přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 11. 2017

13.10.2017

Nová vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy.

Vyhlášky je předkládána k provedení zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění novely publikované pod č. 295/2017 Sb., s účinností od 1. listopadu 2017.

Novelou zákona o oběhu osiva a sadby se vkládá nový § 35c upravující zjednodušeným způsobem proces registrace odrůd s úředně uznaným popisem odrůdy. V tomto ustanovení jsou stanoveny náležitosti žádosti a podmínky, za kterých může být taková odrůda registrována. Podmínkou registrace těchto odrůd není například, na rozdíl od registrace odrůd s úředním popisem, existence udržovacího šlechtění. Ustanovení § 35c
odst. 5 souvisí s tím, že implementací směrnice EU č. 2008/90 dochází ke změně ve vymezení odrůd uváděných do oběhu podle zákona o oběhu osiva a sadby. Nově musí být odrůdy obecně známé (uváděné do oběhu přede dnem 30. 9. 2012) také registrovány, a to jako odrůdy s úředně uznaným (akceptovaným) popisem. Úřední uznání popisu předloženého žadatelem provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

V § 35c odst. 5 zákona je pak stanoveno zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví další odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy. Tento seznam byl vytvořen na základě jednání a spolupráce Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Ovocnářské unie ČR.

 

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Novela zavádí možnost vydávání rybářských lístků na dobu neurčitou, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže jak pro činnost rybářských orgánů, tak i pro žadatele o vydání rybářského lístku. Novela rovněž formálně upřesňuje způsob vracení povolenek k lovu po skončení jejich platnosti uživatelům rybářských revírů, kteří povolenky k lovu vydali.

Zavedení rybářského lístku na dobu neurčitou bylo navrženo na základě požadavků rybářské veřejnosti, Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu a Antibyrokratické komise MZe za účelem odstranění nadbytečné byrokratické zátěže pro rekreační rybáře mající celoživotní zájem o lov ryb.

S novelizací vyhlášky souvisí novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění novely publikované pod č. 295/2017 Sb., s účinností od 1. listopadu 2017, ve které dochází k rozšíření položky č. 14 písm. a) o správní poplatek ve výši 1000 Kč za vydání rybářského lístku na dobu neurčitou.

 

Novela vyhlášky o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 334/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je předkládána k provedení zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění novely publikované pod č. 295/2017 Sb., s účinností od 1. listopadu 2017.

Novelou zákona o oběhu osiva a sadby se v § 3 odst. 14 zákona doplňuje nové písmeno f). Toto ustanovené obsahuje zmocnění pro Ministerstvo zemědělství, aby stanovilo požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu. V novém § 5 odst. 8 písm. g) zákona je pak stanoveno, že Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzory uznávacích listů vydávaných pověřenou osobou.

Vyhláškou se rovněž transponuje do právního řádu České republiky prováděcí směrnice Komise (EU) č. 2016/11, č. 2016/317 a č. 2016/2109.

 

Novela vyhlášky o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 335/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška se předkládá k provedení § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech.

Cílem vyhlášky je uvedení textu platné vyhlášky do souladu se současným stavem vědeckého a technického poznání v oblasti analytiky půd. Nové požadavky na činnosti vykonávané podle platné právní úpravy vyžadují výrazně větší flexibilitu jak v rozsahu stanovovaných parametrů, tak v používaných metodách.

Vyhláška tak zejména stanoví:

  • postupy pro odběr vzorků,

  • postupy pro provádění chemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů zemědělských půd a pro vyhodnocení výsledků těchto rozborů,

  • rizikové prvky, rizikové látky a mikrobiologické a fyzikální parametry, sledované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v rámci monitoringu zemědělských půd a při agrochemickém zkoušení zemědělských půd, rozsah a způsob jejich sledování,

  • postupy pro odběr vzorků a pro provádění chemických, mikrobiologických a fyzikálních rozborů ke zjišťování vlastností lesních pozemků.

 

Zrušení vyhlášky o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 356/2017 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování. Vyhláška je vydávána v souvislosti se zákonem č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Uvedenou novelou veterinárního zákona dochází mimo jiné ke změně podmínek domácí porážky skotu a jelenovitých z farmového chovu. Podle navrhované novely veterinárního zákona již nebude třeba k provádění domácích porážek skotu a jelenovitých z farmového chovu povolení krajské veterinární správy Státní veterinární správy, ale postačí pouze její ohlášení. Novela veterinárního zákona v souvislosti s navrhovanou změnou pak přímo v zákoně stanoví obsahové náležitosti ohlášení domácí porážky skotu a jelenovitých z farmového chovu.

V návaznosti na tuto změnu již ve veterinárním zákoně nebude zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví obsahové náležitosti žádosti o povolení domácí porážky a obsahové náležitosti jejího ohlašování.

S ohledem na uvedené tak dochází ke zrušení vyhlášky č. 2/2013 Sb. o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího označování, která na základě zákonného zmocnění v ustanovení § 21 odst. 3 veterinárního zákona stanovila obsahové náležitosti žádosti o povolení domácí porážky a obsahové náležitosti jejího ohlašování.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem