přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
10.9.2009

16. 9. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2006 Sb., o stanovení dalších údajů evidovaných

U půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy. Stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy.


10.9.2009

16. 9. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků

Prováděcí právní předpis k projednávanému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - senátní tisk 137.


3.9.2009

7. 9. 2009 - Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/18

"Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod". Stanoviska dotčených úřadů (ministerstev) ke zjištěným nedostatkům z kontrolní akce NKÚ č. 08/18.


1.9.2009

7. 9. 2009 - Program podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem a.s. formou poskytování prostředků

Určených obcím (jejich svazkům) pro realizaci projektů Programu rozvoje venkova „Obce“.


25.8.2009

26. 8. 2009 - Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na municipální infrastruktuře vodovodů a kanalizací

V důsledku povodní v červnu a červenci 2009. V červnu a červenci 2009 proběhlo v České republice několik povodňových situací – bleskově opakující se srážky a na ně navazující povodně, které způsobily mimo jiné i poškození infrastruktury vodovodů a kanalizací. Odstranění těchto škod je zásadní pro rychlou obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.


21.8.2009

26. 8. 2009 - Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku

V důsledku povodní v červnu a červenci 2009. Popis bleskových povodní z léta 2009 a návrh finančního řešení odstranění škod.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví Obce Kostomlaty pod Milešovkou, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení beúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví obce Malá Morava, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Do vlastnictví Obce Kacanovy, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Předkládá se vládě ke schválení bezúplatný převod majetku ČR s právem hospodařit Lesů ČR, s.p., který majetek prohlásil za nepotřebný.


13.8.2009

17. 8. 2009 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2008

Cíle této každoroční zprávy se týkají popisu stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a to v souladu s požadavky českého i komunitárního práva a také přehledu všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstvem zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

zobrazit po