přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

12. 1. 2009 - Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011

12.1.2009

Předkládací zpráva pro jednání vlády.

 
Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011 byl zpracován na základě Akčního plánu pro biomasu EU COM(2005)628 a doporučení Evropské komise členským zemím zpracovat národní akční plány a potřeb ČR v oblasti využívání biomasy k energetickým účelům. 
Jedním z hlavních cílů Akčního plánu pro biomasu je pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů k roku 2010, resp. 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny k roku 2010 je stanoven na 8 %, podíl kapalných biopaliv na 5,75 %. Tento dokument si dále klade za cíl vyhodnotit stávající možnosti využívání biomasy a navrhnout způsoby a řešení pro optimalizaci procesů energetického i materiálového využívání biomasy s ohledem na strukturu národního hospodářství, aktuální vývoj v zemědělství, existenci tržních a podpůrných mechanismů i kvalitu životního prostředí, ale také pomoci nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie a zpřístupnění biomasy pro co nejširší cílovou skupinu.
Akční plán není strategickým dokumentem, jeho účelem je usměrnit a upravit stávající opatření tak, aby se v průběhu nejbližších tří let zefektivnily přístupy k využívání biomasy a v absolutní hodnotě zvýšilo její využití, je třeba jej chápat jako dynamický materiál. Součástí dokumentu je přehled aktivit a doporučení pro naplňování cílů Akčního plánu pro biomasu, navrhovaný způsob monitoringu a hodnocení efektů a dopadů Akčního plánu. Navržené aktivity vyplývají z dvouleté spolupráce zainteresovaných organizací a odborných pracovišť při přípravě Akčního plánu pro biomasu a několika připomínkových řízení a veřejných projednávání. Reagují přímo i nepřímo na aktuální stav a bariéry a navrhují zlepšení, která mají jediný společný cíl – zefektivnit a posílit rozvoj využívání OZE – biomasy v podmínkách ČR. Akční plán je konstruován na období 3 let (2009 – 2011), s výhledem do roku 2020.
Návrh Akčního plánu pro biomasu pro MZe zpracoval CZ Biom - České sdružení pro biomasu. Na průběh vypracování Akčního plánu dohlížela úzká pracovní skupina se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Zároveň byla ustanovena širší pracovní skupina se zástupci ostatních ministerstev a zainteresovaných organizací (MPO ČR, MF ČR, VÚZT, v.v.i., VÚRV, v.v.i., Asociace pro využití OZE, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, ÚHÚL Brandýs nad Labem, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Teplárenské sdružení ČR, E.ON Energie, a.s., ČEZ, a.s. a Dalkia Česká Republika, a.s.). V průběhu zpracování Akčního plánu pro biomasu byly do materiálu průběžně zapracovávány jednotlivé připomínky z jednání užší i širší meziresortní pracovní skupiny, připomínky vzešlé z připomínkového řízení na vysokoškolských a výzkumných pracovištích i odborné veřejnosti, která se k návrhu materiálu mohla vyjádřit v průběhu srpna 2007 prostřednictvím diskusního fóra na webových stránkách MZe. Všechny uplatněné připomínky byly akceptovány nebo vysvětleny.
Materiál byl rozeslán dopisem č.j.16700/2008 – 10000 do vnějšího připomínkového řízení. Z celkového počtu 22 obeslaných míst, celkem 9 míst vzneslo k materiálu připomínky, z toho 5 připomínek zásadních. Všechny připomínky byly vypořádány. Materiál je vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem