přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Působnost výkladových komisí

Působnost výkladových komisí je založena na základě příkazu náměstka ministra zemědělství pro strukturální sekci č. 1/2004, ve znění příkazu č. 1/2005.

Tématické oblasti: Vodní hospodářství

Příkazem náměstka ministra pro strukturální sekci č. 1/2004, ve znění příkazu č. 1/2005 (v přiloženém souboru) byly při Ministerstvu zemědělství ustaveny výkladové komise pro:

  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a související právní předpisy,
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a související právní předpisy.

K datu 1. srpna 2005 byl tak formálně příkazem č. 1/2005 uzavřen proces nejen personální, ale též funkční reformy Výkladové komise pro zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a související právní předpisy. Za související právní předpisy se považují výstupy z legislativní činnosti Ministerstva zemědělství, především úseku vodního hospodářství.

Obě výkladové komise byly zřízeny v roce 2003 jako poradní orgány úseku vodního hospodářství za účelem zabezpečení plného dodržování zákonných předpisů ve vodním hospodářství v působnosti tohoto ústředního vodoprávního úřadu jakož i zajištění jednotného postupu vodoprávních úřadů všech stupňů při jejich aplikaci. V konečném důsledku se tak nemalou měrou podílejí na řádné aplikaci zákonů z oblasti vodního hospodářství a jejich prováděcích právních předpisů. Výkladové komise se, na základě příkazu náměstka ministra zemědělství pro strukturální sekci č. 1/2004, č.j. 912/2004-7000 ze dne 9. února 2004, ve znění příkazu č. 1/2005, č.j. 27112/2005-16000, řídí příslušným jednacím řádem pro zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon v přiloženém souboru), resp. jednacím řádem pro zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (v přiloženém souboru).

Přijaté a schválené výklady úseku vodního hospodářství pomáhají nejen žadatelům o ně lépe se orientovat v každodenním styku s vodním hospodářstvím, ale jsou i cennou pomůckou při aplikaci právních předpisů regulujících tuto sféru lidské činnosti. Přestože působnost výkladů nedosahuje míry závaznosti platných právních předpisů, lze dnes s potěšením konstatovat, že jejich přijímání a navazující publikace se výraznou měrou podílejí na pozitivním rozvoji vodního hospodářství v České republice. Je však nezbytné upozornit na to, že výklady nejsou obecně závazné a mají pouze doporučující charakter.

Rovněž personální složení výkladových komisí odpovídá od počátku požadavku po odborném zaměření a osobních kvalitách jednotlivých členů a je nominováno tak, aby do její činnosti byly v co nejširší míře zapojeni zástupci všech subjektů se vztahem na vodní hospodářství v České republice. Počet členů byl doplněn především o zástupce odborné veřejnosti, zástupce územně samosprávných celků i odborníků na jednotlivá právní odvětví. Vzhledem k praktickým zkušenostem s prací výkladové komise byl za účelem dalšího zefektivnění její činnosti modifikován k datu 1. srpna 2005 i její jednací řád.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem