přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělství potřebuje nejnovější technologie

18.10.2018

Haló noviny, 18. října 2018

Rozhovor s ministrem zemědělství ČR Miroslavem Tomanem

Jedním z důležitých úkolů, které ministerstvo zemědělství bude mít v příštích letech, bude vyhodnocení účinnosti zákona o významné tržní síle a případně i prosazení jeho novelizace. Jak v tomto smyslu ministerstvo zemědělství spolupracuje například i se zemědělským výborem Poslanecké sněmovny, případně i jinými orgány?

Problematika nekalých obchodních praktik je v současnosti diskutována jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě apelovalo na ustanovení společného legislativního rámce EU pro potírání nekalých obchodních praktik. Díky úsilí několika členských států včetně ČR tak Evropská komise představila dne 16. dubna Radě ministrů návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci, který je v současné době projednáván na Pracovní skupině pro horizontální zemědělské otázky. Na přípravě směrnice ministerstvo zemědělství spolupracuje také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na vnitrostátní úrovni tyto otázky projednává Pracovní skupina pro dohled nad zákonem o významné tržní síle, jejíž jednání v dubnu a červnu letošního roku organizovalo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s podvýborem pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Další jednání proběhlo v září.

Účastníci jednání byli vyzváni k prezentaci konkrétních podnětů z praxe zákona o významné tržní síle, které by mohly být podkladem pro zahájení legislativních prací směřujících k předložení novely tohoto zákona. Bylo osloveno několik svazů se žádostí o jejich stanovisko k problematice, a to Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace českého tradičního obchodu, Svaz českých a moravských spotřebních družstev (COOP) a Svaz pekařů a cukrářů. Účastníci jednání zdůraznili, že je třeba řešit působnost návrhu evropské směrnice a s ní související novelu zákona, nutnost prodlouženi doby garantované platnosti kupní ceny, porovnávání vztahu mezi dodavatelem a odběratelem, poskytování obchodní obslužnosti venkova v obcích pod 1000 obyvatel, tzv. nákupní aliance, požadavek obchodních řetězců na nejnižší nabídkovou cenu od všech dodavatelů, vynucování požadavku na cenovou podporu slevových akcí, prodej zboží za podnákupní nebo podnákladové ceny, dlouhodobý prodej zboží za ceny nižší než obvyklé, neuvedení minimálního množství pro objednávku ve smlouvě. Byly navrženy i možnosti řešení, zahrnující například zákaz dovozu potravin za podnákladovou, podvýrobní a poddistribuční cenu, povinnost prodávat v tuzemských maloobchodech většinově zboží českého původu, dotace provozů prodejen, veřejně prospěšná pracovní místa.

Případná novelizace zákona tak bude přímo odvislá od přijatých konkrétních podnětů na jeho úpravu a finální podoby připravované směrnice. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě upozorňuje, že v první řadě je nutné využívat, a zejména v praxi důsledně vymáhat, stávající platný zákon o významné tržní síle.

V současné době se rovněž hovoří o potřebě urychleného zavádění robotizace a automatizace do českého zemědělství. Jak tomu bude pomáhat ministerstvo zemědělství?

Máme například dotační program Centra odborné přípravy. Jeho smyslem je zvýšení kvality středního a vyššího odborného vzdělávaní ve školách s resortními obory. Školy z finančních prostředků nakupují nejnovější a nejmodernější učební pomůcky. Center odborné přípravy je třicet napřič Českou republikou, jsou zastoupena v každém kraji. Školy z programu Centra odborné přípravy pořizují moderní učební pomůcky, které zatraktivňují zemědělský resort pro mladé lidi, potenciální i současné studenty. Zároveň jsou studenti díky moderním technologiím lépe připraveni na budoucí povolání, kde se s těmito pomůckami běžně setkávají. Mezi takové učební pomůcky patří například traktory, obraceče a shrnovače píce, mulčovače, multimetry, mobilní váhy, modely zvířat, hospitalizační boxy atd.

Generační obměna bude také jednou z priorit budoucí Společné zemědělské politiky. Rozhodně využijeme všechny možnosti, které nabízejí oba pilíře návrhu Evropské komise, abychom podpořili razantnější vstup mladých lidí do zemědělského sektoru. Neustále postupující vývoj moderních technologií vyžaduje odpovídající odbornou přípravu a tato profese by vzhledem ke své společenské závažnosti měla být ve srovnání s ostatními profesemi rovněž adekvátně ohodnocena. Pokusíme se k tomuto cíli přispět mimo jiné efektivně nastavenou dotační politikou s co nejmenší administrativní zátěží pro začínající zemědělce.

Jak vypadá situace kolem středního odborného a učňovského školství v zemědělství?

           

Ministerstvo zemědělství si pro sladění struktury resortního vzdělávání a počtů absolventů s požadavky trhu práce nechává průběžně zpracovat Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (UZEI) analýzy vzdělávacích potřeb resortu s důrazem na střední odborné školství. V rámci propagace ministerstvo zemědělství rovněž zadalo UZEI vytvoření marketingové a komunikační strategie pro střední zemědělské školy. S těmito výsledky ministerstvo a školy dále pracují a využívají je pro naplnění svých cílů.

Do zemědělských a lesnických oborů středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a do vyšších odborných škol (VOŠ) nastoupilo dle údajů Národního ústavu pro vzdělávání v roce 2016 do prvních ročníků 4838 žáků, což je o 506 žáků méně než před pěti lety. V zemědělských podnicích chybějí středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní odborníci nejen pro generační obměnu.

Předsudky, že zemědělství je náročná a namáhavá práce, jsou jedním z dlouhodobě přetrvávajících faktorů, který brání většímu zájmu o zemědělské obory. Proto je při získávání žáků pro studium zemědělských oborů nutné podchytit a stimulovat žáky již na základní škole, zaujmout žáky zemědělských oborů a tím získat kvalifikované pracovníky nezbytné pro konkurenceschopnost našeho zemědělství. Z učebních oborů mají žáci největší zájem o obor Opravář zemědělských strojů, jehož absolventi získají během studia řidičská a svářečská oprávnění a nově odbornou způsobilost pro aplikaci přípravků v ochraně rostlin. Absolventi tohoto oboru jsou na trhu práce žádaní a mají dobré uplatnění.

Ministerstvo zemědělství úzce spolupracuje se středními školami a finančně je podporuje. Jednak zmiňovaným dotačním programem Centra odborné přípravy, jednak dotačním programem »Školní závody«, jenž podporuje zemědělské subjekty, které poskytují kvalitní odbornou praxi žákům a studentům zemědělských oborů. Ministerstvo zemědělství také každoročně připravuje semináře s exkurzí pro odborné pedagogy v oblasti transferu nových poznatků vědy a výzkumu do výuky škol. V letošním roce je seminář zaměřen na »Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích«. Dále ministerstvo zemědělství podporuje zpracování e-learningových kurzů ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi k aktuálním odborným tématům pro výuku na středních a vyšších odborných školách.

Střední zemědělské školy provádějí cílený nábor žáků a zajišťují dostatečné kvalitní vzdělávání. Zemědělské podniky by měly vytvořit takové podmínky, aby byly pro mladé lidi dostatečně atraktivní – především se jedná o vybavení moderní zemědělskou technikou, odpovídajícím sociálním zázemím a motivujícím mzdovým ohodnocením.

V České republice se nyní hodně hovoří o tom, že je třeba dovézt pracovní síly ze zahraničí. Týká se to i zemědělství, a do jaké míry?

České zemědělství a potravinářství pociťují nedostatek pracovních sil dlouhodoběji, proto ministerstvo zemědělství zpracovalo pilotní projekt »Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny« umožňující zemědělským a potravinářským firmám zjednodušený postup při zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. Tento projekt je v současné době zpracován na 1500 pracovníků ročně. Požádali jsme o změnu režimu tohoto pilotního projektu. Bude navýšena kvóta pro zahraniční pracovníky a doplněna možnost přijímání pracovníků pro práci v lesích. Je zažádáno o navýšení kvóty z 1500 na 2000 pracovníků. Pokud bude vyčerpána, je možno žádat o další navýšení.

Na doplnění pracovní síly pro práce v lesích v oblastech, kde v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a polomy citelně schází dostatek zaměstnanců, chceme využít nabídku všech zástupců asociací romských pracovníků a podnikatelů. Zažádat o pracovníky musí zaměstnavatel v lesním hospodářství. Obchodní model státního podniku Lesy ČR neumožňuje nabírat tisíce dělníků napřímo. Samotný nábor proto provádějí lesnické firmy, které si státní podnik pro práci v lese najímá na základě výběrových řízení. Samozřejmě bude záležet na konkrétní nabídce a vzájemné dohodě mezi pracovníky, agenturami a firmami, tedy podle klasického fungování pracovního trhu. Obecně bych chtěl zdůraznit, že v případě pracovníků s vyšší kvalifikací mohou zemědělské a potravinářské firmy využívat obdobných programů řízené migrace v gesci ministerstva průmyslu a obchodu.

V souvislosti s předchozí otázkou nedostatku pracovníků v zemědělství souvisí i problém postupného vylidňování venkova. Bude se tím vláda intenzívně zabývat, a jaké podklady pro řešení této situace připravuje ministerstvo zemědělství?

Jedním z nástrojů pro řešení nedostatku pracovních sil jsou programy tzv. řízené ekonomické migrace. K nim patří mimo jiné i onen již zmíněný pilotní projekt pro pracovníky z Ukrajiny. Jinak se dá říci, že odliv lidí z venkovských oblastí je důsledkem řady sociálně-ekonomických faktorů a jedinou cestou, jak tomuto trendu zabránit, je podpora vytváření pracovních míst, kde místní obyvatelé naleznou odpovídající uplatnění včetně podpory rozvoje infrastruktury a dostatečného zázemí obcí. Svou úlohu zde musí sehrát i politika rozvoje venkova, vhodně doplňovaná nástroji operačních programů ostatních resortů. Územní nadstavbou napříč českým venkovem bude komunitně vedený místní rozvoj, který reaguje na konkrétní požadavky formulované do strategií místního rozvoje.

 

Zemědělští odborníci nyní hodně skloňují, že řešením pro české zemědělství, tedy zvýšení jeho konkurenceschopnosti, je zavedení tzv. precizního zemědělství. Jak jsou podle vás na to české zemědělské podniky připraveny a co by se mělo udělat pro urychlení tohoto procesu?

Ministerstvo zemědělství podporuje rozvoj využití precizního zemědělství v rámci českého zemědělství. V případě České republiky se rozvíjí využití precizního zemědělství především jako využití modernizovaných sklízecích strojů a traktorů využívajících GPS a navigační technologie. Je však třeba rozvíjet i další oblasti a uplatnění precizního zemědělství, například v oblasti aplikace přípravků na ochranu rostlin. Ministerstvo zemědělství se maximálně snaží o využití nových inovativních postupů, a to i prostřednictvím podpory v rámci programů Národní agentury zemědělského výzkumu.

Postupy precizního zemědělství mají své místo v Programu rozvoje venkova jako součást nabídky dotačních podpor strojového vybavení zemědělských podniků. K urychlení zavedení precizního zemědělství by mohl napomoci výzkum v této oblasti. V rámci Programu aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství ZEMĚ 2017–2025 byla v letošním roce vypsána výzkumná témata, takzvaná avíza, zaměřená na ekonomickou efektivitu precizního zemědělství nebo návrh moderních metod a systémů hospodaření na půdě za účelem snížení energetické náročnosti pěstebních systémů atd.

Neustále postupující vývoj moderních technologií vyžaduje odpovídající odbornou přípravu a tato profese by měla být rovněž adekvátně ohodnocena.

Předsudky, že zemědělství je náročná a namáhavá práce, jsou jedním z dlouhodobě přetrvávajících faktorů, který brání většímu zájmu o zemědělské obory.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem