přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2017

20.7.2017

Novela vyhlášky o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech á právní úprava pravidel podmíněnosti

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 211/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech.

Hlavním cílem vyhlášky je adresně upravit zapečetění některých údajů v pasu vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením č. 576/2013.

Nově se navrhuje do stávající vyhlášky doplnit počty průhledných folií, které výrobce pasů opatří pasy, aby bylo možné zapečetit potřebné údaje uváděné v pase ve formě nálepek.

Nově zavedený bezpečnostní prvek v pasu zvířete v zájmovém chovu ve formě průhledných přilnavých folií bude znamenat navýšení výrobní ceny jednoho pasu o nejvýše 10 až 12 Kč. Následně se vyšší cena výroby pasu projeví v nákladech pro koncové spotřebitele – chovatele zvířat v zájmovém chovu.

 

Novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 213/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů.

Hlavním cílem vyhlášky je zpřesnit na základě dosavadních zkušeností z praxe při konzervaci genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů, které jsou odrazem technologického pokroku a vědeckého poznání, text prováděcího právního předpisu.

Předložený návrh vyhlášky zejména:  

•           nově specifikuje technické požadavky pro zabezpečení standardů uchovávání genetických zdrojů,

•           aktualizuje specifikace velikosti genetických vzorků v závislosti na typu a druhu genetického zdroje včetně požadavků na kvalitu v případě předání pověřené osobě

a uživatelům,

•           aktualizuje postupy, kterými se provádí hodnocení genetických zdrojů a s tím související změna specifikace a rozsahu údajů v dokumentaci ke genetickým zdrojům,

•           upřesňuje osoby u žadatele, jichž se týká požadavek na odborné předpoklady.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem