přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyjádření Ministerstva zemědělství a SZIF ke kontrole NKÚ projektu Technické pomoci Programu rozvoje venkova

22.12.2014

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) reagují na dnes zveřejněnou tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) týkající se kontroly zaměřené na dotace z Evropské unie a státního rozpočtu na Program rozvoje venkova (PRV).

V případech, kde NKÚ ve své zprávě shledal nedostatky, šlo většinou o administrativní pochybení, v případě jednoho zjištění to bylo spíše doporučení ze strany NKÚ. V žádném případě nebyla Evropské unii ani státnímu rozpočtu způsobena finanční ztráta.

NKÚ uvádí, že Ministerstvo zemědělství a SZIF jsou jedinými subjekty, které z Technické pomoci čerpají evropské dotace. S tím MZe kategoricky nesouhlasí, protože tato informace je zavádějící - peníze na pořízení propagačních předmětů využívají i jiná ministerstva, která spravují operační programy z evropských fondů. Stejné či obdobné předměty vydávají ostatně i ostatní členské státy, například Rakousko, Polsko, Slovensko, ale i sama Evropská komise.

Kontrola rovněž poukazuje na to, že MZe nakoupilo z dotací propagační předměty za téměř milion korun, ale jejich informační hodnota byla nulová. Propagační předměty k zajištění informování o PRV jsou přitom veřejnosti předávány s tištěnými materiály o tomto programu na seminářích a různých tematicky zaměřených veřejných akcích, takže osvěta ze strany MZe je v tomto ohledu více než dostatečná. Současně předměty obsahují příslušná loga, což je již samo o sobě obrazovou informací o PRV. Nelze proto akceptovat výtku NKÚ, že propagační předměty nemají žádnou informační hodnotu. Zpráva také kritizuje částku za puzzle, které byly pořízeny za 430 tis. Kč. Konkrétně šlo o 15 000 kusů pro období 6 let, a jednotkové náklady tak byly 29 Kč za kus.

Zpráva NKÚ také napadá způsob dokladování poradenských služeb. K tomu Ministerstvo zemědělství prohlašuje, že každý měsíc realizace této zakázky byly zpracovány přehledy poskytnutých služeb, které byly součástí faktur za dílčí plnění. Podle smlouvy mohly být výstupy předávány písemně nebo osobní a telefonickou konzultací. Dva posledně jmenované způsoby byly využívány, a to s ohledem na potřebu rychlého operativního jednání. Vždy na konci měsíce byly zpracovány zmíněné přehledy o plněních a podepsán Protokol o řádném poskytnutí služeb, který SZIF považuje za relevantní doklad. Tento postup je v souladu s uzavřenou smlouvou, což NKÚ odmítá akceptovat. Při kontrolním šetření byly NKÚ předány také detailní přehledy akcí, které se realizovaly s využitím poradenské služby. Ani tyto doklady nepovažovala NKÚ za dostačující a trvá na písemných stanoviscích, i když smlouva umožnuje i jiné způsoby plnění.

Pokud jde o dvě zadané analýzy ke správě programu: měly zmapovat opatření na investice do zemědělského majetku a do obnovy obcí. Cílem analýz nebyla doporučení, o kterých ve své zprávě hovoří NKÚ, ale šlo o zmapování stavu projektů, které byly v dané době realizovány.

Šlo o zakázky, které byly zadávány v letech 2009 a 2010, kdy na českou ekonomiku výrazně dolehla hospodářská krize, což mělo negativní vliv na schopnost žadatelů dokončit rozběhnuté projekty. Výstupy analýz pak sloužily jako podklad MZe pro to, aby co nejvíce využilo přidělené prostředky z EU a státního rozpočtu pro další žadatele.

Dále nesouhlasíme se zjištěním NKÚ ohledně vyplacení dotace dva roky po termínu. SZIF postupuje vždy v souladu s Pravidly, ve kterých byla uvedena možnost proplacení do 5 let od podpisu Dohody.

Při kontrole byly zjištěny také pozitivní skutečnosti týkající se řádného oddělování rolí SZIF jako poskytovatele a příjemce dotace. V tomto ohledu má SZIF vše v pořádku. Zároveň ani u projektů na mzdové výdaje zaměstnanců SZIF, kteří vykonávají práci výhradně spojenou s PRV, neshledal NKÚ pochybení.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem