přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
24.6.2016

Metodický pokyn 20380/2016-MZE-15120 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 178 KB)

Metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů [§ 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]


11.4.2012

Metodický pokyn 67207/2012-MZE-15100

Metodický pokyn k postupu a podmínkám udělování pověření Ministerstva zemědělství pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.


3.1.2011

Metodický pokyn 37380/2010-15000

Novela metodických pokynů o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly ve vazbě na velkou novelu VZ a novelu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad VD, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.


12.11.2010

Oznámení o zrušení metodického pokynu č.j. 937/2003-6000 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 23 KB)


14.6.2007

Metodický pokyn 21364/07-16000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 288 KB)

Metodický pokyn ke sjednocení správní praxe při postupu vodoprávních úřadů na úseku výkonu státní správy ve vodním hospodářství při vyřizování podání a dotazů v návaznosti na informační kampaň k zániku vybraných povolení k odběru povrchových a podzemních vod.


26.4.2007

Metodický pokyn 5725/2007-16000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 162 KB)

Společný metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v případě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně.

19.12.2006

Metodický pokyn 44605/2006-16000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 502 KB)

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro monitorování vod podle § 21 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).


20.9.2006

Metodický pokyn 32426/2006-16000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 323 KB)

Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství k zabezpečení plnění programu snížení znečištění povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů.


21.3.2006

Metodický pokyn 8662/2006-16000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 300 KB)

Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ke společnému postupu orgánů ochrany přírody a správců vodních toků při činnostech souvisejících se správou vodních toků mimo zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality a ptačí oblasti.


30.1.2006

Metodický pokyn 2805/2006-16000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 206 KB)

Metodický pokyn pro zveřejňování informací o plánování v oblasti vod na Portálu veřejné správy.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední