přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva k podání registrace na externího odborného posuzovatele návrhů projektů ve veřejných soutěžích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ

1.6.2016

Vážení odborníci v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního a lesního hospodářství,

Ministerstvo zemědělství zahájilo práce na přípravě vyhlášení první veřejné soutěže v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ schváleného usnesením vlády ČR ze dne
11. dubna 2016 č. 313 (dále jen „Program ZEMĚ“).

Program ZEMĚ je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zemědělství na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/.

Program ZEMĚ vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2025 schválené usnesením vlády České republiky ze dne 3. února 2016 č. 82, která je zveřejněna na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html.

Máte-li zájem zhodnotit své odborné znalosti a zkušenosti, nabízí Vám Ministerstvo zemědělství  možnost zapojit se do odborného hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje (VaV) ve veřejných soutěžích Programu ZEMĚ.

Postup při hodnocení návrhů projektů bude probíhat v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem a jednacím řádem Programové komise a Pracovních skupin Programu ZEMĚ.

Požadavky na hodnotitele:

  • Vzdělání VŠ
  • Minimálně 2 roky práce v oboru
  • Zkušenosti s řešením projektů výzkumu a vývoje
  • Publikační činnost
  • Schopnost posoudit komplexnost projektu výzkumu a vývoje z hlediska potřebnosti, očekávaných přínosů, věcného hlediska i ekonomické stránky projektu.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte prostřednictvím Registrace
nového oponenta
a vyplňte formulář Registrace oponenta na adrese: https://nazv.mze.cz/private/modules/patriot/login.php.

Aby Vám mohly být k hodnocení přidělovány právě takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají Vašemu profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem, je třeba věnovat při zadávání údajů do registračního formuláře zejména pozornost při zadávání hlavních a vedlejších oborů dle klasifikace CEP, klíčových oblastí, výzkumných směrů a jednotlivých klíčových oblastí Programu ZEMĚ. Také je třeba dbát na to, aby informace o Vaší praxi byly v souladu s těmito údaji. Nedílnou součástí registrace je strukturovaný životopis (závazný vzor strukturovaného životopisu naleznete v příloze 1), který podepsaný Vámi a osobou oprávněnou jednat za Vašeho zaměstnavatele vložíte ve formátu PDF do aplikace.

Před podáním přihlášky na externího odborného posuzovatele MZe věnujte pozornost „Pokynům k vyplnění registračního formuláře“ (viz. příloha 2).

Vaše registrace bude posouzena poskytovatelem – Ministerstvem zemědělství a hodnotitelé profesně odpovídající podmínkám v požadovaných oborech budou nominováni jako odborníci (oponenti) pro hodnocení návrhů projektů ve veřejných soutěžích.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nazv@mzecz nebo na tel. číslech: 221 812 107, 221 812 462, 221 812 569.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem