přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) byla zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) v březnu roku 1994 nejprve jako součást Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Od 1. 7. 2002 byla organizačně začleněna do působnosti odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti MZe a stala se samostatným oddělením tohoto odboru. Ke dni 10. 6. 2003 přesídlila do budovy MZe na adresu Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Od července 2008 je vlivem reorganizace na MZe součástí odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství.

Činnost NAZV

NAZV organizačně, technicky a personálně zabezpečuje výběr, kontrolu a vedení dokumentace týkající se projektů VaV financovaných z účelových prostředků MZe. Poskytuje služby spojené s organizací a řízením zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Zpracovává kompletní materiály pro schválení, notifikaci a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe v celé oblasti agrárního sektoru ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

NAZV zajišťuje veřejné soutěže na projetky VaV podle podmínek a kritérií stanovených MZe ve spolupráci s programovými komisemi, které jsou jmenovány náměstkem ministra zemědělství. NAZV každoročně organizačně zabezpečuje hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů.

Pracovníci NAZV v průběhu roku provádějí kontrolní šetření vybraných projektů VaV na pracovištích příjemců účelových finančních prostředků, v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

NAZV zajišťuje archivaci a zpracování písemností včetně přípravy podkladů pro informační systém Rady pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR.

Současně se všemi uvedenými činnostmi pracovníci NAZV poskytují informační servis příjemcům účelových finančních prostředků a řešitelům projektů.

Uvedené činnosti zajišťuje NAZV v souladu:

  • se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • s nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  • s platnými předpisy EU.

Kontakty

Pracovníci NAZV

Telefon

E-mail

Ing. Jana Slabá

vedoucí oddělení NAZV

221 812 107

janaslaba@mzecz

Ing. Adéla Brožová, Ph.D.

221 812 277

adelabrozova@mzecz

Ing. Blanka Černá, CSc.

221 812 349

blankacerna@mzecz

Ing. Helena Dlabalová

221 812 842

helenadlabalova@mzecz {HELENADLABALOVA@MZECZ}

Ing. Lenka Josrová

221 812 060

lenkajosrova@mzecz {LENKAJOSROVA@MZECZ}

Ing. Alena Svobodová

221 812 462

alenasvobodova@mzecz

Ing. Alena Štětinová

221 812 920

alenastetinova@mzecz

 

Adresa:

Ministerstvo zemědělství
Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství
Oddělení NAZV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Přílohy

Související odkazy

Související legislativa