přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 12. 2017

21.9.2017

Novela zákona o rostlinolékařské péči

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona se týká přípravků na ochranu rostlin. Užívání přípravků na ochranu rostlin je zcela zásadním faktorem ovlivňujícím jak kvalitu, tak i kvantitu rostlinné produkce. Velkým problémem trhu s přípravky na ochranu rostlin je uvádění nelegálních (padělaných
nebo neschválených) přípravků na trh.

Hlavním cílem novely je snížit výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin na domácím trhu a tím přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí a potravinového řetězce. Tento cíl je realizován zejména těmito opatřeními:

 • posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, a to prostřednictvím povinné registrace distributorů přípravků pro profesionální použití nebo omezení přebalování přípravků,

 • zpřesnění úpravy aplikace přípravků na ochranu rostlin a

 • navýšení sankcí za nejzávažnější přestupky na úseku rostlinolékařské péče.

  Další velký okruh schválených změn je spojen s problematikou udržitelného používání pesticidů. V návaznosti na závěry Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů byly do návrhu zapracovány změny směřující ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají:

 • zpřesnění regulace letecké aplikace,

 • odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin,

 • omezení pro používání přípravků v určitých oblastech,

 • právní úpravy integrované ochrany rostlin a

 • snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životní prostředí.

  Změny zákona o rostlinolékařské péči jsou nezbytné také z důvodu jeho přizpůsobení novému pojetí přestupkového práva.

  Součástí přijaté novely jsou také doprovodné novely zemědělských zákonů, které zpřesňují a aktualizují některé další související zákony, které jsou důležité z hlediska působnosti rezortu MZe. Jde zejména o změnu:

 • zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, která řeší problematiku financování dalších činností ústavu, a dále o zakotvení oprávnění ústavu poskytovat informace (zjištění a výsledky z kontrolní činnosti), které jsou v zájmu ochrany zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a spotřebitele,

 • zákona o zemědělství, která obsahuje právní úpravu evidence včelstev, právní úpravu evidence ovocných sadů a zjednodušuje některé procesní postupy aktualizace evidence půdy.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem