přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zachování konkurenceschopné a ekonomicky životaschopné tradiční akvakultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi

 • Posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v sektoru akvakultury včetně souvisejícího zpracování, investice do vývoje moderní intenzivní technologie chovu umožňující udržitelnou produkci ryb při nízké spotřebě vody a minimálním zatížení životního prostředí a zajištění welfare chovaných ryb

 • Zajištění stabilního, druhově rozmanitého rybího společenstva v rybářských revírech

 • Zajištění vhodných podmínek pro výskyt ryb v rybářských revírech

 • Zvýšení zájmu a využití potenciálu rekreačního rybolovu v rámci regionálního rozvoje a podpora vzdělání a komunikace

 

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 • Podporovat a využívat národní dotace a účelné využívání dotačních titulů EU

 • Prezentovat a podporovat akvakulturu jakožto významný prvek trvale udržitelného hospodaření

 • Propagace akvakultury prostřednictvím masmédií (televize, rozhlas, noviny, atd.)

 • Zajistit koordinovanost zemědělské politiky a politiky životní prostředí s rybářskou politikou

 • Zajistit lepší využití aplikovatelného výzkumu a využití vědeckých výsledků v praxi

 • Zajistit koordinovanost boje proti rybožravým predátorům

 • Omezit přísun živin a erozního materiálu do vodotečí, vodních nádrží, rybníků

 • Zajistit dostatečné budování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s účinným terciálním čištěním (především odstraňování fosforu) a zajistit zásady správného zemědělského hospodaření s cílem zamezení erozních smyvů, končících ve vodotečích a vodních útvarech (vodní nádrže, rybníky)

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 9.I. – Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
 • 15. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků
 • 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

 

Operační program rybářství 2014–2020:

 • 2. – Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje (Produktivní investice do akvakultury, Podpora nových chovatelů, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním)
 • 5. – Podpora uvádění na trh a zpracování (Uvádění produktů na trh)

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem