přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2018

30.11.2017

Nová vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem.

Nová vyhláška upravuje výši paušální částky nákladů:

 • veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,

 • veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

 • spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

 • spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019.

   

  Návrh vyhlášky se předkládá k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v souvislosti s jeho novelou provedenou zákonem č. 302/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 11. 2017.

 

Novela vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 403/2017 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem novely jsou zejména:

 • změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017, a to na základě aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek nebo změny ve výměře zemědělské půdy,

 • změna v hektarové výměře některých katastrálních území,

 • změna názvu k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova na Dolní Kamenice u Holýšova,

 • zavedení nového k. ú. Horky u Stínavy, které vzniklo v prvním pololetí roku 2017,

 • vyřazení k. ú. Radonice u Hradiště, které bylo v prvním pololetí roku 2017 sloučeno s k. ú. Kadaňský Rohozec.

  K 1. lednu 2017 bylo v České republice evidováno 13 091 katastrálních území. V první polovině roku 2017 došlo ke vzniku nového katastrálního území a ke sloučení některých stávajících katastrálních území. Aktuální stav je tedy 13 090 evidovaných katastrálních území. Zemědělská půda je evidována u 13 030 katastrálních území, nulovou výměru zemědělské půdy má 60 katastrálních území. Ta katastrální území, ve kterých se zemědělská půda nenachází, nejsou v předložené vyhlášce obsažena.

  V rámci bonitačního mapování dochází ke zvýšení podrobnosti terénního průzkumu, upřesnění svažitosti a expozice terénu, zohlednění vlivu degradací půd (např. vodní a větrné eroze, dehumifikace, utužení apod.), zaznamenání změn v hydromorfizmu půd, změn hloubky a skeletovosti půdy atd. Ve většině zaznamenaných změn však dochází ke snížení hodnoty půdy, a to důsledkem snížení její kvality, tj. snížení schopnosti nebo vhodnosti půdy pro pěstování kulturních rostlin.

  V důsledku přijetí novely lze očekávat mírné snížení výběru daně z nemovitých věcí ve výši cca 54 000 Kč. Průměrná základní cena zemědělských pozemků v roce 2018, stejně jako v roce 2017, bude činit 7,14 Kč/m2.

 

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 449/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky:

 • reaguje na novelu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči tím, že informace o umístění stanovišť evidovaných podle novely vyhlášky budou k dispozici osobám aplikujícím přípravky nebezpečné či zvláště nebezpečné pro včely (tak, jak je nově definováno v § 51 novely zákona o rostlinolékařské péči publikované pod č. 299/2017 Sb.), a to prostřednictvím evidence objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství,

 • v oblasti evidence stanovišť včelstev zavádí novela vyhlášky možnost zaevidování nového stanoviště kdykoliv v průběhu roku oproti dosavadní praxi, kdy bylo možné zaevidování stanoviště pouze ke dni 1. září,

 • zjednodušuje systém označování a evidence běžců (tedy pštrosa dvouprstého, nandu pampového a emu hnědého) a zpřesňuje ustanovení vyhlášky, kde na základě poznatků z praxe vyplynul nejednoznačný výklad těchto ustanovení.

 

Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem přijaté právní úpravy je transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787  z 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES  o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Změna právní úpravy zohledňuje i stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice. Praxe ukázala, že provádění kontroly kvality vody až u spotřebitele nelze považovat za dostatečně preventivní a kontrolu je nutné provádět již v průběhu výroby a distribuce pitné vody.

Vyhláška dále například upřesňuje obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a jsou podrobněji popsána pravidla pro jeho zpracování.

 

Novela vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 445/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.

Cílem vyhlášky je jednoznačně definovat vstřícnější a příznivější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost při zachování principu, že jakékoli přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků, stanovených předpisy Evropských společenství, nesmí ohrozit hygienu výroby potravin živočišného původu, jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost, a musí vytvářet příznivé předpoklady pro naplňování tohoto rozhodujícího kritéria.

Vyhláška zejména

•           stanovuje vstřícnější a jednoznačnější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost,

•           zlepšuje podmínky pro chovatele (farmáře) a podnikatelské subjekty v oblasti výroby a dodávání mléčných výrobků,

•           stanovuje jednotný objem mléka pro všechny druhy zvířat, bez rozlišení na mléko kravské, kozí nebo ovčí, pro maloobchodní činnost chovatele (farmáře) hospodářských zvířat,

•           stanovuje operativnější podmínky pro zpracování malého objemu mléka,

•           stanovuje odlišné podmínky pro syrové mléko, které bude zpracováváno bez tepelného ošetření, neboť výrobky ze syrového mléka jsou potenciálně rizikovější než mléčné výrobky z mléka pasterovaného,

•           rozšiřuje možnosti, kam mohou registrovaní farmáři v rámci omezené a okrajové činnosti na místní úrovni uvádět své mléčné výrobky.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem