přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu

Seznam organizací, ve kterých je aktivně zapojeno Ministerstvo zemědělství

SCAR (https://scar-europe.org) Standing Committee on Agricultural Reseach

Stálý výbor pro zemědělský výzkum je jediným orgánem Evropské komise (EK), který se přímo podílí na koordinaci výzkumných zemědělských aktivit podporovaných prostřednictvím grantů EK. Jedná se především o aktivity realizované v rámci projektů ERA NET a Společných iniciativ (JPIs). Cílem tohoto orgánu je společně s podporou EK budovat integrovaný evropský výzkumný prostor ERA (European Research Area). SCAR je orgán zařazený organizačně pod Generální ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD). DG RTD ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), kladou velký důraz na propojení výzkumu s inovacemi a odstraňovaní překážek bránicím inovacím. Velký důraz je v posledních letech kladen i na oblast rozvoje biohospodářství, což se aktuálně promítá do programu Horizon 2020 a aktivity strategické skupiny SCAR pro biohospodářství (SWG Bioeconomy). Ve SCAR je v současnosti zastoupeno 37 různých zemí (státy EU, přidružené a kandidátské státy EU, Izrael). Jednou z hlavních pracovních skupin SCAR je Foresight Group, jejíž hlavní náplní je vypracovávání prognostických studií, které se dále projednávají jak na pravidelných pracovních setkáních, tak na plenárních jednáních SCAR a které slouží jako podklad pro jednání na vyšších úrovních EK a EU.

BIOEAST (https://www.bioeast.eu)

Nejnovější iniciativa států V4 + 7 s  oficiální podporou ministerstev zemědělství. Mimo státy V4 je k iniciativě připojeno Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko. Cílem této iniciativy je podpora a rozvoj biohospodářství. Aktivita těchto zemí je ze strany EK podpořena v rámci projektu Horizon 2020 BIOEASTsUP. Nejbližším hlavním úkolem iniciativy je společné vypracování strategické výzkumné agendy.

Ministerstvo zemědělství je jedním ze zakládajících států mezinárodní iniciativy BIOEAST, kterou v současnosti (v období 1.7.2019-30.6.2020) spolu s generální tajemníkem iniciativy řídí.

Pracovníci oddělení výzkumu jsou Národními kontaktními místy iniciativy.

Organizace podporující BIOEAST  

tzv. Národní BIOEAST HUB

Sdružení organizací, se kterými ministerstvo na národní úrovni spolupracuje na tematice řešené BIOEAST.

Cílem této platformy je napomáhat transferu informací a současně usnadňovat účast zúčastněných stran na výzvách EU.

Organizace zapojené do Národního BIOEAST HUB však nejsou členy iniciativy. Členem iniciativy zůstává ministerstvo, neboť zastává zcela klíčovou roli při nasměrování a udržování rovných podmínek pro zúčastněné strany v oblasti biohospodářství na národní úrovni.

FACCE JPI (https://www.faccejpi.com/)

ČR je zakládající člen této evropské společné iniciativy zemědělského charakteru (od roku 2010). Základní myšlenkou je zajištění dostatečné a bezpečné zemědělské produkce (Food security, Agriculture) při klimatické změně (Climate change) s dalšími dopady se  zohledněním predikovaného globálního nárůstu populace. ČR se účastnila nedávno ukončeného projektu MACSUR (CROP-M) zaměřeného na modelování situací v oblasti rostlinné výroby. Aktuálně je přihlášena k aktivní účasti v EJP Agriculture Soil management (European Joint Programme, H2020).

OECD (http://www.oecd.org) Organisation for Economic Co-operation and Developement

Kooperativní program OECD Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems, který je tematicky zaměřený na udržitelné využívání přírodních zdrojů v zemědělství, rybolovu, potravinářství a lesnictví, a na výzkum nových technologií v těchto oblastech, umožňuje financování výzkumných stáží a mezinárodních konferencí. Česká republika je členem tohoto Programu od roku 1995.