přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Účel bonitace a její využití

Vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále BPEJ) bylo provedeno v létech 1973 až 1980 na základě usnesení vlády č. 101/1971 Sb., jako logické vyústění dokončeného Komplexního průzkumu půd ČR.

BPEJ

Parametry bonitačního průzkumu byly dány potřebami rozvíjejícího se zemědělství, jeho velkovýrobním charakterem a současně také na  čelní místo kladeným termínem provedení, vyhodnocení a dokončení zadaného úkolu. Po roce 1989, kdy došlo k zásadním změnám v majetkoprávních vztazích k zemědělskému majetku a obnově vlastnických práv k půdě, se ukázalo, že použitá přesnost vymezení BPEJ  je nedostatečná. Současně bylo potřeba v některých případech zmapovat a doplnit jevy vzniklé v souvislosti s degradací půd přírodního i antropického původu. Od roku 1998 je aktualizace vymezení a mapování BPEJ pojata  jako trvalá činnost řízená Ústředním pozemkovým úřadem MZe ČR.

Bonitace poskytuje komplexní systém hodnocení půdy. Její využití je široké zejména ve státní správě.

Používá se zejména:

a) - pro určování půdní úrodnosti zemědělské půdy - přírodních podmínek zemědělských půd,

              b) - při určení úřední ceny zemědělské půdy,

              c) - pro kategorizaci zemědělského území,

              d) - při ochraně zemědělského půdního fondu


20.5.2009

Aktualizace BPEJ - přehled 2005 až 2008 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 73 KB)

Seznam katastrálních území, kde byla provedena aktualizace v létech 2005-2008.


14.5.2009

Aktualizace BPEJ - přehled 1998 až 2004 XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 79 KB)

Seznam katastrálních území, kde byla provedena aktualizace v létech 1998-2004.


21.10.2008

Základní ceny zemědělských pozemků dle BPEJ DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 110 KB)

Příloha č.22 k vyhlášce Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška).


22.4.2003

Aktualizace Bonitovaných půdněekologických jednotek

Bonitované půdněekologické jednotky jsou v zásadě ukazatelem hodnoty zemědělské půdy a tvoří základ pro ocenění zemědělského pozemku.