přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Institucionální podpora VaV

Institucionální výdaje na výzkum, vývoj a inovace Ministerstva zemědělství v převážné míře představují výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (dále rozvoj VO), které jsou přidělovány v souladu s platnou metodikou hodnocení schválenou Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Přílohy


19.3.2020

Schválení periodických zpráv o plnění dlouhodobých koncepcí rozvoje výzkumných organizací

Řídící výbor Ministerstva zemědělství jako hlavní orgán řízení implementace Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016-2022 a hodnocení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022 včetně jejího dílčího plnění a personálního zajištění (dále jen „DKRVO“) projednal dne 14. 2. 2020 Periodické zprávy o plnění DKRVO za rok 2019 všech 20 výzkumných organizací podporovaných resortem MZe a u všech doporučil pokračování v plnění DKRVO.


19.3.2020

Přehled institucionální podpory v letech 2012 - 2020

Přehled získáné podpory v letech 2012 - 2020.


7.2.2019

Hodnocení podle Metodiky 17+ za první rok bylo ukončeno

První rok implementace M17+ byl dokončen. Jeho posledním výstupem je předběžné škálování výzkumných organizací, které jsou institucionálně financovány. Škálování je výsledkem společného jednání poskytovatele, zástupců RVVI a zástupců Odborných panelů, tzv. tripartity.


27.3.2018

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

Řídící výbor pro implementaci Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 provedl hodnocení předložených Žádostí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, jejichž nedílnou součástí byla Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022 (dále jen „DKRVO“), Dílčí plnění DKRVO pro rok 2018 a Personální zabezpečení DKRVO pro rok 2018.


4.12.2017

Hodnocení Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022

Na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 byly ke dni 31. 5. 2017 vyzvány výzkumné organizace podporované Ministerstvem zemědělství k předložení Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „Žádost“), jejíž nedílnou součástí je: Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018 – 2022 (dále jen „DKRVO“), Dílčí plnění DKRVO pro rok 2018 a Personální zabezpečení DKRVO pro rok 2018.


25.11.2017

Vývoj výše institucionálních výdajů MZe

Institucionální výdaje zahrnují rovněž kromě výdajů na rozvoj VO prostředky, které souvisí s vyhlašováním a vyhodnocováním veřejných soutěží na řešení projektů výzkumu a vývoje (dále VaV), na hodnocení projektů VaV apod. a dále na ocenění mimořádných výsledků ve VaV.


Seznam výzkumných organizací podporovaných Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství v současné době podporuje celkem 20 výzkumných organizací, z toho 7 resortních veřejných výzkumných organizací, 2 resortní příspěvkové organizace a 11 soukromých výzkumných organizací.