přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vývoj potravinového práva pokračuje

1.6.2005

Dne 1. 5. 2004 jme si poprvé připomenuli vstup České republiky do Evropské unie. Náš vstup byl provázen ne právě pozitivní kampaní ze strany některých sdělovacích prostředků, které podáváním částečných a i neověřených informací pomáhaly vytvářet neobjektivní představy o tom, co nás očekává po přistoupení.

Záhy se ukázalo, že buřty, utopenci nebo svíčková, domácí zabíjačky nebo tvarůžky nejsou trnem oku Evropské komisi a tato je ani nemá v úmyslu zakázat. Předmětem zájmu se v předvstupním období  stala oblast jiná – a sice přizpůsobování se právnímu pořádku ES a praktická implementace závazných požadavků platných ve Společenství zejména v oblasti hygieny potravin.

V souvislosti s přípravou na naše členství v Evropské unii prošlo české potravinové právo zásadními změnami, které sice v některých případech vyvolaly negativní odezvu ze strany potravinářského průmyslu, nicméně je  nutné zdůraznit skutečnost, že v oblasti předpisů pro potraviny byla dosažena harmonizace ještě před samotným vstupem. Podniky byly na připravované změny dopředu upozorňovány na řadě seminářů pořádaných Ministerstvem zemědělství za účasti Ministerstva zdravotnictví. Po vstupu tedy nedošlo ze strany Evropské komise k žádným restriktivním opatřením a české podniky mohou bez obav umísťovat svoje produkty na vnitřní trh, pokud jsou dodrženy zákonné požadavky. 
 
Přestože jsme dosáhli plného souladu s evropským potravinovým právem, vývoj legislativy na komunitární úrovni pokračuje dále a naší povinností je s tímto vývojem udržovat krok. Samotné evropské potravinové právo prodělalo zlomovou změnou přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Byla právně zakotvena filozofie “z farmy na stůl”, jinými slovy povinnosti stanovené nařízením se rozšířili na všechny účastníky obchodu s potravinami, byla jasně stanovena odpovědnost potravinářského podniku za uvádění na trh pouze zdravotně nezávadných potravin, přičemž   účinná, přiměřená a cílená opatření musí být založena na analýze rizika. Na základě kapitoly III byl zřízen Evropský úřad pro bezpečnost potravin, čímž na úrovni Evropských společenství došlo k oddělení dvou fází analýzy rizika - „hodnocení rizika „ a „řízení rizika“.  Kapitola IV se stala právním základem pro vytvoření systému rychlého varování, systému krizového řízení a mimořádných událostí.  Tyto změny se odrazily v novele zákona o potravinách (zákon č. 316/2004 Sb.). 
 
V návaznosti na ustanovení nařízení č. 178/2002 a v souvislosti s rozhodnutím Evropské komise o revizi komunitární legislativy směrem k jejímu zjednodušení se začaly připravovat a projednávat další návrhy právních norem. V této souvislosti se největší pozornosti těší tzv. „hygienický balíček“, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.  Jedná se o zkratku pro čtyři nařízení a jednu směrnici, jejichž společným jmenovatelem je hygiena potravin a úřední kontrola:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol výrobků živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění
 • Směrnice Evropské parlamentu a Rady (ES) 2004/41/EHS ze dne 21. dubna 2004    rušící směrnice týkající se hygieny potravin a zdravotní nezávadnosti pro produkci  a uvádění do oběhu potravin živočišného původu určených pro lidskou spotřebu  a pozměňuje Směrnice Rady 89/662/EHS a 91/67/EHS a Rozhodnutí Rady 92/118/EHS.
Nařízení č. 852/2004

Jedná se o horizontální právní předpis, kterým se stanovují obecné hygienické předpisy pro všechny stupně výroby, zpracování a distribuce potravin, včetně postupů k ověřování shody s těmito postupy. Nařízení obsahuje společné zásady týkající se povinností výrobců a příslušných orgánů, strukturní, provozní a hygienické požadavky na závody, postupy schvalování závodů, požadavky na skladování a přepravu a požadavky na označování značkou zdravotní nezávadnosti. Ustanovení nařízení se nevztahuje na prvovýrobu pro soukromé domácí použití, na domácí přípravu potravin, na manipulaci s nimi nebo na jejich skladování pro soukromou domácí spotřebu, protože záměrem je, aby se daná pravidla vztahovala pouze na podniky, jejichž koncepce předpokládá určitou kontinuitu činností a určitý stupeň organizace.

Bezpečnost potravin závisí na několika faktorech, ale podle současné filozofie se
v právních předpisech stanovují pouze minimální hygienické požadavky a jejich konkrétní dodržování je pak ponecháno na  samotných provozovatelích potravinářských podniků ovšem s tím že programy bezpečnosti potravin a postupy musí být založené na zásadách systému kritických bodů (HACCP). Výslovně se jako základ pro tyto systémy uvádí zásady obsažené v souboru Codex Alimentarius. 
 
Prvkem, který je významným způsobem zdůrazňován v celém nařízení, je princip
flexibility. Uznává se, že zejména pro malé podniky  může být zavedení úplného systému HACCP nepřiměřenou zátěží, stejně jako požadavky na uchovávání dokumentů. Dále se konstatuje, že u určitých potravinářských podniků nelze identifikovat kritické kontrolní body a že v některých případech může správná hygienická praxe nahradit monitorování kritických kontrolních bodů. Podobně požadavek stanovení „kritických limitů“ neznamená, že je nezbytné stanovit pro každý případ limit vyjádřený číselnou hodnotou.

Flexibilita je také na místě, kdy se při výrobě používají tradiční metody a zejména ve vztahu k regionům, které jsou ve složitější situaci z hlediska zeměpisné polohy. Tento princip je rovněž velmi významný ve vztahu k prvovýrobě, protože je zřejmé, že použití zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) na prvovýrobu není dosud všeobecně proveditelné, a proto se podporuje zpracování doporučení pro správnou praxi, kde budou uvedena specifická hygienická pravidla pro prvovýrobu.

Provozovatelé potravinářských podniků si musí rovněž uvědomit, že nařízení klade velký důraz na proškolování všech zaměstnanců. Dalším významným je povinnost registrace závodů příslušného orgánu členského státu a požadavky na schvalování závodů. Výše uvedené nařízení nahrazuje směrnici 93/43/EHS, která pozbývá dne 1.1.2006 platnosti.  Na závěr je vhodné upozornit na povinnost danou Evropské komisi o předložení zprávy o realizaci nařízení Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 20. 5. 2009.


Nařízení č. 853/2004

Toto nařízení navazuje na nařízení předchozí a stanoví zvláštní požadavky pro potraviny živočišného původu, které představují specifické riziko pro lidské zdraví a u nichž je často hlášeno mikrobiologické a chemické riziko.

Nařízení se vztahuje na nezpracované produkty a zpracované výrobky živočišného původu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nevztahuje se toto nařízení na potraviny obsahující jak výrobky rostlinného původu, tak zpracované výrobky živočišného původu. Zpracované výrobky živočišného původu používané pro přípravu takových potravin však musí být získávány v souladu s požadavky tohoto nařízení a stejně tak s nimi musí být zacházeno. Stejně jako u nařízení č. 852/2004 je zdůrazněn princip flexibility. V přílohách k tomuto nařízení jsou jednak stanoveny jednotlivé definice a dále pak předpisy pro označování identifikační značkou, pro cíle postupů založených na HACCP a pro informace o potravinovém řetězci, a dále specifické požadavky pro jatka, bourárny a porcovny, pro porážky a to pro všechny druhy masa, dále pro skladování a přepravu jak masa a masných výrobků tak i živých zvířat. Do příloh jsou zařazeny požadavky na mléko a mléčné výrobky, vejce a výrobky z nich, a další produkty živočišného původu, které byly dosud stanoveny v řadě jednotlivých směrnic. Poměrně velká část je věnována produktům akvakultury a mořskému rybolovu, které z pohledu České republiky nemají velký význam, ale z pohledu společné zemědělské politiky se jedná o jednu z nejdůležitějších oblastí.

Nařízení  č. 854/2004

Ustanovení předpisu se vztahuje pouze na činnosti a osoby, na něž vztahuje nařízení (ES) č. 853/2004. Stejně jako u předchozích předpisů se zdůrazňuje princip flexibility. V tomto případě se jedná  o flexibilní přístup ke specifickým potřebám závodů, které používají tradiční metody, objem jejich výroby je nízký nebo se nacházejí v regionech, které jsou ve složitější situaci z hlediska zeměpisné polohy. Tento postup by měl také umožnit  provedení pilotních projektů s cílem vyzkoušet nové přístupy při hygienických kontrolách masa. V nařízení se stanovují obecné principy pro provádění úředních kontrol v působnosti tohoto předpisu, včetně kvalifikačních požadavků na inspektory provádějící tyto kontroly. Z hlediska provozovatelů potravinářských podniků jsou nejvýznamnější požadavky na schvalování závodů a nově se zavádí povinnost provádění auditů, kterými se rozumí systematické a nezávislé zkoumání toho, zda jsou činnosti a související výsledky v souladu s předem stanovenými požadavky a zda jsou tyto požadavky účinně prosazovány a zda jsou vhodné pro dosažení cílů. Audity budou zahrnovat činnosti provozovatelů potravinářských podniků a inspekce, včetně prověrek kontrol, které provádějí sami provozovatelé potravinářských podniků. Rozhodnutí  o nejvhodnějším personálním složení pro audity a inspekce jiných typů závodů než jatek, závodů zpracovávajících zvěřinu a určitých bouráren anebo porcoven se ponechává na členských státech.


Nařízení  č. 882/2004

Jedná se o komplexní právní normu zabývající se kontrolou v celém potravinovém
řetězci,  stanovují se obecná pravidla pro provádění úředních kontrol. Je nutno upozornit, že toto nařízení se nevztahuje na ověřování dodržování předpisy o společných organizacích trhů se zemědělskými produkty (např. pro víno, olivový olej, ovoce a zeleninu, mléko a mléčné výrobky, hovězí a telecí, skopové a kozí maso a med), kde již existují ustálené specifické kontrolní systémy.

Nařízení ukládá členským státům řadu povinností, z nichž lze jmenovat například:

 • pravidelné provádění úředních kontrol, přičemž jejich četnost má odpovídat riziku s přihlédnutím k výsledkům kontrol prováděných samotnými provozovateli potravinářských podniků v rámci programů založených na HACCP nebo programů zabezpečování jakosti
 • provádění úředních kontrol bez předchozího upozornění s výjimkou jsou např. auditů, které musí být předem ohlášeny
 • provádění kontrol na jakémkoli stupni výroby nebo produkce, zpracování a distribuce 
 • věnování stejné pozornosti kontrolám při vývozu ze Společenství, při uvádění na trh ve Společenství a při dovozu ze třetích zemí
 • vytvoření a zvedení víceletých vnitrostátních kontrolních plánů v souladu s obecnými pokyny vypracovanými na úrovni Společenství
 • předkládání pravidelných ročních zpráv o výsledcích kontrolní činnosti
 • zpracování a dokumentování kontrolních postupů probíhají jednotně a soustavně na vysoké úrovni
 • zřízení jednoho kontraktního místa, která by koordinovala předávání a přijímání žádostí o podporu z ostatních členských států
 • vytvoření jednotného systému školení pracovníků dozorových orgánů, kdy tento prvek je zdůrazňován zejména proto, aby příslušné orgány rozhodovaly jednotně
 • zavedení jednotného registru potravinářských podniků, jeho aktualizace situaci o provedených kontrolách v daném podniku
 • stanovení jednotného systému poplatků a náhrad za úřední kontroly, a to na základě společných zásad stanovených nařízením.

V nařízení jsou stanoveny podmínky pro laboratoře provádějící analýzy úředních vzorků a požadavky na metody zkoušení a odběru vzorků. Jsou stanoveny podmínky pro jmenování referenčních laboratoří Evropských společenství a národních referenčních laboratoří. V hlavě IV jsou stanoveny pravidla pro provádění kontrol Společenství v členských státech a ve třetích zemích. Členské státy mají povinnost stanovit účinná opatření a sankce k vymáhání dodržování potravinového práva, ovšem na druhé straně musí mít provozovatelé právo odvolat se proti rozhodnutím, která příslušný orgán přijal na základě úředních kontrol a musí být o tomto právu informováni.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem