přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva pro podání nominací na externí hodnotitele pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství

30.1.2020

V roce 2020 bude vyhlášena již čtvrtá veřejná soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ schváleného usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313 (dále jen „Program ZEMĚ“).

Vzhledem k tříletému funkčnímu období externích hodnotitelů jmenovaných z řad odborníků zabývajících se výzkumem v oblastech působnosti MZe, které skončilo po prvních třech veřejných soutěžích Programu v roce 2018, vyhlašuje MZe výzvu k podání registrace
na externí hodnotitele Programu ZEMĚ.

Funkční období vybraných externích hodnotitelů pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu ZEMĚ, bude opět tříleté, platné pro veřejné soutěže vypsané v letech 2020, 2021 a 2022.

Výzvy se mohou účastnit opakovaně i hodnotitelé, kteří již byli externími hodnotiteli v soutěžích Programu ZEMĚ.

Program ZEMĚ vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022. Na základě Koncepce jsou určeny i tři klíčové oblasti, do kterých jsou vybíráni hodnotitelé dle jejich odbornosti:

 • Pracovní skupina I Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji

 • Pracovní skupina II Udržitelné zemědělství a lesnictví

 • Pracovní skupina III Udržitelná produkce potravin

 

Při výběru externích hodnotitelů bude přihlíženo zejména k následujícím kritériím:

 • Vzdělání v příslušném oboru

 • Zkušenosti s řešením projektů výzkumu a vývoje

 • Zkušenosti s hodnocením projektů výzkumu a vývoje

 • Odborné zaměření

 • Publikační činnost

 • Schopnost posoudit komplexnost projektu výzkumu a vývoje z hlediska potřebnosti, očekávaných přínosů, věcného hlediska i ekonomické stránky.

 

Z uchazečů budou v příslušném počtu vybráni externí hodnotitelé na základě výše popsaných kritérií. Přihlíženo při výběru bude zejména k odborným zkušenostem a profesnímu zaměření, případně zastoupení širokého spektra organizací tak, aby bylo dosaženo optimálního pokrytí oborů při hodnocení návrhů projektů.

Vzhledem k administraci hodnocení návrhů projektů v informačním sytému Technologické agentury ČR (systému ISTA), bude s vybranými externími hodnotiteli uzavřena rámcová smlouva s TA ČR.

Za každé vypracované, odevzdané a akceptované hodnocení návrhu projektu náleží finanční odměna. Konkrétní podmínky a výše stanovené odměny jsou součástí rámcové smlouvy, která s Vámi bude uzavřena po zařazení do databáze hodnotitelů.

Hodnocení návrhů projektů probíhá v termínech dle vyhlášení jednotlivých soutěží, zpravidla v období červen až srpen.

Dbejte, prosím, na doplnění všech vašich zaměstnavatelů, aby bylo možné zabránit střetu zájmů při hodnocení návrhů projektů.

 

V případě zájmu zasílejte vyplněné nominace [1] do 28. 2. 2020 na nazv@mzecz. Do předmětu emailu uveďte „nominace na externího hodnotitele“.

 

V případě dotazů lze využít výše uvedenou mailovou adresu nebo přímo kontaktujte zástupce oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/

 


[1] Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je oprávněný zájem spočívající v povinnosti poskytovatele – MZe, dostát požadavkům zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na nestranné a odborné hodnocení a zajistit jako podklad pro hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem posudky oponentů.

 

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem