přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 11. 2017

21.9.2017

Novela zákona o oběhu osiva a sadby

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela zákona upravuje proces registrace odrůd s úředně uznaným popisem, který představuje jednodušší postup než je standardní registrace odrůd podle dosud platného zákona o oběhu osiva a sadby. Změna souvisí s implementací Směrnice Rady 2008/90/ES z 29. 9. 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti.

Dále je zavedeno společné certifikační schéma s jednotným přístupem k udržování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Nedílnou součástí transpozice jsou i nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů, obalů (svazků) rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků.

Novela rovněž reaguje na neuspokojivou situaci na trhu při uvádění do oběhu sadby česneku. Ze strany prodejců dochází k nežádoucí záměně sadby česneku podléhající režimu zákona za česnek konzumní. Nastavují se jednoznačná pravidla uvádění sadby česneku do oběhu tak, aby kontrolní a dozorový orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, mohl účinně tento proces kontrolovat a v případě jeho porušení ukládat sankce.

Změny zákona o oběhu osiva a sadby jsou nezbytné také z důvodu jeho přizpůsobení novému pojetí přestupkového práva.

Součástí přijaté novely jsou také doprovodné novely zemědělských zákonů, které zpřesňují a aktualizují některé další související zákony, které jsou důležité z hlediska působnosti rezortu MZe. Jde zejména o změnu:

  • zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, která reaguje na zrušení režimu společné organizace trhů v odvětví cukru, včetně systému produkčních kvót a výběru finančních dávek z výroby cukru a provádí terminologické úpravy v návaznosti na služební zákon,

  • zákona o Státním pozemkovém úřadu, která řeší problematiku nájemného/pachtovného za státní pozemky, a to včetně stanovení jeho konkrétní sazby 2,2 % ročně, nakládání se státními pozemky v oblasti výstavby pozemních komunikací, a úpravu problematiky  nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřováním pozemků,

  • zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, která zpřesňuje vymezení působnosti Státního pozemkového úřadu v oblasti údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

     

Novela zákona o veterinární péči

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

Cílem novely zákona je zajistit větší ochranu zdraví osob a zvířat a snížit administrativní náročnost pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné. 

K zajištění větší ochrany osob a zvířat zákona zejména:

•          přesunuje některé povinnosti z chovatele hospodářských zvířat na chovatele bez rozdílu toho, zda chovají hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu s cílem udržet nebo zlepšit příznivý nákazový stav v chovech zvířat,

•          stanovuje úkony, na které je ze státního rozpočtu poskytován příspěvek na jejich provedení,

•          doplňuje do zákona tzv. prohlížitele včelstev, který bude oprávněn v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva,

•          upřesňuje prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby,

•          upřesňuje okruh osob, pro které je určeno maso a orgány jatečních zvířat z domácí porážky, přičemž maso a orgány z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu

•          zvyšuje věk pro domácí porážky skotu z 24 měsíců na 72 měsíců, přičemž omezuje  domácí porážku skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců na 3 kusy ročně,

•          zavádí povinnou registraci útulků pro toulavá zvířata, aby tato zařízení mohla být pod veterinárním dozorem,  

•          zavádí povinnost oznámení chovu pěti a více psů samičího pohlaví starších dvanácti měsíců,

•          od roku 2020 zavádí povinné identifikační označení všech psů na území České republiky čipem, které umožní jednoznačnou kontrolu očkování proti vzteklině,

•          upřesňuje podmínky pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti soukromým veterinárním lékařem,

•          prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o náhradu nákladů a ztrát, které vznikly chovateli včel nebo včelstev v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nebezpečné nákazy včel z 12 týdnů na 6 měsíců.

Ke snížení administrativní zátěže pak zákon zejména 

•          nahrazuje povinnost chovatele požádat o povolení domácí porážky skotu a jelenovitých z farmového chovu povinností ohlásit tuto porážku a zkracuje lhůtu pro nahlašování této porážky na 3 dny z dosavadních 7 dnů,

•          umožňuje chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém hospodářství některé veterinární úkony jako například injekční aplikaci léčiv. 

Součástí novely je i změna zákona na ochranu zvířat proti týrání, která upřesňuje porážení zvířat, u kterých v důsledku přepravy došlo k závažnému zhoršení zdravotního stavu, tak, že musí být poražena na místě.

Související změny obsažené v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích a v zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zejména upřesňují kontrolu potravin při přepravě a internetovém prodeji.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem