přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro dovozce produktů rybolovu do Společenství/ČR

30.6.2016

Nařízení Rady 1005/2008/ES a nařízení Komise 1010/2009 týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v mořích.

Od 1. 1. 2010 nabývá platnosti nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

S tímto nařízením Rady vstupuje v platnost rovněž i nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. 10. 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

Nařízení zavádí systém Společenství s cílem zabránit nelegálním rybolovným aktivitám a zamezit vstupu nelegálně získaných mořských ryb a produktů z nich pocházejících na území Společenství.

Dovoz produktů mořského rybolovu, které pocházejí z nelegálních rybolovných aktivit uskutečněných po 1.1.2010, je do Společenství zakázán.

Aby byla zajištěna účinnost tohoto zákazu, je výše uvedeným nařízením stanoveno, že produkty rybolovu pocházející ze třetích zemí, jež jsou dováženy na území Společenství, musí být provázené osvědčením o úlovku (catch certificate) v souladu s daným nařízením.

Dovozcům v rámci Evropské unie tak vznikly nové povinnosti. V případě dovozu produktů mořského rybolovu spadajících do působnosti výše uvedených nařízení, odlovených po 1.1.2010, musí být k dovoznímu celnímu prohlášení připojeno osvědčení o úlovku (catch certificate) podle článku 12 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. Osvědčení o úlovku musí obsahovat informace uvedené  v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a  musí být potvrzeno příslušným orgánem třetí země, pod jejíž vlajkou je registrováno rybářské plavidlo, které dovážené produkty odlovilo. Příslušný orgán třetí země potvrzuje, že odlovy byly uskutečněny v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 se vztahuje pouze na produkty, které patří do kapitoly  03 a do položek 1604 a 1605 kombinované nomenklatury, vyjma produktů uvedených v příloze I tohoto předpisu. Příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 byla doposud pozměněna nařízením Komise (EU) č. 86/2010. Osvědčení o úlovku se tak nevyžaduje v případech, kdy dovozce navrhuje propuštění do režimu volného oběhu  produktů sladkovodního rybolovu, produktů akvakultury získaných z rybího potěru nebo larev, ryb okrasných a lososovitých ryb ulovených ve sladkých vodách. 

Dovozce  produktů mořského rybolovu do Společenství si musí zajistit předání osvědčení o úlovku od vývozce ze třetí země. Osvědčení o úlovku potvrzené orgánem třetí země  předloží dovozce orgánu kompetentnímu ke kontrole  a ověřování tohoto osvědčení v dané členské zemi dovozu produktů mořského rybolovu. Tímto orgánem  je v České republice do konce února roku 2010 Ministerstvo zemědělství. Od 1.3.2010 přebírá tuto kompetenci Celní správa ČR, konkrétně  to budou všechna celní ředitelství (dále jen „CŘ“), tj. CŘ Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem.

Dovozce by měl ve vlastním zájmu předložit osvědčení ke kontrole a ověření co nejdříve. V praxi to znamená, že v souladu s článkem 8 a přílohou VI nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 pro zásilku vstupující na území Společenství letecky nebo po železnici je pro předložení osvědčení o úlovku stanoven minimální čtyřhodinový časový limit před vstupem dopravního prostředku na území Společenství. Vstupuje-li zásilka   na území Společenství po silnici, pak je zapotřebí předložit osvědčení o úlovku k ověřování nejméně dvě hodiny před překročením hranic Společenství. V ostatních případech je stanovena třídenní lhůta podle článku 16 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. Dovozce může předkládat osvědčení o úlovku k provedení kontroly a ověření elektronicky, nicméně pro vydání povolení k dovozu (potvrzení osvědčení razítkem) musí být předložen originál osvědčení o úlovku. Pro účely zasílání osvědčení o úlovku ke kontrole a ověření budou zřízeny zvláštní schránky elektronické pošty „RYBOLOVxxxx@csmfcrcz“ (xxxx je číslo dotyčného CŘ). Jestliže přeprava zboží pokračuje v režimu tranzitu do další země Společenství, kontrola a ověřování osvědčení o úlovku probíhá až v zemi určení. V současné době přetrvává nejednotnost výkladu předmětných předpisů ze strany jednotlivých členských zemí v případě předkládání osvědčení o úlovku v tranzitu a dovozu do země určení. Dále upozorňujeme na skutečnost, že při předkládání osvědčení je zapotřebí brát v úvahu úřední dobu celních ředitelství, kterou lze zjistit na internetové adrese http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx, v části „Celní ředitelství“.

Podle článku 14 odst.1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 při dovozu produktů rybolovu, které společně tvoří jednu zásilku a které jsou přepravovány do Společenství z třetí země, jiné, než je třetí země jejich odlovu, musí dovozce, kromě osvědčení o úlovku, předložit příslušnému orgánu členské země dovozu listinné důkazy, jimiž prokáže, že tyto produkty rybolovu nebyly předmětem jiných činností než vykládka, opětovná nakládka nebo jakýkoliv dalších činností, jejichž cílem bylo zachovat náklad v původním stavu a dále, že zůstaly pod neustálým dohledem příslušných orgánů v této třetí zemi. Listinné důkazy se předkládají buď prostřednictvím jednoho přepravního dokladu (přeprava uskutečňovaná na základě jediné přepravní smlouvy) nebo dokumentu, který byl vydán příslušnými orgány dané třetí země a je na něm uveden přesný popis produktů rybolovu, data vykládky a opětovné nakládky produktů, případně názvy lodí nebo jiné použité dopravní prostředky a podmínky, za kterých produkty v dané zemi zůstaly.

Podle článku 14 odst.2 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 při dovozu produktů rybolovu tvořících jednu zásilku, které byly zpracovány v třetí zemi, jiné, než je třetí země jejich odlovu, musí dovozce předložit příslušnému orgánu členské země dovozu prohlášení zpracovatelského podniku v dané třetí zemi potvrzené příslušnými orgány této země podle formuláře uvedeného v příloze IV  nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. Vyplněné prohlášení zpracovatelského podniku obsahuje přesný popis nezpracovaných   a zpracovaných produktů a jejich příslušná množství a dokládá, že hotové produkty byly vyrobeny v třetí zemi z úlovků opatřených osvědčením o úlovku. K prohlášení zpracovatelského podniku musí být připojeny originály osvědčení o úlovku, pokud všechny dotyčné úlovky byly použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce, nebo kopie osvědčení o úlovku, jestliže úlovky byly částečně použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce. Pokud byly produkty rybolovu zpracovány ve státě vlajky, není prohlášení zpracovatelského podniku vyžadováno.

     U dovážených produktů rybolovu provádí Celní správa ČR ověřování, zda:

  • osvědčení o úlovku bylo potvrzeno orgánem, který třetí země nahlásila Komisi jako kompetentní k potvrzování osvědčení o úlovku,
  • osvědčení o úlovku uvádí všechny potřebné údaje,
  • dovážené produkty nebyly odloveny plavidly zařazenými na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN,
  • osvědčení o úlovku  nepotvrdil orgán třetí země, která byla zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí,
  • nebylo vydáno varovné oznámení podle článku 23 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

     Seznamy států  a  jejich  orgánů kompetentních k ověřování osvědčení o úlovku,  seznamy plavidel  provádějících rybolov NNN, seznamy nespolupracujících třetích zemí a vydání varovného oznámení jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách DG MARE. Na základě výsledků ověření  pověřený orgán členské země uvede do  kolonky 12 osvědčení o úlovku, zda byl dovoz povolen či nikoliv.

 

Revize dne 30.6.2016.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem