přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2009

31.8.2009

Ceny za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu předali náměstek ministra zemědělství Ing. Stanislav Kozák a předseda České akademie zemědělských věd prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. u příležitosti zahájení 36. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 27. srpna 2009.

Počátkem letošního roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2009“
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu   a vývoje v roce 2009“.

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:

  • 1. cena – 50 000,- Kč
  • 2. cena – 30 000,- Kč
  • 3. cena – 20 000,- Kč

V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a vývoji může ministr ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh hodnotící komise udělit „Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji“. Toto uznání není spojeno s finančním oceněním.

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci oficiálního zahájení výstavy Země živitelka 2009 v Českých Budějovicích dne 27.8.2009.

Výsledky soutěží :

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2009“

I. cena  (50 000,- Kč) – Mgr. Iva Slaná, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci:
„On-farm spread of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in raw milk studied by IS900 and F57 competitive real time quantitative PCR and culture examination ”

V předkládaném výsledku byla publikována nově vyvinutá metoda izolace, detekce a kvantifikace DNA původce paratuberkulózy z individuálních i bazénových vzorků mléka pomocí real-time PCR metody. Přesná kvantifikace může napomoci k vypracování nových, účinnějších postupů při ozdravování stád skotu či k určení míry rizika pro telata při expozici mlékem obsahujícím původce paratuberkulózy.

II. cena (30 000,- Kč) – Mgr. Barbora Pavlová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci:
„Cytokine mRNA expression in porcine cell lines stimulated by enterotoxigenic Escherichia coli“

Cílem studie bylo přinést nové informace o imunologickém pozadí rozdílného klinického průběhu infekce prasat různými sérotypy enterotoxigenní Escherichia coli (ETEC). Za tímto účelem byly in vitro infikovány dvě prasečí buněčné linie – makrofágová a střevní epiteliální – třemi sérotypy ETEC. Pomocí molekulárně biologických metod byla kvantifikována produkce prozánětlivých cytokinů (interleukin-8 a TNF) těmito buňkami. Bylo zjištěno, že střevní epiteliální buněčná linie neprodukovala ani jeden zmíněný cytokin nezávisle na použitém kmeni bakterie. Naopak po infekci makrofágové linie, nejvyšší exprese mRNA pro oba cytokiny byla detekována po infekci sérotypem 0149:K88 (F4), který bývá často spojován s hemoragickou gastroenteritidou u selat po odstavu. Tento nález alespoň částečně vysvětluje intenzivní zánětlivou reakci v průběhu tohoto onemocnění.

III. cena (20 000,-Kč) – Ing. Martin Dědina, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., za práci:
„Využití separované kejdy skotu jako plastického steliva v chovech skotu“

Pomocí technologické linky je ze surové kejdy skotu odseparován tuhý podíl, který je následně při kontrolovaném mikrobiálním kompostování v pásových hromadách tepelně ošetřen. Bez potřeby dalších nákladných vstupů je tak zbaven patogenních mikroorganizmů a lze ho využít jako plastického steliva. Z realizovaných experimentů je patrné, že využití plastického steliva zlepšuje welfare chovaných hospodářských zvířat a dochází ke zlepšení mikroklimatických podmínek ve stájových objektech.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a vývoji - Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., za práci:
„Vliv různých způsobů hospodaření na jakost povrchových, drenážních a podzemních vod“

V rámci řešení výzkumného projektu se prokázala hypotéza o přímém vlivu různého způsobu hospodaření na jakost drenážních, povrchových a podzemních vod. Intenzivní způsob hospodaření byl příčinou dlouhodobého silného znečištění vod, oproti extenzivnímu způsobu hospodaření. Na podkladě těchto zjištění je možné doporučit optimální způsoby hospodaření ve vodárensky cenných lokalitách a jinak ohrožených oblastech (např. vodní erozí).

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2009“

I. cena  (50 000,- Kč) – RNDr. Svatava Kubíčková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za výsledek:
„Prostředek pro stanovení chromozomální translokace t(1;29) ve spermiích býků“

Byla objevena DNA specifická pro nejčastější translokaci u skotu t(1;29), která byla využita pro konstrukci DNA sondy, umožňující detekci této translokace přímo ve spermiích býků metodou fluorescenční in situ hybridizace. Dosavadní metody umožňovaly detekci této translokace pouze na chromozomech získaných kultivací z krve nebo tkání živých zvířat, což bylo zdlouhavé a často nemožné, pokud býci nebyli k dispozici (např. byli již odporaženi, chováni v zahraničí).

II. cena (30 000,- Kč) - Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za výsledek:
„Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí“

Výstupem uplatněné metodiky byla kvantifikace faktorů ovlivňujících výskyt a šíření plevelů na zemědělské půdě. Sledován byl vliv technologií zpracování půdy na šíření vytrvalých plevelů. Součástí výzkumu byla optimalizace metod regulace a optimalizace použití herbicidů s cílem zabezpečení spolehlivého účinku herbicidů na plevele a minimalizace rizik poškození životního prostředí a kontaminace krmivových a potravinových zdrojů.

III. cena - nebyla udělena

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem