přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
26.11.2019

Výklad č. 97 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 407 KB)

Povinnosti vlastníků pozemků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona [k § 59a vodního zákona]


13.2.2018

Výklad č. 96 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Povinnosti správce vodního toku a povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků [k § 47 odst. 2 písm. b) a k § 50 písm. b) vodního zákona]


26.8.2013

Výklad č. 95 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 46 KB)

Možnost státního podniku Povodí provádět technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie spravovaných jiným státním podnikem Povodí [k § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]


26.11.2012

Výklad č. 94 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 50 KB)

Prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu [§ 9 odst. 6 vodního zákona]


9.1.2012

Výklad č. 93 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Souhlas a závazné stanovisko podle vodního zákona [k § 17 a § 104 odst. 9 vodního zákona]


13.2.2018

výklad č. 92 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Správa drobného vodního toku po smrti nebo zániku osoby určené správcem
[k § 48 odst. 2 vodního zákona]


13.5.2011

Výklad č. 91 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 84 KB)

Charakter vod ve štěrkovištích
[k § 4 odst. 2 vodního zákona]


19.10.2018

Výklad č. 90 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 707 KB)

Vodní díla na ohlášení
[k § 15a vodního zákona]


3.2.2011

Výklad č. 89 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 158 KB)

Lhůta pro podání žádosti o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně
[k § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 203/2009 Sb.]


20.10.2010

Výklad č. 88 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

Správcovství drobného vodního toku, ke kterému nebyl určen správce, ústícího do jiného vodního toku za hranicemi České republiky
[k § 48 odst. 4 vodního zákona]


20.10.2010

Výklad č. 87 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 149 KB)

Určení správcem drobného vodního toku organizační složku státu nebo státní podnik
[k § 48 odst. 2 vodního zákona]


30.1.2009

Výklad č. 85 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Žádost o stavební povolení vodního díla – doklady k pozemku 
[k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona]


19.5.2008

Výklad č. 83 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Užívání důlních vod
[k § 4 odst. 2 vodního zákona a  § 40 odst. 2 písm. a) a b) horního zákona]   


29.1.2008

Výklad č. 81 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 88 KB)

Obnova vodního díla v korytě vodního toku, k němuž se váže povinnost jej strpět
[§ 50 písm. c) vodního zákona]  


30.3.2007

Výklad č. 76 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Historická studna u nemovitosti ve vlastnictví právnické osoby
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb.]


23.9.2019

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 584 KB)

Individuální zásobování domácností pitnou vodou [k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.]


13.10.2006

Výklad č. 73 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 


19.5.2006

Výklad č. 72 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Zánik povolení k odběru povrchové vody pro energetické využití v MVE pravomocné před 1. 1. 2002
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 


19.5.2006

Výklad č. 71 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Druh nakládání s vodami u malých vodních elektráren
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona]


28.3.2006

Výklad č. 70 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Povolení k odběru vod z historických studní po 1. 1. 2008
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. a ustanovení § 88 vodního zákona] 


27.9.2005

Výklad č. 67 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Zánik podstatné části vodního díla umožňující nakládání s vodami
[k ustanovení § 15 odst. 7 vodního zákona]  


24.9.2005

Výklad č. 66 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Opatření k odstranění zjištěných závad
[k ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona]


13.2.2018

Výklad č. 64 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona]


5.10.2005

Výklad č. 62 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Pojem "pozemek sousedící s vodním dílem"
[k ustanovení § 60 odst. 1 vodního zákona] 


19.3.2018

Výklad č. 59 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Charakter vody ve vodním díle - náhonu
[k ustanovení § 43 odst. 1, 2 vodního zákona]  


7.9.2005

Výklad č. 57 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
[k ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona]  


19.3.2018

Výklad č. 55 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Pojem "vodní nádrž"
[k ustanovení § 55 odst. 1 a 3 vodního zákona]  


22.8.2005

Výklad č. 54 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Revize manipulačních řádů
[k ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona] 


2.6.2014

Výklad č. 53 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Rozhodování v pochybnostech, zda jde o vodní dílo
[k § 55 odst. 3 vodního zákona]


22.8.2005

Výklad č. 52 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Věcná příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování ve věci VD Rozkoš
[k ustanovení § 107 písm. m), t), u), v) vodního zákona] 


17.8.2005

Výklad č. 51 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Souběh žádostí více žadatelů o povolení k nakládání s povrchovými vodami
[k ustanovení § 8 odst. 1 vodního zákona]  


20.7.2005

Výklad č. 50 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Působnost krajských úřadů rozhodovat o ochranných pásmech vodních zdrojů
[k ustanovení § 107 písm. u) vodního zákona]


16.5.2005

Výklad č. 49 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci pořizované obcemi s rozšířenou působností
[k ustanovení § 126 odst 6 vodního zákona] 


24.3.2005

Výklad č. 48 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Příslušnost rozhodování ve věci zdrží
[k ustanovení § 106 vodního zákona]


24.3.2005

Výklad č. 47 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Ukončení odběru z vlastního zdroje s účelovou podmínkou dodávat přebytek vody pro náhradní zásobování
[k ustanovení § 8 vodního zákona]


3.2.2005

Výklad č. 45 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Zálohové hlášení za odběr podzemních vod, jehož povolení nepřesahuje 6000 m3.rok-1 a zároveň 500 m3.měsíc-1
[k ustanovení § 88 vodního zákona]   


3.2.2005

Výklad č. 44 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Provádění hydrogeologického průzkumu
[k ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a § 15 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 43 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Nakládání s podzemními vodami při těžbě zemního plynu
[k ustanovení § 8 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 41 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Povinnosti vlastníků vodních děl
[k ustanovení § 59 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 40 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Údržba travních porostů vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků
[k ustanovení § 50 písm. b) vodního zákona]  


11.8.2004

Výklad č. 37 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Povolení k nakládání s vodami ve vazbě na stanovené povrchové vody využívané ke koupání
[k ustanovení § 8 a § 34 vodního zákona]    


4.8.2004

Výklad č. 35 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Zrušení platného povolení nakládání s vodami
[k ustanovení § 55 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 34 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
[k ustanovení § 107 písm. h) vodního zákona]  


4.8.2004

Výklad č. 33 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Pojem "průtočné chlazení parních turbín"
[k ustanovení § 101 odst. 3 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 31 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Forma žádosti o zrušení platného povolení nakládání s vodami, povolení k odvádění nastoupaných podzemních vod po ukončení jejich odběru
[k ustanovení § 8 a § 12 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 26 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Platby měsíčních záloh za odebrané množství podzemní vody limitované v povolení k nakládání s vodami hodnotou uvedenou v litrech za sekundu
[k ustanovení § 88 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 25 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Otázka sdílení nákladů na stavbu a provoz protipovodňové hráze ve vztahu k pojmu "údržba vodního díla"
[k ustanovení § 57 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 24 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Vztah nakládání s vodami k rekonstrukci příslušného jezu
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 23 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

Charakter kalových polí u objektů cukrovarů
[k ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 21 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Absence povinnosti podílet se na úhradě nákladů na údržbu rybníka vlastníkem vodní elektrárny do celkového výkonu výrobny 10 MWe
[k ustanovení § 57 vodního zákona] 

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední