přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007 – 2012

Informace o „Hodnocení Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007 – 2012″.

Rok vydání:2013
Tématické oblasti: Věda, výzkum, vývoj
Vydal:Ministerstvo zemědělství

Podle bodu X. Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro léta 2013 až 2015, schválené Usnesením vlády č. 475 dne 19. 6. 2013, předloží jednotliví poskytovatelé vždy do 30. října roku následujícího po ukončení programu Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) souhrnné zprávy o jimi provedeném vyhodnocení ukončených programů. Na základě tohoto ustanovení předložilo MZe dne 29. října 2013 RVVI hodnocení Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007 – 2012.

Odbor MZe odpovědný za výzkum, oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum, zpracoval v roce 2005 ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd ČR odbornou část Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007 – 2012 (dále jen „Program“). Do Programu byly zapracovány připomínky odborných útvarů MZe, Agrární komory ČR, Státní veterinární správy ČR, Státní rostlinolékařské správy, Pozemkového úřadu, odborných útvarů MZe a dalších připomínkových míst. Program byl schválen usnesením vlády ČR dne 16. 11. 2005 pod č. 1477, následně byl notifikován u Evropské komise pod č. N 19/2006 a dne 16. 10. 2006 k němu Komise vydala schvalující rozhodnutí. Vyhlášení programu, jednotlivé veřejné soutěže a řešení výzkumných projektů, které ho naplnily, probíhalo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci řešení programu byly vyhlášeny 3 veřejné soutěže v termínec 1. 11. 2006, 2. 5. 2007 a 7. 5. 2008. Řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) v Programu a jeho podprogramech probíhalo postupně od 1. 5. 2007 do 31. 12. 2012. Veřejné soutěže byly vyhlašovány na maximálně 5leté řešení projektů.

Hodnocení Programu bylo zpracováno podle osnovy stanovené v Metodice: základní údaje o schváleném programu, základní údaje o realizaci programu, uvedení zvlášť významných výsledků, jakým způsobem bude využito dosažených výsledků, srovnání dosažených výsledků se schválenými cíli programu, srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí. Pro hodnocení byl rovněž využit materiál „Pokyn Rady pro výzkum, vývoj a inovací pro hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“, schválený na 285. zasedání RVVI dne 30. 8. 2013 (dále jen Pokyn).

Základní cíle v Programu byly naplněny. Celkově bylo u řady projektů tohoto programu výzkumu dosaženo množství dobrých publikačních a aplikačních výsledků pro praxi. Při hodnocení Programu byla, nad rámec obecných požadavků Metodiky, podrobně zpracována část Ekonomické a jiné přínosy. Ekonomické přínosy byly vyjádřeny číselně v Kč popřípadě v procentech, u přínosů které nebylo možno vyčíslit (např. přínosy pro životní prostředí, pro zdraví lidí a zvířat, pro rozvoj venkova či oblast sociální) byly stanoveny tři stupně významnosti. Z rozboru ekonomických a dalších přínosů vyplývá, že vložené účelové finanční prostředky z rozpočtu MZe na projekty VaVaI v Programu byly vynaloženy účelně.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem