přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Orgány poradenského systému MZe

Orgány poradenského systému Ministerstva zemědělství jsou Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Koncepčním a řídícím orgánem poradenského systému je odborný útvar Ministerstva zemědělství, v jehož působnosti je odpovědnost za poradenství. Úkolem tohoto útvaru je vytvářet podmínky pro poskytování poradenských služeb a propojovat odborné působení jednotlivých odborných útvarů MZe a jimi řízených programů.

K vytvoření uceleného systému poradenství ministerstvo navrhuje a administrativně zajišťuje podpůrné programy z národních dotací a dále metodicky usměrňuje a podporuje činnost jednotlivých prvků systému.

Národní rada poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova je poradním a iniciačním orgánem ministra zemědělství. Činnost Národní rady se řídí Statutem a jednacím řádem.

Ministerstvo pro svoji činnost využívá poskytnutá doporučení, náměty a připomínky členů Národní rady a tím zajišťuje účast zástupců profesních a agrárních nevládních organizací na tvorbě a stanovení poradenských a vzdělávacích cílů, postupů a hodnocení.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství (MZe), jejíž činností je mezi jinými vzdělávání a poradenství. Ústav je pověřen vedením Registru poradců akreditovaných MZe (dále jen „Registr“) a kontrolou správnosti údajů v něm uvedených, administrativními úkony spojenými s akreditačním řízením a plněním povinností poradce a zajišťuje i kontrolní činnost u akreditovaných poradců. V případě potřeby organizuje vzdělávací akce pro lektory a konzultanty poradenského systému MZe a zpracovává metodické materiály. K zajištění tohoto cíle koordinuje i odbornou činnost vědecko-výzkumných institucí – konzultační činnost těchto institucí je významným prostředkem transferu výsledků vědy a výzkumu do praxe. V programovém období 2014–2020 oddělení Poradenství a vzdělávání ÚZEI v rámci operace PRV 16.1. Operační skupiny školí vybrané inovační zprostředkovatele/brokery, jejichž úkolem je založit operační skupiny (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s jednotlivými členy OS vypracovat společný projekt.