přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

5. 1. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

5.1.2009

A o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ministerstvo zemědělství

 

II.

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

  
K projednání vládě se předkládánávrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže
a výrobky obsahující tyto kůže, sladilo v rámci Evropské unie právní předpisy upravující obchod s kočičími a psími kůžemi nebo výrobky z těchto kůží.
V souvislosti s výše uvedeným nařízením je povinností členského státu vymezit dohlížející orgán a stanovit sankce za případné porušení tohoto nařízení. Dále je každá členská země povinna oznámit Komisi, jaké analytické metody bude používat k identifikaci živočišného druhu, z něhož pochází kožešina.
  
Uvedené nařízení ES bylo přijato na zasedání Rady ministrů pro životní prostředí dne 30. října 2007.
V roce 2007 se uskutečnila jednání k vyjasnění primární gesční příslušnosti za účasti Ministerstva zemědělství, Generálního ředitelství cel a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Na základě sporné situace v otázce gesce předložil ministr a předseda LRV JUDr. Cyril Svoboda, dle Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU, spor - změnu gestora z MZe na MPO jako součást materiálu pro jednání vlády „Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za 1. čtvrtletí 2008“.
Na zasedání vlády bylo rozhodnuto, že hlavní gesce zůstává u MZe, přičemž předmětné nařízení ES bude adaptováno do vnitrostátního právního řádu prostřednictvím zákona o ochraně spotřebitele a současně prostřednictvím veterinárního zákona.
 
Hlavní principy návrhu:
a) ve veterinárním zákoně stanovit kompetenci
  1. Státní veterinární správě ČR - určit na žádost příslušného orgánu dozoru státní veterinární ústav, který provádí laboratorní vyšetření k identifikaci kočičích a psích kůží,
  2. příslušných orgánů veterinární správy k přijímání opatření, zjistí-li, že nejsou dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené předpisem ES upravujícím zákaz uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže, jedná-li se o surové kůže,
  
b) v zákoně o ochraně spotřebitele stanovit kompetenci
  1. České obchodní inspekci - rozšířit kompetenci k výkonu dozoru a k uložení zákazu uvádění na trh výrobků obsahujících kočičí a psí kůže, včetně jejich zajištění
    a likvidace,
  2. vymezit správní delikt spočívající v porušení povinností vyplývajících z výše uvedeného nařízení a stanovit za něj sankci.
 
Návrh zákona byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 3. září 2008 s termínem pro sdělení připomínek do 2. října 2008.
Celkem byl návrh zákona rozeslán 63 připomínkovým místům, z toho 11 připomínkových míst uplatnilo připomínky, 32 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a 20 připomínkových míst se k zaslanému návrhu zákona nevyjádřilo.
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.
 
Návrh zákona je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem