhlášky
č. 428/2001 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2017 v rozsahu tabulky č. 1 Úplný rozbor odebírané surové vody a tabulky č. 3 Monitorovací rozbor surové a vyrobené vody) prostřednictvím elektronické aplikace do databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

Ke vkládání výsledků do databáze spravované ČHMÚ se bude využívat elektronická aplikace, která bude zveřejněna na internetových stránkách ČHMÚ.  V této souvislosti je termín pro předání výsledků o jakosti surové vody za rok 2017 prodloužen do 30.9.2018.

Aktuální informace k dané problematice budou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.