přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obecní vyhlášky

Zde naleznete informace k tvorbě obecních vyhlášek na úseku ochrany zvířat.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, na úseku ochrany zvířat vykonávají ve vymezeném rozsahu působnost též obce. Mezi oprávnění obcí na úseku ochrany zvířat patří i vydávání obecně závazných vyhlášek.

-----

Obec může vydat dvě obecně závazné vyhlášky na úseku ochrany zvířat proti týrání:

1/ Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů (§ 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat).
Obec může touto obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.

2/ Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví pravidla pohybů psů ( § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat).
Obec může touto obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.

-----

Na stránkách odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra naleznete dostatek potřebných informací k vyhláškám obcí, především v sekci Stanoviska odboru.
Ve vztahu k obecně závazným vyhláškám obcí vydávaných na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,  a jejich tvorbě, doporučujeme  metodický materiál  Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly:

  • k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů (bod 14).
  • k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (bod 18).

Uvedené metodické materiály obsahují kromě právního výkladu (stanoviska) k  zákonnému zmocnění např. také soupis relevantní judikatury související se zákonným zmocněním, seznam souvisejících právních předpisů a také vzor obecně závazné vyhlášky obce týkající se dané problematiky. Ministerstvo zemědělství spolupracovalo s Ministerstvem vnitra na aktualizaci vzoru obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů. Vzory vyhlášek jsou také k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra jako Vzory právních předpisů obcí (vzor 14 a 18).

-----

Ministerstvo zemědělství nebo Ústřední komise pro ochranu zvířat k této problematice přijaly např. následující stanoviska a vyjádření:

Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém chovu a nevedení psa na vodítku po novele zákona na ochranu zvířat proti týrání provedené zákonem č. 291/2009 Sb.

Vyjádření k povinnosti opatřit psa náhubkem stanovené v obecně závazné vyhlášce obce vydané podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko Rady Ústřední komise pro ochranu zvířat k problematice čipování malých plemen psů

Tvorba obecně závazných vyhlášek o chovu a pohybu psů po veřejných prostranstvích z pohledu zákona č. 246/1992 Sb.

Stanovisko ÚKOZ k ukládání povinností vlastníkům (držitelům) psů opatřovat psy vodítkem a náhubkem při pohybu na veřejných prostranstvích a jiných místech veřejnosti přístupných

-----

Nálezy Ústavního soudu České republiky ve věci zrušení obecně závazných vyhlášek obcí (nebo některých jejich ustanovení) na úseku ochrany zvířat - mohou se hodit obcím při případné tvorbě vlastních vyhlášek, k vyvarování se chyb:


3.6.2002

Dopis ÚKOZ obecním úřadům - Tvorba obecně závazných vyhlášek o chovu a pohybu psů po veřejných prostranstvích z pohledu zákona č. 246/1992 Sb PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 79 KB)