přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
15.7.2011

Vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 29. června 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která nabývá účinnosti dne 15. července 2011. Vyhláška reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., zejména zpřesňuje pravidla pro nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu, způsob a rozsah hlášení havárií, postup při jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a stanovuje požadavky na odborně způsobilou osobu a záchytné vany podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona.


27.6.2011

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 506 KB)

Pracovní znění připravovaného materiálu, který bude do 30.11.2011 předložen vládě ČR.


13.5.2011

Výklad č. 91 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 84 KB)

Charakter vod ve štěrkovištích
[k § 4 odst. 2 vodního zákona]


5.5.2011

Vyhláška č. 98/2011 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

Dne 15. dubna 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, která nabývá účinnosti 15. května 2011. Vyhláška reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., zejména upravuje podrobnosti monitoringu povrchových vod.


5.5.2011

Vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)

Dne 12. dubna 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, která nabyla účinnosti 27. dubna 2011. Vyhláška reaguje na vypuštění povinnosti měření jakosti povrchových a podzemních vod při jejich odběru novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. (tím došlo i ke změně názvu vyhlášky na „vyhláška o způsobu a četnosti měření množství vody“).


24.3.2011

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jedná-li se o provozování v rámci zkušebního provozu
[k § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]


24.3.2011

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám
[k § 8 odst. 13 a 14 zákona o vodovodech a kanalizacích]


11.3.2011

Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1023 KB)

Dne 8. března 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, která nabývá účinnosti dnem 15. března 2011. Vyhláška vymezuje útvary povrchových vod pro účely zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí.


18.2.2011

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Dne 17. února 2011 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., které nabývá účinnosti 4. března 2011. Nařízení vlády reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. (§ 15a, § 38 a § 39) a upravuje zejména kategorizaci ohlašovaných výrobků pro vypouštění do vod povrchových nebo nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití.


18.2.2011

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 695 KB)

Dne 17. února 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, která nabývá účinnosti 4. března 2011. Vyhláška s ohledem na novou úpravu plánování v oblasti vod v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. ruší vyhlášku č. 142/2005 Sb. a podrobně upravuje proces zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.

zobrazit po