přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz potravin do České republiky

30.8.2018

Základní informace k dovozům potravin z členských států EU a ze 3. zemí.

Všechny potraviny uváděné na trh v  rámci EU musí splňovat požadavky dané nařízením (ES) č. 178/2002, které stanoví  obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Musí dále také splňovat obecné požadavky na označování stanovené nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Některé požadavky na označování byly také zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

Dovoz potravin do ČR z jiné země EU

Potraviny, dovážené z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nejsou potřeba žádná speciální povolení ani certifikáty. Stále ale platí, že potravina musí být bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.

Komoditní požadavky

Potraviny mohou spadat buď do sféry harmonizované (pro potravinu existuje evropský právní předpis), nebo neharmonizované (pro potravinu neexistuje evropský předpis). V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě potraviny, která spadá do neharmonizované sféry, platí, že pokud potravina byla vyprodukována v souladu s požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena, nesmí být odmítnuta v jiném členském státě EU (pokud například splňuje český chleba požadavky stanovené naši komoditní vyhláškou, nesmí, pokud je bezpečný, být odmítnut v jiném členském státě). Je uplatňován princip tzv. princip vzájemného uznávání (§ 11a zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích).

Zásada volného pohybu zboží a vzájemného uznávání se týká celého Evropského hospodářského prostoru, tedy navíc i Norska, Lichtenštejnska a Islandu a na základě rozhodnutí Rady pro přidružení Turecka k EU o implementaci závěrečné fáze Celní unie se jedná i o „dovozy a vývozy“ mezi členskými státy EU a Tureckem.

Dovoz potravin do ČR ze 3. zemí

Ani k dovozu potravin z třetí země nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty, pokud jsou dovážené potraviny bezpečné a nejedná se o potraviny, na které se vztahují přímo použitelné předpisy stanovující zvláštní podmínky pro dovoz.

Komoditní požadavky

Stejně jako v případě obchodování v rámci EU, tak i při dovozu potravin do ČR dále záleží na tom, zda spadá potravina do harmonizované, či neharmonizované sféry. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla poprvé uvedena do oběhu v rámci EU (např. pokud chce dovozce dovézt nečokoládové cukrovinky z Ruska či USA a uvést je poprvé na trh v ČR, musí být splněny požadavky české vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony). Zodpovědnost za to, že jsou dovážené potraviny bezpečné, nese dovozce.  Jakým způsobem si bezpečnost svých výrobků zajistí, je na něm (např. vyžádání laboratorních rozborů od dodavatele  v zahraničí, provedení rozborů v českých laboratoří akreditovaných pro vyšetřování potravin).

Opatření týkající se zajištění bezpečnosti dovážených potravin ze 3. zemí

Evropská komise stanovuje v souladu s čl. 53 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, formou přímo použitelných předpisů EU zvláštní podmínky pro dovoz vybraných potravin a surovin ze třetích zemí, jež mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

Evropská komise je oprávněna dle závažnosti situace přijmout u potravin dovážených ze třetích zemí jedno nebo více z následujících mimořádných opatření:

  1. pozastavit dovoz určité potraviny ze třetí země
  2. stanovit zvláštní podmínky pro dovoz vybraných skupin potravin

Bezprostředně závazné předpisy EU

  • vymezují schválená místa vstupu pro dovoz vybraných skupin potravin na území EU,

  • stanovují povinnost provozovatelům potravinářských podniků, kteří dováží vybrané potraviny a suroviny ze třetích zemí, předložit v místech vstupu zdravotní certifikát vydaný oprávněným a uznaným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní doklady

  • ukládají kompetentním dozorovým orgánům členských států povinnost provádět v místech vstupu před propuštěním do volného oběhu systematické či namátkové kontroly.

 

Vzhledem k výše uvedenému se doporučuje, v případě dovozu potravin ze 3. zemí, kontaktovat před uskutečněním dovozu příslušný dozorový orgán.

 

Více informací o dovozu potravin živočišného původu, spolu s kontaktními údaji a příslušnými formuláři, naleznete na stránkách Státní veterinární správy sekci Obchodování.

Další informace dovozu potravin jiného než živočišného původu a seznam kontaktních míst SZPI pro dovoz naleznete na sekci Dovoz na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem