přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele

30.6.2016

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele a obchodníky s ohledem na produkty rybolovu a akvakultury.

Dne 22.12.2009 vyšlo v úředním věstníku Evropské unie:

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Toto nařízení  nabylo účinnosti 1.1.2010.

Cílem kontrolního nařízení je:

Zkvalitnění a zefektivnění veškerých kontrolních činností týkajících se produktů rybolovu a akvakultury v rámci  EU, a to s ohledem na cíle Společné rybářské politiky, kdy musí být zajištěno plně udržitelné využívání rybolovných zdrojů.

Jedním z hlavních cílů tohoto kontrolního nařízení je rovněž zajištění dohledatelnosti a možnosti zpětného vysledování u všech produktů rybolovu a akvakultury na všech úrovních pohybu zboří od výrobce až ke konečnému spotřebiteli.

V Úředním věstníku EU dne 30.4.2011 vyšlo:

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 404/2011
ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Úkoly, které vyplynou  z těchto právních aktů pro dotčené subjekty v České republice:

Z hlavy IV  tohoto prováděcího nařízení Komise  - Kontrola uvádění na trh, kapitola I - Sledovatelnost - která se použije od 1. ledna 2012, vyplývá pro české subjekty:

Na základě daného nařízení Komise je nutné, aby spotřebitel byl náležitě informován o všech nabízených produktech rybolovu a akvakultury, které jsou nabízeny k maloobchodnímu prodeji. Tato povinnost se týká všech produktů rybolovu a akvakultury, které  jsou buď vlastní produkce, dovezené do České republiky nebo z České republiky vyvážené.

Na štítku nebo příslušném označení produktů rybolovu a akvakultury musí být uvedeno :

  • obchodní označení,
  • vědecký (latinský) název druhu,
  • způsob produkce,
  • příslušná zeměpisná oblast/oblast odlovu.

Vědecký název by měl být také uváděn na reklamních letácích a billboardech.

Jestliže byl produkt rybolovu nebo akvakultury dříve zmrazen, na štítku nebo příslušném označení se musí uvést slovo „rozmrazeno“. Není-li toto slovo na maloobchodní úrovni uvedeno, má se za to, že produkty rybolovu a akvakultury nebyly dříve zmrazeny a později rozmrazeny.

Slovo „rozmrazeno“nemusí být uvedeno na :

a) produktech rybolovu a akvakultury dříve zmrazených pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu s přílohou III oddílem VIII nařízení (ES) č. 853/2004 a

b) produktech rybolovu a akvakultury, které byly rozmrazeny před uzením, solením, vařením, konzervováním, sušením nebo kombinací těchto postupů.

Provozovatelé připojí informace o produktech rybolovu a akvakultury  prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém:

a) od 1. ledna 2013 k produktům rybolovu, na které se vztahuje víceletý plán,

b) od 1. ledna 2015  k ostatním produktům rybolovu a  akvakultury.

Ministerstvo zemědělství upozorňuje všechny producenty, dovozce, vývozce, přepravce,  velkoobchodní organizace, provozovatele skladů i mrazíren a chladíren, jakož i subjekty prodávající zboží v maloobchodní síti včetně provozovatelů restaurací nabízejících pokrmy z ryb, že produktům rybolovu a akvakultury bude díky uvedeným nařízením věnována do budoucna na celém území Evropské unie zvýšená pozornost.

Pohyb tohoto zboží (produktů rybolovu a akvakultury) dovezeného i vyprodukovaného na domácí půdě, bude sledován přísněji něž tomu bylo v minulých letech. Evropská komise klade u všech těchto produktů velký důraz na vysledovatelnost zboží, a to až po moment předání konečnému spotřebiteli. Není přípustné, aby se na velkoobchodním i maloobchodním trhu objevovaly výrobky, u nichž nelze určit původ, druh a způsob produkce.

Důsledné dodržování platných veterinárních předpisů, hygienických a obchodních norem je rovněž nezbytností. Všechny tyto skutečnosti budou podléhat častějším kontrolám ze strany Celní správy České republiky, Státní zemědělská a potravinářská inspekce - SZPI, Státní veterinární správy ČR,  a Krajských  hygienických stanic a to na všech úrovních pohybu zboží až po moment předání konečnému spotřebiteli.

 

revize ke dni 30.6.2016.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem