přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vodovody a kanalizace

Dotace sloužící k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí České republiky upravují Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje Ministerstvo zemědělství formou výzev.

K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou je určen podprogram 129 302. K podpoře výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod je určen podprogram 129 303.
O podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v rámci podprogramu 129 302 mohou žádat i vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Dne 21. března 2018 vláda České republiky přijala usnesení č. 184 k návrhu opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území. Na základě tohoto usnesení byl program 129 300 rozšířen o podprogram 129 304 určený k podpoře projektové a inženýrské přípravy navržených opatření pro zajištění nových zdrojů pitné vody pro obyvatele České republiky v území, která by musela být učiněna v případě dalšího ovlivnění podzemních i povrchových vod oblastí Frýdlantska a Chrastavy činností dolu Turów.

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha Žádosti o evidenci akce v programu 129 300) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést z odkazu https://isprofin.mfcr.cz/Rezortni/.

Přílohy


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
10.1.2012

Program 129 180 - oznámení

Stávající program 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ byl již definitivně naplněn a finančně vyčerpán. V současné době nepřijímáme do tohoto programu nové žádosti.


26.11.2010

Pravidla podprogramu 129 143 ve znění dodatku č. 1/2010

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 25271/2010-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 143 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2010“.


11.1.2010

Pravidla podprogramu 129 142

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 31262/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory, která platí pro podprogram 129 142 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009“


16.4.2009

Pravidla v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství č.j. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II" - pravidla v úplném znění, včetně příloh.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2