přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu

Přehled organizací, se kterými odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe spolupracuje.

Organizace na úrovni EU-EK 

SCAR (https://scar-europe.org) Standing Committee on Agricultural Reseach

Stálý výbor pro zemědělský výzkum je jediným orgánem Evropské komise (EK), který se přímo podílí na koordinaci výzkumných zemědělských aktivit podporovaných prostřednictvím grantů. Jedná se především o aktivity realizované v rámci projektů ERA NET a Společných iniciativ JPI FACCE (Food security, Agriculture and Climate Change) a JPI HDHL  (Healthy Diet-Healthy Life). Cílem tohoto orgánu je společně s podporou EK dobudovat integrovaný evropský výzkumný prostor ERA (European Research Area). SCAR je orgán zařazený organizačně pod Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). DG RTD ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), kladou velký důraz na propojení výzkumu s inovacemi a odstraňovaní překážek bránicím inovacím. Velký důraz je v posledních letech kladen i na oblast rozvoje bioekonomie, což se aktuálně promítá do programu Horizon 2020.  Ve SCAR je v současnosti zastoupeno 37 různých zemí (státy EU, přidružené a kandidátské státy EU, Izrael). Jednou z hlavních pracovních skupin SCAR je Foresight Group, jejíž hlavní náplní je vypracovávání prognostických studií, které se dále projednávají jak na pravidelných pracovních setkáních, tak na plenárních jednáních SCAR a které slouží jako podklady pro jednání na vyšších úrovních EK a EU.

EURAGRI (http://www.euragri.aau.dk) European Platform on Agricultural Research

Platforma evropského zemědělského výzkumu sdružující zástupce význačných výzkumných pracovišť, univerzit, nevládních organizací a zástupce státních správ, pravidelně organizuje každoroční konference a workshopy. Jako hosté se každoročních konferencí vždy účastní zástupci EK (především DG RTD a DG AGRI) a zástupci význačných evropských platforem. Výstupy z těchto konferencí, v řadě případů jde o deklarace, slouží jako informační podklady pro EK ve smyslu směrování evropského zemědělského výzkumu.

Další organizace a Společné iniciativy

OECD (http://www.oecd.org) Organisation for Economic Co-operation and Developement

Kooperativní program OECD Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems, který je tematicky zaměřený na udržitelné využívání přírodních zdrojů v zemědělství, rybolovu, potravinářství a lesnictví, a výzkum nových technologií v těchto oblastech, umožňuje financování výzkumných stáží a mezinárodních konferencí. Díky členství ČR (od r.1995) se uskutečnily výměnné stáže 2 mladých výzkumníků.

JPI FACCE (https://www.faccejpi.com) Joint Programming Initiative on Food Security, Agriculture and Climate Change

Doba trvání: od roku 2010
Hlavní koordinátor: INRA Paris, Francie
Zúčastněné země: 22 států (EU, přidružených států včetně Turecka a Izraele)

Ministerstvo zemědělství se zapojilo do této iniciativy od počátku jejího budování.
Od roku 2010 byly postupně vytvářeny podmínky pro účast národních výzkumných týmů. Úspěšně se zapojil tým pracovníků Ústavu výzkumu globální změny AVČR, v.v.i., a Mendelovy univerzity v Brně do pilotního projektu MACSUR a jeho pokračování MACSUR2 se zaměřením na tvorbu a využití růstových modelů v podmínkách měnícího se klimatu. Ministerstvo zemědělství bude sledovat i do budoucna možnost rozšíření aktivit v této společné iniciativě.

Pracovní výstupy těchto organizací ovlivňují práci dalších organizací, platforem a pracovních skupin.

Přehled projektů ERA NET s účastí Ministerstva zemědělství/ČR v období 6. a 7. RP (Rámcových programů):

SAFEFOODERA (http://www.safefoodera.net) - Food Safety - Forming a European platform for protecting consumers against health risks

Doba trvání projektu: 2004 – 2007 (6. RP)
Hlavní koordinátor: Nordisk Innovationscentre
Zúčastněné státy: 11 zemí (EU, přidružených EU, Turecko)

Bez účasti MZe, přímá účast Výzkumného ústavu potravinářského Praha v dílčím projektu:

Detection of Traces of Allergens in Food – zaměřeného na detekci alergenů v potravinách pomocí testů ELISA a spolupráci v zavedení systému rutinní kontroly ve Španělsku.

Tohoto dílčího projektu se účastnily výhradně: Španělsko (Baskicko), Finsko a ČR.

EMIDA (http://www.scar-cwg-ahw.org) Coordination of European research in the area of animal health, including emerging threats, infectious diseases and surveillance

Doba trvání projektu: 2008 – 2016 (7.RP)
Hlavní koordinátor: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, Velká Británie
Zúčastněné země: 16 států (EU, přidružených EU, Litva, Turecko, Izrael)

Do projektu zaměřeného na nebezpečné infekční choroby hospodářských zvířat se Ministerstvo zemědělství zapojilo od r. 2008 a vytvořilo podmínky pro účast národních výzkumných týmů v dílčích projektech:

HealthyGut – Multifocal strategies to improve gut healt and reduce enteritis in poultry and pigs – účast Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

DIFAGH - Development of immune function and avian gut health – účast Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.)

EUPHRESCO I a EUPRESCO II (http://era-platform.eu/era-nets/euphresco-ii) European Phytosanitary Research Coordination  (fytosanitátní výzkum).

Doba trvání projektů: 2006 – 2014
Hlavní koordinátor: Secretary of State  for Environment, Food and Rural Affairs, Velká Británie
Zúčastněné země: 17 států, později 22 států (EU, přidružených EU, Turecko, Ukrajina, Rusko).

Zapojení Ministerstva zemědělství od počátku přípravy projektu v r. 2006. Výzkumné aktivity následovaly v 7. RP pod označením projektu EUPHESCO I v období let 2007-2010 a EUPHRESCO II v období let 2011-2013. Aktivity zpočátku zahrnovaly především diagnostické práce v oblasti rostlinolékařství, které smluvně zabezpečovala bývalá Státní rostlinolékařská správa.

Dílčí projekty:

Potato cyst nematodes

Whitefly transmitted viruses

Globodera spp.

Phylogenetic Identification of Bacterial Plant Pathogens of Quarantine Importance

Inter-laboratory comparation and validation of detection methods for Phytoplasmas of phytosanitary concern in European Orchards

Meloidogyne diagnostics (háďátka)

Risks of the new Dickeya species in agriculture and their potential management (Dickeya spp.)

Od roku 2010 se ČR/MZe aktivně zapojila do řešení dílčího projektu Evaluation of factors determining distribution, impact, detection and characterization of fruit tree phytoplasmoses (APOPHYT) zaměřeného na problematiku šíření, dopady a zjišťování phytoplazmových onemocnění na ovocných stromech (jabloně, hrušně). Vlastní výzkumné práce smluvně zajišťoval Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.

Projekt EUPHRESCO jako celek (r. 2007-2013) měl za cíl vybudovat samostatnou životaschopnou rostlinolékařskou síť, která by byla schopna samostatné existence i bez podpory ze strany EK, což se podařilo.

Aktuálně je existující síť EUPHRESCO organizačně zastřešena EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). MZe se k členství v nově vybudované síti EUPHRESCO přihlásilo v březnu 2016. Prozatímní aktivity jsou zajišťovány prostřednictvím ÚKZÚZ a jsou soustředěny na oblast diagnostiky.

V dalších letech bude MZe sledovat možnost cíleného zapojení do výzkumu s ohledem na aktuální potřeby a národní priority ovocnářství.

CORE Organic (http://www.coreorganic.org) - výzkumný projekt k ekologickému zemědělství

Doba trvání projektu: 2010 – 2014
Hlavní koordinátor: Aarhus Universitet, Dánsko
Zúčastněné země: 21 států (EU, přidružených EU, Turecko)

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality, významu a využití zdrojů pro biopotraviny a posílení výzkumu v oblasti ekologického zemědělství.

Ministerstvo zemědělství bylo zapojeno od počátku přípravných akcí v roce 2010 a vytvořilo podmínky pro účast národních výzkumných týmů ve třech dílčích projektech:

ProPIG – welfare prasat; účast: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

AuthenticFood – metody pro zjištění falšování vybraných produktů ekologického zemědělství; účast: Vysoká škola chemicko-technologické v Praze

SafeOrganic – porovnání výskytu rezistence k antibiotikům u bakterií střevní mikroflóry ekologického a tradičního chovu prasat; účast: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

PreSto GMO ERA - Net preparátory action (http://www.presto-gmo-era-net.eu)

Doba trvání: 2013-2015
Hlavní koordinátor: Forschungszentrum Juelich, SRN
Zúčastněné země: 15 států (EU a přidružených EU)

Tento projekt byl zaměřen především na sběr dat z dřívějších a existujících výzkumných aktivit v oblasti GMO k přípravě následného výzkumného projektu. Náklady projektu byly téměř plně hrazeny z prostředků Evropské komise (EK). Aktivním přímým účastníkem v tomto projektu byl Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Ministerstvo zemědělství tento projekt přímo finančně nepodporovalo.

ANIHWA  – Animal Health and Welfare (https://www.anihwa.eu)

Doba trvání: 2012 – 2016
Hlavní koordinátor: INRA, Francie
Zúčastněné země: 18 států (EU, přidružených EU, Izrael)

Do tohoto výzkumného projektu zaměřeného na výzkum zdraví zvířat a správného způsobu chovu se Ministerstvo zemědělství zapojilo r. 2012 a usiluje o vytvoření podmínek pro aktivní účast pracovníků Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Potenciálně se zvažuje účast ve 2 dílčích projektech:

Toward a tool for farmers to evaluate welfare states of pigs: measuring vocal indicators of emotions – účast: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Validation of automated welfare assessment for poultry – účast: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

C-IPM - Coordinated Integrated Pest Management in Europe (http://www.c-ipm.org)

Doba trvání: 2013 - 2017
Hlavní koordinátor: INRA, Francie
Zúčastněné země: 21 států (EU, přidružené EU, Turecko)

Účast v tomto projektu, zaměřeném na racionální a šetrné používání pesticidů, tematicky navazuje na Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR schválený vládou ČR v září 2012.

V rámci tohoto projektu byly vyhlášeny výzvy, následováné podejem pre-proposalů projektů. Aktuálně probíhá 2. kolo hodnocení na úrovni full-proposalů (návrhů projektů). Mezi těmito návrhy projektů jsou dva, do kterých se přihlásil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Uvedené projekty organizačně zastřešuje orgán EK – DG RTD a  mají vazby na další organizace EK, agentury a platformy: DG SANCO, EFSA, EPPO, COPHS atd.

Program Horizon2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020)

plánovací období EK: 2014-2020

Tento program navazuje na období 7. RP. Jde o doposud největší výzkumný a inovační program s rozpočtem téměř 80 miliard €, kromě dalších předpokládaných soukromých zdrojů financování. Ministerstvo zemědělství bude ve spolupráci s MŠMT usilovat o vytvoření vhodných podmínek pro zapojení národních výzkumných týmů do tohoto programu.

Účast České republiky v evropském výzkumném bioekonomickém programu „ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy“

Evropská komise udělila v rámci programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020 grant výše uvedenému programu. Tento program je zaměřený na výzkum lesního hospodaření. Příslušná grantová smlouva byla uzavřena mezi agenturou Evropské komise a finským koordinátorem dne 3. 10. 2017. Čeští účastníci (Ministerstvo zemědělství a Výzkumný ústav lesního hospodářství, 
v. v. i.) následně připojili své podpisy v dodatku k této grantové smlouvě dne 23. 10. 2017. Konsorcium programu „ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy” tvoří 31 členů ze 14 evropských států a dalších 5 mimoevropských států (Turecko, Egypt, Jordánsko, Tunis a Argentina).
Více informací o tomto programu naleznete na
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/forestvalue

Iniciativa BIOEAST - přijetí společné vize

Ministerstvo zemědělství v návaznosti na předchozí jednání ministrů V4 v roce 2017 týkající se podpory rozvoje biohospodářství přijalo se státy V4 a dále s Bulharskem, Estonskem, Chorvatskem, Litvou, Rumunskem, Slovinskem v únoru tohoto roku společnou vizi iniciativy BIOEAST k rozvoji biohospodářství. Následující činnost bude zaměřena na vypracování strategické výzkumné a inovační agendy.
http://www.bioeast.eu/article/bioeastvisionpaper23022018

 

Související odkazy