přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy

16.8.2017

Novela vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 229/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., která nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2017.

Změna právní úpravy vyhlášky č. 377/2013 Sb. zejména:

•          zavádí hygienických požadavků při pěstování ovoce a zeleniny, které mají zabránit jejich případné mikrobiální kontaminaci; tato změna při používání statkových a organických hnojiv reaguje na poznatky z kontrolní činnosti,

•          zpřesňuje aplikační dávky při používání popelů na zemědělské půdě, protože někteří producenti popelů ze spalování biomasy tento popel vlhčí nebo zkrápějí a výsledná vlhkost těchto výrobků se pohybuje až do 60 %; tito producenti ale byli znevýhodněni současnou právní úpravou, kdy je vymezena maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy na 2 tuny hnojiva na hektar za 3 roky a proto nová úprava proto zavádí omezení maximální aplikační dávky vztahující se nově na sušinu hnojiva,

•          zavádí konkrétní formu hlášení Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému pro zemědělské podnikatele, kteří letecky aplikují kapalná hnojiva nebo pomocné látky na zemědělské půdě v souladu s § 9 odst. 4 zákona o hnojivech.

 

Novela vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 237/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 3. září 2017.

Cílem vyhlášky je rozšířit sledované parametry hnojiva o mikrobiologické činitele. Při aplikaci upravených kalů na zemědělské půdy se uplatňují limitní hodnoty vybraných mikrobiálních parametrů kalů podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Při zpracování kalů do organických hnojiv a substrátů se dosud mikrobiální kontaminace při procesu registrace nehodnotila, což se jeví jako disproporce. Navíc takto zpracované kaly nemají aplikační omezení například pro použití při pěstování zeleniny. Pro účely ochrany zdraví lidí je žádoucí, aby výrobky z takto rizikového materiálu podléhaly odpovídající kontrole. Vyhláška tak stanoví výrobky, na které se mikrobiální parametry mají vztahovat, a jejich hodnoty.

Dále se vyhláškou mezi typy hnojiv také zařazují granulované vápence. Granule vyrobené z mletých vápenců s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu mají po rozpadnutí granulí stejný agronomický efekt jako tyto mleté vápence. Granulace mletých vápenců navíc usnadňuje aplikaci a omezuje prašnost.

 

Nová vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hlavním cílem vyhlášky je na základě podnětů aplikační praxe nově upravit problematiku technických požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa. Potřeba nové právní úpravy vyplývá také z nových předpisů oblasti stavebnictví a vodního hospodářství a zejména z nových technických norem určených pro stavby pro plnění funkcí lesa (především ČSN 73 6108:2016 Lesní cestní síť, ČSN 75 2106:2016 Hrazení bystřin a strží.

Vyhláška zachovává účel stávajícího právního předpisu (stanovení technických požadavků pro projektovou činnost, pro povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb pro plnění funkcí lesa) a v principu i jeho rozsah (stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží, stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd, bez staveb malých vodních nádrží v lesích, pro něž jsou technické požadavky dány vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla).

Vyhláška předpokládá pozitivní dopady na životní prostředí, protože snížením rozsahu zemních prací při stavbách lesních cest nebo omezením eroze povrchu lesních cest umožní stavby pro plnění funkce lesa lépe začlenit do lesního prostředí a snížit jejich případný vliv na okolní lesní ekosystémy.

Nová vyhláška naplňuje zákonné zmocnění stanovené v § 194 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a současné ruší stávající prováděcí vyhlášku č. 433/2001 Sb.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem