přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o přípravě PRVKÚ ČR a o proceduře posuzování jeho vlivů na životní prostředí (SEA)

26.10.2007

Tato informace si klade za cíl informovat veřejnost o zpracování "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky" (PRVKÚ ČR) a o možnostech aktivní účasti veřejnosti při přípravě tohoto o dokumentu v rámci procedury Posuzování vlivů na životní prostředí - SEA

Co je „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR)“

PRVKÚ ČR bude strategickým dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací.

PRVKÚ ČR bude vycházet ze zpracovaných, projednaných a zastupitelstvy jednotlivých krajů schválených Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) a bude shrnutím údajů jednotlivých krajů s důrazem na nadkrajové záměry PRVKÚ ČR bude vytvořen systémem „zdola“ a je založen na syntéze informací ze 14 krajských PRVKÚK.

PRVKÚK jsou základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací.

PRVKÚK obsahují koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku, přičemž navržené koncepce musí být hospodárné.

PRVKÚK je současně „Programem“ i „Plánem“, neboť uvedené koncepce obsahují souhrn zásad a PRVKÚK rovněž obsahují identifikační, demografické a bilanční údaje, technická a ekonomická řešení pro 17 166 obcí a místních částí obcí České republiky..

PRVKÚ ČR a PRVKÚK jsou podkladem pro orgány státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu oboru vodovodů a kanalizací a jsou zpracovány s výhledem do roku 2015.

Dlouhodobé zajištění veřejného zájmu oboru vodovodů a kanalizací je odůvodněno zejména potřebami:

 • životní a sociální úrovně i kvalitního života a zdraví obyvatel
 • hospodářského a územního rozvoje měst a obcí
 • zdravého životního prostředí
 • hospodářského rozvoje v průmyslu a dalších sektorech
 • řešení potenciálních krizových situací.

 

Do PRVKÚ ČR byly zahrnuty skupinové vodovody a vodárenské soustavy dodávající vodu odběratelům několika spotřebišť s jedním nebo více zdroji, zásobující zpravidla tři a více obcí (měst) a současně s počtem trvale bydlících obyvatel větším než 2 000 osob (tj. s maximální denní potřebou vody nad 5 l/s).

Do PRVKÚ ČR byly dále zahrnuty nadobecní kanalizační systémy odvádějící odpadní vody z větších územních celků sdružujících zpravidla tři a více měst či obcí a současně s počtem trvale bydlících obyvatel větším než 2 000 obyvatel.

PRVKÚ ČR a PRVKÚK jsou základem pro využití fondů Evropských společenství a národních finančních zdrojů pro výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací. Rovněž obsahují rozhodující stavby pro splnění požadavků přechodného období při projednávání podmínek vstupu České republiky do Evropské unie.

Ministerstvo zemědělství zajišťuje zpracování PRVKÚ ČR v souladu s ustanovením v § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s právním řádem ČR a právem Evropských společenství je současně s přípravou dokumentu posuzován také jeho vliv na životního prostředí.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (PRVKÚ ČR) ve vztahu k životnímu prostředí

Povinnost posoudit vlivy provádění koncepcí, jakou je i PRVKÚ ČR, na životní prostředí (dále také ŽP), je v právu Evropského společenství stanovena Směrnicí 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na ŽP. V českém právním řádu upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem SEA PRVKÚ ČR je hodnocení environmentální situace v území dotčeném působením PRVKÚ ČR, vyhodnocení jeho dopadů na životní prostředí a určení podmínek realizace PRVKÚ ČR v souladu s požadavky ochrany životního prostředí.

Na základě výsledků výběrového řízení (zadavatel MZe ČR) je PRVKÚ ČR posuzován projektovým týmem, vytvořeným společností DHV CR, zahrnujícím specialisty na SEA, hodnocení vlivů na chráněná území soustavy Natura 2000 a hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

Posouzení vlivů PRVKÚ ČR na životní prostředí bude mít (kromě již zveřejněného oznámení) 2 hlavní výstupy:

 1. Průběžná doporučení, připomínky a návrhy pořizovateli a zpracovateli PRVKÚ ČR, určená pro případné úpravy a doplnění PRVKÚ ČR (úpravy textu, alternativy řešení, opatření na snižování vlivů na ŽP, a další).
 2. Dokumentace samotného Vyhodnocení PRVKÚ ČR rozsahem a obsahem respektující požadavky zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně Závěrů zjišťovacího řízení, formulovaných MŽP ČR.

Projednávání dokumentu bylo oficiálně zahájeno zveřejněním „Oznámení koncepce“, dokumentem popisujícím obsah PRVKÚ ČR, dotčené území a předpokládané vlivy PRVKÚ ČR na životní prostředí a veřejné zdraví. Procedura bude završena vydáním stanoviska MŽP ČR, které bude použito jako jeden z podkladů při projednávání PRVKÚ ČR MZe ČR.

Informace budou oficiálně zveřejňovány prostřednictvím Informačního systému MŽP ČR www.mzp.cz)

Další doplňující informace, zejména o stavu přípravy PRVKÚ ČR (aktualizace jednotlivých verzí) a průběžné výstupy SEA, budou uveřejňovány na Internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR (www.eagric.cz) na subportálu Vodní hospodářství. Zde je také uveden odkaz na e-mailovou adresu, na kterou mohou zájemci zasílat své připomínky a návrhy k přípravě dokumentu a postupu hodnocení jeho vlivu na ŽP: seavk@seznamcz.

Všechny připomínky budou postoupeny pořizovateli a zpracovateli PRVKÚ ČR a SEA týmu.

SEA a účast veřejnosti

Procedura SEA nabízí v této souvislosti veřejnosti významnou možnost aktivně se zapojit do přípravy PRVKÚ ČR, zpracovávaného s výhledem do roku 2015.

Účast veřejnosti při posuzování bude – včetně obligatorních způsobů, stanovených citovaným zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajištěna také následujícími kroky:

 • Aktuální návrhy PRVKÚ ČR ve znění, v němž budou podrobeny posuzování, budou k dispozici na Internetových stránkách pořizovatele, tedy Ministerstva zemědělství ČR.
 • Návštěvníci uvedených Internetových stránek budou mít možnost zasílat své připomínky, dotazy a doporučení k průběhu posuzování (jak k samotnému PRVKÚ ČR, tak i k průběžným výsledkům SEA) na e-mailové adresy (viz interaktivní odkazy). Zaslané připomínky budou k dispozici pořizovateli a zpracovateli PRVKÚ ČR i zpracovatelům SEA.
 • Všechny připomínky budou zpracovatelem SEA shromážděny a na základě vyhodnocení SEA týmu bude pořizovateli doporučeno, které připomínky by měly být zapracovány do PRVKÚ ČR. Souhrn všech připomínek s komentářem k jejich vypořádání (doporučení / nedoporučení) bude zveřejněn.
 • Zájemci o pravidelné připomínkování aktualizovaných verzí PRVKÚ ČR a dílčích výstupů vyhodnocení vlivů na ŽP mohou být zařazeni na e-mailový seznam adresátů (e-mailing list), kterým budou zasílány informace o změnách zveřejněných dokumentů, pozvánky na jednání a další zajímavé informace, týkající se projednávání PRVKÚ ČR.
 • Uspořádání veřejného projednání návrhu PRVKÚ ČR a vyhodnocení, tak jak je stanoveno citovaným zákonem. K projednání výsledků SEA budou přizváni také zástupci NNO a široké veřejnosti.

Interaktivní odkazy:

Kontaktní osobou pro podporu účasti a komunikaci s veřejností resp. NNO v rámci procedury SEA PRVKÚ ČR je zástupce SEA týmu Ing. Jiří Vavřínek : jirivavrinek@dhvcz tel. +420-267 092 481.

Připomínky, doporučení a návrhy k samotnému PRVKÚ ČR by měly být přednostně zasílány na následující e-mailovou adresu zpracovatele PRVKÚ ČR: josefdrbohlav@hydroprojektcz.

Časový harmonogram procedury

Vzhledem k termínu projednání „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky“ MZe ČR a podmínkami pořizovatele jsou uvedeny následující termíny. Další kroky procedury a případné změny budou dále upřesněny na základě průběhu posuzování.

Datum Činnost
Leden 2006 Zveřejnění aktuální verze PRVKÚ ČR pořizovatelem
Říjen 2006 Zveřejnění „Oznámení koncepce“ podle zákona č. 100/2001 Sb.
Říjen 2006-Prosinec 2007 Dopracování PRVKÚ ČR a jednotlivé fáze vyhodnocení
Únor 2008 Obligatorní veřejné projednání
Duben 2008 Předložení Vyhodnocení vlivů PRVKÚ ČR na ŽP
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem