přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Stanovisko Ministerstva zemědělství k článku o kontrolách ochrany rostlin na webu ekolist

11.9.2015

ekolist.cz, 8. září 2015

Na stránkách www.ekolist.cz  byl 8. 9. 2015 zveřejněn článek Richarda Šedého s názvem „Pokud systém kontroly ochrany rostlin kulhal, nyní se stal zcela chromým“, který obsahuje nepřesné a zavádějící informace.  Článek pojednává o obsahu odborného semináře „Pesticidy v životním prostředí“, konaného 3. 9. 2015 na České zemědělské univerzitě v Praze http://cskor2015.agrobiologie.cz/odborny-seminar/. Tento seminář nebyl organizován „chemickými obry“, jak zavádějícím způsobem autor uvádí, ale Českou fytopatologickou společností, Českou zemědělskou univerzitou a Českou společností rostlinolékařskou.

Seminář představil mimo jiné výsledky nezávislého monitoringu vlivu přípravků na ochranu rostlin na životní prostředí v ČR. Na základě potvrzeného měření konstatoval, že např. v posledních letech významně ubylo případů zjištění nadlimitního obsahu pozůstatků přípravků v potravinách, a také že prakticky vymizely otravy ryb a vodních organismů způsobené přípravky. Tento stav dokumentuje skutečnost, že se bezpečnost přípravků používaných v České republice neustále zvyšuje. Zvyšování jejich spotřeby tak automaticky neznamená vyšší riziko, protože obsah potenciálně nebezpečných látek v přípravcích je nižší, a zemědělci je používají podle správně nastavených pravidel.  

Citace z vystoupení zástupce Ministerstva zemědělství na semináři, zmíněná v článku ekolistu, byla vytržena z kontextu a špatně interpretována. Příspěvek zástupce Ministerstva poukázal na zřejmou skutečnost, že používání přípravků na ochranu rostlin na zemědělských pozemcích v souladu s platnými právními předpisy je srovnatelné s používáním chemických látek v běžném životě včetně kosmetických a pracích přípravků. Otázka, zda „jsou u nechemických metod ochrany rostlin stejné náklady, jako u těch chemických?“ byla míněna nikoliv ve smyslu, kolik stojí vývoj nových přípravků, ale tak, že zemědělec jako koncový uživatel přípravků musí mít vždy na zřeteli, zda se účinnost chemického přípravku ekonomicky vyrovná případně dostupné nechemické alternativě, a jak se použití nechemické ochrany promítne do nákladů na produkci. Na tomto principu je také založena integrovaná ochrana rostlin, v rámci níž je podle unijních i českých předpisů přednostní používání nechemických metod podmíněno právě tím, že tyto metody zajistí růst zdravých rostlin a jsou rovněž z pohledu zemědělců ekonomicky přijatelné.

V části článku o nastavení kontrol integrované ochrany rostlin Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), autor rovněž uvádí řadu nepřesných a zavádějících informací. Především jde o jeho negativní postoj ke způsobu kontrol a k jejich údajně neuspokojivým výstupům. Systém integrované ochrany rostlin byl zaveden v loňském roce a pochopitelně vyžaduje v počátečních fázích úpravy, které kontrolu ještě více zpřesňují a lépe zaměřují.

Zavádějící je také formulace týkající se prý špatného nastavení požadavků na dokumentaci ke kontrolám a časové náročnosti. Autor zdůraznil údajná negativa, ale vůbec nepoukázal na skutečnost, která na semináři zazněla, že se na základě kontrol podařilo prověřit fungování každého kontrolovaného podniku ve všech souvislostech se zaváděním prvků integrované ochrany.

Mylný výklad se dále týká zmínky o nově nastavovaných pravidlech pro rok 2015 s odkazem na údajně benevolentní přístup při provádění kontrol integrované ochrany. ÚKZÚZ bude nadále prověřovat dodržování všech povinností, které pro zemědělce vyplývají ze zákonných požadavků souvisejících s prováděním integrované ochrany. Nezávisle na rozsahu a výsledcích této kontroly bude probíhat dotazníkové šetření o povědomí zemědělců o integrované ochraně rostlin, a o možnostech, které tento systém v podmínkách ČR představuje. V článku citovaný názor zástupce Asociace pro bezpečné potraviny, že byl prezentován „záměr na kontrolní činnost zcela rezignovat“, se proto absolutně nezakládá na pravdě.

Ministerstvo zemědělství nyní připravilo návrh novely zákona o rostlinolékařské péči, která motivuje zemědělce využívat nechemické metody ochrany rostlin, resp. snížit používání přípravků tam, kde to je možné z hlediska dosažení pěstitelského záměru. Zavádění prostředků biologické ochrany rostliny bude např. osvobozeno od povolovacích poplatků. Rovněž tuto informaci zmínil na semináři zástupce Ministerstva.

Na základě výše uvedeného vysvětlení je ničím nepodložená spekulace v článku Richarda Šedého, že zástupci Ministerstva a ÚKZÚZ jsou údajně „placeni chemickou lobby“, neopodstatněná, lživá a krajně nevhodná.

Příspěvky prezentované na semináři budou zveřejněny na uvedených internetových stránkách organizátorů semináře - http://cskor2015.agrobiologie.cz/odborny-seminar/ a veřejnost se tak bude moci seznámit s jejich obsahem a sama se přesvědčit o objektivitě a ověřitelnosti uváděných informací.

 

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem