přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koncepce a strategie

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

Materiálem, kterým se řídí zemědělský výzkum je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády České republiky dne 3.2.2016 č. 82. Cílem Koncepce je vytvoření a zachování trvale udržitelného zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí. Pro naplnění poslání a vize Koncepce jsou definovány tři klíčové oblasti:

  1. Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
  2. Udržitelné zemědělství a lesnictví
  3. Udržitelná produkce potravin

V rámci těchto klíčových oblastí se s různou vahou uplatní celkem devět výzkumných směrů: půda, voda, biodiverzita, lesnictví a navazující odvětví, rostlinná produkce a rostlinolékařství, živočišná produkce a veterinární medicína, produkce potravin, zemědělská technika a bioekonomie.

Implementace Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

Cílem Koncepce je v první fázi zhodnocení kvality a rozsahu vědecko-výzkumné činnosti výzkumných organizací a určení jejich dalšího směřování tak, aby výsledky výzkumu přímo směřovaly k potřebám praxe a vhodně dále rozvíjely vědomostní základnu zemědělského výzkumu. V další fázi by mělo dojít k efektivnějšímu propojení výzkumných aktivit rezortních organizací s nerezortními výzkumnými organizacemi zabývajícími se zemědělským výzkumem (univerzity, Akademie věd ČR, soukromé výzkumné organizace) a poslední etapou by mělo být lepší zapojení do evropských struktur (spolupráce na mezinárodní úrovni).

Za účelem řízení implementace byly zřízeny tyto struktury

  1. Řídící výbor (úroveň rezortu)
  2. Koordinační výbor (úroveň klíčové oblasti)
  3. Pracovní skupiny (úroveň výzkumné organizace/výzkumného směru)

Monitoring implementace bude realizován na dvou úrovních a to na úrovni projektové – sledování realizace projektů vzešlých z Výzkumných a Projektových záměrů klíčových oblastí na úrovni indikátoru výstupů. A na strategické úrovni – sledování naplňování mise a vize výzkumných směrů, a klíčových oblastí.


7.9.2020

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+

Byly zahájeny práce na přípravě Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na období 2023+, jejímž cílem je definovat hlavní vize a priority v zemědělském výzkumu na další roky.


7.9.2020

Koncepce biohospodářství v České republice z pohledu resortu Ministerstva zemědělství na léta 2019-2024

Biohospodářství (bioeconomy) je jednou z klíčových priorit Ministerstva zemědělství.


19.3.2020

Implementace Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022

Hlavním cílem Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Koncepce“) je prostřednictvím systémových manažerských řídících nástrojů zvýšit efektivnost využívání veřejných prostředků investovaných do výzkumu a přispět tak k rozvoji českého zemědělství, potravinářství a lesnictví v kontextu evropských a světových trendů v podmínkách očekávaných globálních změn.


7.12.2016

Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 320. zasedání konaném dne 25. listopadu 2016 vzala na vědomí „Roční zprávu o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 v roce 2015“.


5.5.2016

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství – sběr podkladů

Ministerstvo zemědělství zahájilo za účelem co nejkomplexnějšího zmapování (zmonitorování) výzkumných potřeb státu v rámci resortu sběr konkrétních výzkumných témat, jejichž výsledky řešení budou sloužit k podpoře legislativních opatření a zkvalitnění rozhodovacích procesů orgánů státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství a lesního a vodního hospodářství.


3.5.2016

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022

Novým materiálem, kterým se bude řídit zemědělský výzkum v následujících letech, je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením vlády České republiky dne 3.2.2016 č. 82.


27.5.2010

Iniciativa společného plánování v oblasti výzkumu - doporučení Komise 2010/253/EU ze dne 28.4.2010

Evropská komise zveřejnila své doporučení ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování "Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu" (2010/253/EU). Ministerstvo zemědělství svým aktivním působením ve SCAR (Stálý výbor pro zemědělský výzkum) významným způsobem přispělo k prosazení nové formy spolupráce - společného plánování v oblasti zemědělského výzkumu. Výzvy z doporučení Komise budou zapracovány do programových dokumentů resortního výzkumu.


11.9.2009

Metodika pro vytvoření, uznání a podporu technologických platforem v působnosti resortu MZe DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 51 KB)

Porada ministra dne 25. srpna 2009 schválila Metodiku pro vytvoření, uznání a podporu technologických platforem v působnosti resortu MZe. Tato metodika stanovuje podmínky pro vytvoření a uznání technologické platformy MZe a možnosti poskytování podpory z prostředků státního rozpočtu na činnost technologické platformy.


6.2.2009

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 394 KB)

Vláda svým usnesením ze dne 26. ledna 2009 č. 113 schválila "Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015".