přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úřad pro potraviny - Sekce potravinářských výrob

Úřad pro potraviny zastřešuje agendu uvádění potravin na trh vč. dohledu nad bezpečností potravin.

Úřad pro potraviny svou činností zastřešuje mj. tyto činnosti

  • Je národním kontaktním místem pro pracovní orgány EU v oblasti potravinového práva a potravinových standardů.
  • Je kontaktním místem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).
  • Zodpovídá za resortní politiku kvality potravin a zpracovaných zemědělských výrobků.
  • Navrhuje úpravy právních předpisů ČR v oblasti výroby, hygieny potravin, kvalitativních požadavků a následné kontroly v souladu s evropskou legislativou.
  • Do gesce Úřadu pro potraviny spadá zejména zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí (komoditní) vyhlášky.
  • Navrhuje a administruje národní dotační programy např. pro modernizaci a konkurenceschopnost potravinářského průmyslu ČR, včetně programů na podporu technologií v oblasti potravinářství.
  • Koordinuje výkon státní správy dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti potravin. Pro posílení komunikace a koordinace mezi jednotlivými dozorovými orgány v působnosti MZe a Úřadem pro potraviny byl zřízen Výkonný výbor dozorových orgánů, který je tvořený statutárními zástupci dozorových orgánů (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce) a ředitelem úřadu.
  • Analyzuje trendy ve vývoji potravinářského a tabákového průmyslu v ČR a navrhuje směry jeho dalšího rozvoje.
  • Řídí činnost Hodnotitelských komisí národních značek kvality "KLASA" a "Regionální potravina".

Pod Úřad pro potraviny spadají následující odbory:


Odbor potravinářský je gestorem celé řady národních a evropských potravinářských předpisů. Z evropských předpisů se jedná například o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, které představuje jeden ze základních právních předpisů v oblasti současného potravinového práva EU. Odbor je rovněž zodpovědný za implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin či nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních.

Odbor potravinářský mj. také odpovídá za tvorbu národních právních  předpisů. Jedná se zejména o zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, včetně celé řady tzv. komoditních (prováděcích) vyhlášek. V gesci odboru potravinářského je dále také zákon  č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů, a související vyhlášky č. 141/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o lihu spolu s uvedenou vyhláškou upravuje mj. pravidla pro tzv. pěstitelské pálení ovoce a denaturace lihu.

Odbor bezpečnosti potravin je koordinačním místem pro komunikaci s EFSA. Zajišťuje přenos dat mezi ČR a ES/EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vypracovává strategii bezpečnosti potravin a krmiv. Řeší administraci schvalování geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Monitoruje výskyt cizorodých látek v potravním řetězci. Vypracovává koncepce bezpečnosti potravin s celostátní působností. Jednou z činností  odboru bezpečnosti potravin je také komunikace s veřejností a k tomuto účelu bylo zřízeno Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP), které poskytuje informace pro laickou ale i odbornou veřejnost. Odbor bezpečnosti potravin mimo jiné i koordinuje a metodicky řídí oblast využívání odpadů a vedlejších produktů zemědělství a potravinářství jako alternativní zdroje energie.

Související odkazy