přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plán hlavních povodí České republiky

Plán hlavních povodí České republiky představuje dlouhodobou koncepci v oblasti vod se zaměřením pro šestileté období 2007 – 2012. Jeho pořizovatelem je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a krajskými úřady.

Plán hlavních povodí České republiky je zpracován pro tři hlavní povodí – povodí Labe, povodí Moravy včetně dalších přítoků Dunaje a povodí Odry. Je součástí procesu plánování v oblasti vod, jako soustavné koncepční činnosti garantované státem, který byl zaveden do českého právního řádu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.


9.9.2011

Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí

Ministerstvo životního prostředí sestavilo podle úkolu č. II. 3. usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 562 k Plánu hlavních povodí České republiky tři plány národních částí mezinárodních oblastí povodí. Tyto plány jsou zveřejněny podle článku 13 bodu 6. rámcové směrnice 2000/60/ES vodní politiky a jejich kopie byla předána Evropské komisi prostřednictvím ReportNet do WISE (Water Information System for Europe).


27.3.2008

Rozpis úkolů z Plánu hlavních povodí České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 402 KB)

Tento materiál byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562 a závazné části Plánu hlavních povodí České republiky byly vyhlášeny nařízením vlády č. 262/2007 Sb.


11.1.2007

Dohoda o společném postupu při řešení aktuálních otázek mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 36 KB)

Článek 4 dohody ze dne 15. prosince 2006, týkající se Plánu hlavních povodí ČR.


30.10.2006

Pozvánka na veřejné setkání (aktualizováno)

Dne 3. listopadu 2006 v 17:00 hodin se v budově Ministerstva zemědělství bude konat veřejné setkání nad návrhem vypořádání připomínek ke koncepci plánů hlavních povodí ČR a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA). MZe ve spolupráci s MŽP připravilo společné stanovisko k seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod.


18.10.2006

Zápis z průběhu veřejného projednání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti v rámci připravované koncepce Plánu hlavních povodí České republiky.


26.9.2006

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)

Informace o předání Plánu hlavních povodí České republiky a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Ministerstvu životního prostředí a pozvánka na veřejné projednání.


15.8.2006

Zpráva o vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 137 KB)

Souhrnné zhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky a vysvětlující postoje předkladatele.


19.5.2006

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 7 MB)

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.


5.5.2006

2. pracovní verze Plánu hlavních povodí ČR ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 3 MB)

Upravený návrh podle připomínek z 20. dubna 2006 k další pracovní diskusi se spolupořizovateli dne 10. května 2006.


9.1.2006

Oznámení koncepce "Plán hlavních povodí České republiky" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 394 KB)

Oznámení koncepce je součástí posuzování vlivů Plánu hlavních povodí České republiky na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a je zpracováno podle § 10c zákona v rozsahu přílohy č. 7.