přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství přispívá k úsilí na ochranu světového přírodního dědictví

16.10.2017

Ministerstvo zemědělství přijalo nový strategický a programový dokument, který přispěje k ochraně a využívání přírodního bohatství ČR v podobě genetických zdrojů, významných pro výživu a zemědělství.

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018–2022 navazuje na 20 let úspěšně trvající programy ochrany těchto organismů. Dokument přímo vychází z platných globálních akčních plánů FAO v této oblasti, konkrétně Druhého globálního akčního plánu pro genetické zdroje rostlin a Globálního akčního plánu pro živočišné genetické zdroje.

Vzhledem k širokému spektru zemědělsky využívaných genetických zdrojů a z toho plynoucích specifických postupů se Národní program rozděluje na tři samostatné podprogramy pro genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů. Národní program pro rostliny a mikroorganismy je založen na decentralizovaném systému kolekcí a sbírek. Ty jsou vedeny na pracovištích zemědělských výzkumných ústavů a dalších subjektů, kde působí vysoce kvalifikovaní kurátoři nebo vedoucí sbírek, odpovědní za jednotlivé skupiny plodin nebo mikroorganismů. V současné době tvoří genofond uchovávaných odrůd rostlin přes 56 tisíc položek s převládajícím podílem obilnin, zelenin, pícnin, luskovin a ovocných druhů rostlin, které jsou ukládány buď ve formě semen v genové bance, anebo jako trvalé kultury v polních kolekcích. Počet aktivně udržovaných mikroorganismů s významem pro zemědělství nebo výživu dlouhodobě kolísá mezi 7 a 8 tisíci položkami. Uchovávání genetických zdrojů zvířat je založeno na chovu jedinců u soukromých majitelů a na systému genobank, které doplňují systém konzervace shromažďováním a vyhodnocováním genetického a biologického materiálu uchovávaného v kryobankách.

Nová strategie Národního programu klade důraz na začlenění účastníků tohoto programu do mezinárodních aktivit a platforem s cílem využít efektivní koordinaci činností souvisejících s celosvětovou ochranou a uchováním agrobiodiverzity. Tento dokument také zohledňuje mezinárodní závazky, které má ČR jako smluvní strana Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem