přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
7.12.2017

Posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu (Závěřečná zpráva, Brno 2017)

Funkční úkol zahrnuje posouzení vhodnosti terénního analyzátoru prvkového složení pro rentgenovou fluorescenční analýzu (RFA) vybraných materiálů rostlinného původu. Do budoucna se rýsuje i možnost využití těchto analytických přístrojů i pro potřeby analýz nařízených legislativou.


24.11.2016

Možnosti poškození kogeneračních jednotek vlivem nečistot v bioplynu, 2016

Kategorie 6.5 – Možnosti poškození kogeneračních jednotek (KGJ) vlivem nečistot v bioplynu. Funkční úkol zahrnuje identifikaci nečistot u poškození těchto jednotek; předpokladem jsou nečistoty obsažené v bioplynu, zahrnující obsah sirovodíku, sloučenin dusíku a křemíku, tzv. siloxany.
3.2.2015

Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastností půd (Brno 2014, závěrečná zpráva)

Dokument se zaměřuje na vhodnost využitelnosti rentgenofluorescenční analýzy pro analýzu fermentačních zbytků z bioplynových stanic.


3.2.2015

VLASTNOSTI SIRNÝCH KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ Z RŮZNÝCH TECHNOLOGIÍ PRODUKCE BIOPLYNU (Brno 2014, závěrečná zpráva)

Odborná práce popisuje problematiku anaerobní fermentace s cílem výroby bioplynu v bioplynových stanicích.


7.8.2014

Funkční úkol: Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu r.2013

Odborná práce komplexně analyzuje problematiku bioplynových transformací.


7.8.2014

Funkční úkol:  Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro vlastnosti půd r.2013

Předložená zpráva řeší aktuální problematiku využití fermentačních zbytků z procesu anaerobní stabilizace z bioplynových stanic v ČR.


18.1.2012

Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin

Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin.


18.1.2012

Metodika pro hydrotermickou stabilizaci BRO

Metodika pro hypotermickou stabilizaci biologicky rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu zařízení na minimalizaci/odstraňování pachových emisí souvisejících s provozem této techniky.


17.12.2010

Stimulace fermentačního procesu v provozu bioplynových stanic

Kapalný fugát je nositelem nezanedbatelných reziduí organických látek, ale protože se využívá nejčastěji jako zálivková voda, respektive jako hnojivá zálivka, je riziko protrahovaných úniků zápašných složek způsobovaných evaporací nevsáknutých podílů do pedosféry daleko aktuálnější a závažnější, a také obecně atakovatelnější.


17.12.2010

Ovlivnění kvality digestátu bioplynových stanic vzhledem k jeho následnému využití jako hnojivé zálivky v rostlinné výrobě

Autoři programu jsou přesvědčeni, že je třeba hledat a bezodkladně volit postupy rychle uplatnitelné, které jsou jak technicky, tak i ekonomicky dostupné, a přitom také plně spolehlivé a působící v co nejširším spektru variabilních zdrojů a zařízení produkujících jako katabolity rozmanité organické zátěže, a to nejenom plynného skupenství.


17.12.2010

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik (BAT) ve vybraném zemědělském zařízení

V komplexním zhodnocení je zastoupeno více kategorií průmyslových činností dle příl. č.1, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.


7.7.2010

Environmentální techniky a technologie

Využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství, zemědělské bioplynové stanice.


20.1.2010

Zpracování čistírenských kalů na ČOV metodou intenzivního kompostování na technický substrát

Tento program je třeba mj. chápat jako pokus o instalaci metody praktické, rychlé a relativně nenáročné nápravy příkladně nově zjišťované hluboké karence organické hmoty, např. v půdách lesních celků. Je to ale také program, který nastoluje trend sanace a hygienizace biotického prostředí.


20.1.2010

Možnosti a využití hydrotermické stabilizace BRO

Cílem studie je nastínit možnosti využití, a také úskalí provozování, technologického zařízení SBM Olšovec vzhledem k biologicky rozložitelným odpadům a hydrotermické stabilizaci jako hygienizační jednotku a drtič specifického druhu materiálu, a také vhodnost zatřízení ke zpracovávání produktů kompostáren.


8.12.2008

Aplikace mikrobiotechnologických prostředků PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Aplikace mikrobiotechnologických prostředků ve výrobních procesech s koncovou technologií výroby bioplynu.


8.12.2008

MKM a bioplyn FV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 334 KB)

Uplatnění a ověření možnosti využití masokostní moučky (MKM) a kejdy v režimu výroby bioplynu s aplikací biopreparátů.


8.12.2008

Návrh mikrobiální sanace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 919 KB)

Návrh mikrobiální sanace v technologiích bioplynových stanic – pro provozní aplikace mikrobiotechnologických prostředků ve vybraných provozech bioplynových stanic.


8.12.2008

Příručka pro nakládání s digestátem a nugátem PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 783 KB)

Příručka Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky.


8.12.2008

Zpráva o stavu implementace EMS PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1017 KB)

Zpráva o stavu implementace systému environmentálního managementu (EMS) v podmínkách asanačních podniků České republiky.


14.1.2008

Možnosti dočištění kontaminovaného vzduchu jímaného z výstupu biofiltru PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Dočištění vzdušniny z půdních filtrů REV.

14.1.2008

Snižování emisí do ovzduší v chovech drůbeže PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Ověřování technologie rozmlžování v chovech drůbeže s ohledem na environmentální indikátory.


25.5.2006

BREF pro asanační podniky v ČR DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 2 MB)

Referenční dokument o BAT.zobrazit po
  • 1