přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.

Tématické oblasti: Vodní hospodářství

1. Úvod
Plánování v oblasti vod je ve smyslu Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Účelem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy:

  1. ochrany vod jako složky životního prostředí,
  2. ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
  3. trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.


Plán hlavních povodí České republiky a navazující plány oblastí povodí, včetně příslušných programů opatření, jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb.
Plán hlavních povodí České republiky je strategický dokument plánování v oblasti vod, který stanoví rámcové cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami, pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů, které vycházejí z cílů ochrany vod, pro trvale udržitelné užívání těchto vod, pro ochranu před škodlivými účinky těchto vod a pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny. Plán hlavních povodí České republiky zahrnuje rámcové programy opatření k prosazování veřejných zájmů, které jsou závazné pro pořizování plánů oblastí povodí, včetně zdrojů a způsobu jejich financování. Plán hlavních povodí České republiky musí být v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

2. Pořizovatelé Plánu hlavních povodí České republiky
Plán hlavních povodí České republiky je pořizován ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Ministerstva obrany, Magistrátu hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským úřadem Libereckého kraje, Krajským úřadem Královehradeckého kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajským úřadem Vysočina, Krajským úřadem Zlínského kraje, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Olomouckého kraje a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

3. Návrh Plánu hlavních povodí České republiky
Návrh Plánu hlavních povodí České republiky se zpracovává v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 142/2005 Sb., podle výsledků přípravných prací a podle § 5 vyhlášky č. 142/2005 Sb. a podle požadavků stanovených v rámci posuzování vlivu Plánu hlavních povodí České republiky na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů.

4. Obsah Plánu hlavních povodí České republiky
V návrhu Plánu hlavních povodí České republiky se stanovují rámcové cíle podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb. a navrhují se opatření nezbytná pro dosažení stanovených cílů Plánu hlavních povodí České republiky a pro zajištění mezinárodních závazků České republiky jako rámcová opatření s celostátní působností, zejména opatření v oblasti legislativní, administrativní a ekonomické, a opatření pro jednotlivá hlavní povodí, včetně časového plánu jejich uskutečnění, odhadu finančních nákladů a strategie jejich financování a posouzení jejich ekonomických dopadů. Navržená opatření jsou podkladem pro návrh závazných částí Plánu hlavních povodí České republiky.

5. Zveřejnění návrhu Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti
Návrh Plánu hlavních povodí České republiky se zveřejňuje k připomínkám veřejnosti formou vystavení k veřejnému nahlédnutí zároveň u Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v listinné podobě a v elektronické podobě na portálu veřejné správy. Návrh Plánu hlavních povodí České republiky je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění.

6. Připomínky k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky
Připomínky k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky lze podávat ve lhůtě 15 dnů po uplynutí lhůty zveřejnění tj. od 19.5.2006 do 3.7.2006, v písemné podobě na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky, Těšnov 17, 117 05  Praha 1, nebo elektronicky na adresu: phpcr@mzecz.
V připomínce musí být uvedeno jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název a sídlo podávajícího, jde-li o právnickou osobu. Připomínky podávané v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

7. Další postup zpracování Plánu hlavních povodí České republiky
Shromážděné připomínky budou sloužit k úpravě Plánu hlavních povodí České republiky, který pak bude předán Ministerstvu životního prostředí jakožto příslušnému úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb. Na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí bude zpracován konečný návrh Plánu hlavních povodí České republiky. Konečný návrh Plánu hlavních povodí České republiky se předkládá, spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem Ministerstva životního prostředí, jakožto příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku Ministerstva životního prostředí, jakožto příslušného úřadu podle zákona č. 100/2001 Sb., a návrhem závazných částí Plánu hlavních povodí České republiky, ke schválení vládě.
Plán hlavních povodí České republiky musí být v souladu s čl. II odst. 4 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválen nejpozději do 22. prosince 2006.

Plán hlavních povodí České republiky - verze k připomínkám veřejnosti (soubor ve formátu ZIP - 7,9 MB v příloze).

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem