přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 10. 2017

3.10.2017

Nové nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 316/2017 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru.

Důvodem přijetí nařízení vlády je to, že v rámci odvětví cukru dojde v EU k 30. září 2017 k ukončení režimu produkčních kvót cukru a systém společné organizace trhů EU s cukrem bude výrazně redukován.

V Evropské unii bude v bezkvótovém období nadále průběžně monitorována situace a trhu s cukrem na základě příslušných údajů od cukrovarnických podniků hlášených členskými státy EU (cena cukru, cena cukrové řepy, plocha cukrové řepy rozlišená na produkci cukru a bioethanolu, produkce isoglukózy, zásoby cukru a isoglukózy).

Monitoring údajů v odvětví cukru je v rámci ČR dosud stanoven v nařízení vlády č. 337/2006 Sb. Značná část tohoto nařízení po ukončení režimu produkčních kvót nebude účinná. Z tohoto důvodu vyplynula nutnost vzniku zcela nového nařízení vlády, které bude implementovat povinnost sběru nezbytných údajů v odvětví cukru SZIF od cukrovarnických podniků v souladu s novým prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/1185.

V ČR se nařízení vlády bude týkat 6 cukrovarnických podniků a zhruba 850 pěstitelů cukrové řepy.

Na podnikatelské prostředí ČR v oblasti pěstování cukrové řepy a výroby cukru bude mít nařízení vlády pozitivní dopad v tom, že dojde ke snížení administrativní zátěže o 40 % v oblasti informačních povinností a k úplnému zrušení systému produkčních kvót cukru.

 

Novela nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 314/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády.

Důvodem přijetí nařízení vlády je narovnání stávajícího stavu, kdy novelou nařízení vlády č. 36/2017 Sb., došlo ke změně hlavních dřevin přiřazených k jednotlivým porostním typům, což by mohlo mít za následek negativní efekt na environmentální dopady podopatření zachování hospodářského souboru lesů.

Cílem nařízení vlády je pouze technická úprava stanovení hlavních dřevin pro jednotlivé porostní typy a sjednocení termínů příjmu žádostí o zařazení u nařízení vlády č. 29/2016 Sb. a sjednocení termínu pro podání žádosti o změnu zařazení při snížení podílu melioračních a zpevňujících dřevin podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb. V konečném důsledku má tato úprava vliv na snížení administrativní zátěže, a to jak na straně žadatelů, tak na straně SZIF.

Tyto změny reagují na potřebu zpřesnit podmínky poskytování dotace a postup v nařízení vlády a řešit odstranění nedostatků v procesu administrace tak, jak to ukázala dosavadní aplikační praxe a zkušenosti s administrací žádostí v roce 2016.

 

Novela nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 315/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem přijetí nařízení vlády je narovnání stávajícího stavu, kdy novelou nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nebyly zohledněny změny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, které mají vliv na výpočet množství aplikovaného dusíku.

Podopatření Ošetřování travních porostů není celofaremním podopatřením, to znamená, že nemusí být do závazku zařazeny veškeré žadatelem obhospodařované trvalé travní porosty, přesto jsou v rámci nařízení vlády č. 75/2015 Sb. stanoveny podmínky týkající se hnojení na veškerých obhospodařovaných trvalých travních porostech, tedy i těch mimo závazek agroenvironmentálně-klimatických opatření. Tyto podmínky vycházejí z limitů a způsobů výpočtu aplikovaného dusíku stanovených v rámci nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Nařízením vlády bude dán v případě použití digestátu do souladu výpočet limitu aplikovaného dusíku na veškeré obhospodařované trvalé travní porosty v rámci podopatření ošetřování travních porostů s výpočtem stanoveným v nařízení vlády č. 262/2012 Sb. Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. tak nebude přísnější než nařízení vlády č. 262/2012 Sb.

Dále je na základě požadavků zemědělské praxe na plochách zařazených do titulu Ochrana chřástala polního povolen na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody příkrm hospodářských zvířat.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem