přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novela vodního zákona

V pořadí již šestnáctá novela vodního zákona vyšla ve Sbírce zákonů dne 21. května 2010 pod číslem 150 a účinnosti nabyla 1. srpna 2010. Oproti jiným se nejedná o novelu vynucenou změnami jiných právních předpisů, jak tomu bylo při předchozích úpravách vodního zákona téměř výhradně. Přináší s sebou změny, které si vyžádala buď praxe nebo požadavky evropské legislativy. Po tři roky příprav byly jednotlivé změny opětovně diskutovány s odbornou veřejností. Výsledné změny se dotýkají všech oblastí vodního zákona. Zpřesňují se problematické pojmy, zjednodušují řízení a odpadávají některé nadbytečné povinnosti.

V této záložce je uvedeno vše k novele vodního zákona včetně souvisejících novel prováděcích předpisů.


zobrazit po
7.6.2012

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 30. června 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, která nabyla účinnosti dne 1. června 2012. Vyhláška z důvodu většího množství změn při novelizaci předcházející vyhlášky ke správě vodních toků č. 470/2001 Sb. a přehlednosti předpisu tuto nahrazuje a reaguje na změny provedené velkou novelou vodního zákona v § 47 odst. 2. Podporuje ekologizaci správy vodních toků zejména vazbou povinností správců na závažnou závadu, kterou jsou povinni odstraňovat. Dále zavádí vazbu zápisů z prohlídek vodních toků a plánování v oblasti vod.


28.5.2012

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 585 KB)

Dne 10. května 2012 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, které nabývá účinnosti dne 1. června 2012. Nařízení vlády bylo vydáno z důvodu nového zmocnění, resp. rozdělení zmocnění a částečně ruší vyhlášku č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Upravuje zejména podrobnosti postupů při určování znečištění v odpadních vodách nebo měření objemu vypouštěných odpadních vod a rovněž i provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě.


28.5.2012

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 554 KB)

Dne 11. dubna 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která nabývá účinnosti dne 1. června 2012. Vyhláška byla vydána z důvodu nového zmocnění, resp. rozdělení zmocnění a částečně ruší vyhlášku č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Upravuje zejména prokazování odborné způsobilosti laboratoří nebo náležitosti poplatkových dokumentů a postup České inspekce životního prostředí při jejich administraci.


28.5.2012

Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 273 KB)

Dne 30. března 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny, která nabyla účinnosti dne 1. dubna 2012. Vyhláška stanovila 3 přístavy, ve kterých jsou správci povodí podle § 47 odst. 4 písm. b) vodního zákona povinni rozrušovat ledové celiny. Jedná se o veřejné přístavy Děčín – část přístav Děčín-Rozbělesy, Ústí nad Labem – část přístav Ústí nad Labem – Krásné Březno a Praha-Smíchov.


28.11.2011

Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb.

Dne 21. listopadu 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 6. prosince 2011. Vyhláška reaguje na změny provedené novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. Dochází k rozšíření předmětu vyhlášky.


24.10.2011

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 289 KB)

Dne 21. července 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, která nabyla účinnosti dne 1. srpna 2011. Vyhláška nahradila předchozí úpravu vyhláškou č. 195/2002 Sb. a reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., zejména v ustanovení § 3 odst. 3 předepisuje požadavky na provozní řád k ohlašovanému vodnímu dílu podle § 15a vodního zákona tak, že za něj považuje návod k obsluze zpracovaný dodavatelem vodního díla, doplněný o některé další údaje.


13.10.2011

Novela vodního zákona změnila systém záloh u podzemních vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Sdělení České inspekce životního prostředí ke změně systému záloh podzemních vod.


15.7.2011

Vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 29. června 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 175/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která nabývá účinnosti dne 15. července 2011. Vyhláška reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., zejména zpřesňuje pravidla pro nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu, způsob a rozsah hlášení havárií, postup při jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a stanovuje požadavky na odborně způsobilou osobu a záchytné vany podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona.


5.5.2011

Vyhláška č. 98/2011 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

Dne 15. dubna 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, která nabývá účinnosti 15. května 2011. Vyhláška reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., zejména upravuje podrobnosti monitoringu povrchových vod.


5.5.2011

Vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)

Dne 12. dubna 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, která nabyla účinnosti 27. dubna 2011. Vyhláška reaguje na vypuštění povinnosti měření jakosti povrchových a podzemních vod při jejich odběru novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. (tím došlo i ke změně názvu vyhlášky na „vyhláška o způsobu a četnosti měření množství vody“).

zobrazit po