přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Náhrady

Informace k uzavřeným (tzv. zapečetěným) zvířatům; k předběžné náhradní péči; ke zvláštnímu opatření.

1/ Zvířata, kterým hrozí uzavření v bytě nebo v jiném prostoru

Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře (§ 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů).

Před zahájením postupu podle § 25 odst. 7, 8, 9 zákona na ochranu zvířat proti týrání si důkladně prostudujte metodiku a informace níže v přílohách, kde naleznete i potřebné formuláře.


2/ Úhrada nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče a zvláštního opatření ministerstvem

Dne 1. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zákona na ochranu zvířat přinesla nové ustanovení § 28d - Úhrada nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče a zvláštního opatření ministerstvem, jehož znění spolu se zněním bodu 4 přechodných ustanovení je zde:

(1) Účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče podle § 28c hradí na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností ministerstvo, pokud vynaložené náklady přesahují ve vztahu k jednomu chovateli částku 200 000 Kč. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může požádat o zálohu na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplynulé období. Ministerstvo může poskytnout přiměřenou zálohu na doložené účelně vynaložené náklady. Žádost se podává ministerstvu vždy nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy obecním úřadem obce s rozšířenou působností účelně vynaložené a uhrazené náklady přesáhly částku 200 000 Kč.

 

(2) Účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním zvláštního opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) hradí na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností ministerstvo, pokud zvláštní opatření probíhá déle než 3 měsíce, vynaložené náklady ve vztahu k jednomu chovateli přesahují částku 200 000 Kč a chovatel neuhradil náklady spojené se zvláštním opatřením ve lhůtě stanovené v § 28a odst. 6 ani v rámci exekuce. Žádost se podává ministerstvu vždy nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností obdržel informaci exekutora o důvodech neúspěšnosti exekuce, nejpozději však do 2 let od zahájení neúspěšné exekuce.

 

(3) Osoba, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 27 nebo 27a, je povinna nahradit ministerstvu náklady, které ministerstvo uhradilo podle odstavce 1 nebo 2.

 

(4) Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady na přepravu zvířete, na umístění zvířete, na krmivo, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál, ostatní náklady podle zdravotního stavu zvířete, a mzdové a obdobné náklady na zabezpečení předběžné náhradní péče nebo zvláštního opatření. Za účelně vynaložené náklady se nepovažují náklady vzniklé v době, kdy došlo k průtahům ve správním řízení o uložení správního trestu anebo umístění týraného zvířete do předběžné náhradní péče nebo při zajišťování zvláštního opatření způsobeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

 

(5) Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů podle odstavců 1 a 2 podává obecní úřad obce s rozšířenou působností na formuláři, jehož závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

 

(6) Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů podle odstavců 1 a 2 obsahuje kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem také
a) celkovou výši účelně vynaložených nákladů,
b) osobní údaje a adresu bydliště nebo identifikační údaje vlastníka zvířete, popřípadě též osobní údaje a adresu bydliště nebo identifikační údaje chovatele zvířete, pokud zvíře chová osoba odlišná od vlastníka zvířete, a
c) osobní údaje a adresu bydliště nebo identifikační údaje osoby zajišťující péči o zvíře.

 

(7) Přílohou žádosti podle odstavce 6 musí být
a) doklad o oprávnění jednat jménem žadatele,
b) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele, zejména bankovní výpis nebo smlouva o zřízení bankovního účtu,
c) identifikace zvířete nebo zvířat, na které je požadována úhrada účelně vynaložených nákladů,
d) odůvodnění žádosti, včetně uvedení skutečnosti, který orgán a z jakého důvodu zajistil péči o zvíře,
e) protokol o předání zvířete do péče,
f) smlouva o zajištění péče o zvíře, byla-li uzavřena,
g) doklady o uhrazených účelně vynaložených nákladech, a jejich soupis,
h) návrh příslušné krajské veterinární správy na nařízení zvláštního opatření, rozhodnutí o nařízení zvláštního opatření, rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s nařízením zvláštního opatření, exekuční výzva nebo exekuční příkaz ve vztahu k nákladům spojeným s nařízením zvláštního opatření, a informace o důvodech neúspěšnosti exekuce, nebo rozhodnutí o nařízení předběžné náhradní péče a oznámení o zahájení řízení o přestupku, pokud nebylo řízení dosud ukončeno, rozhodnutí o úhradě nákladů účelně vynaložených na zajištění předběžné náhradní péče, pokud již byla předběžná náhradní péče ukončena, a
i) rozhodnutí o uložení správního trestu na úseku ochrany zvířat, nebo informace, proč dosud nebylo vydáno.

---------------------------------------------------------------------------------

Přechodná ustanovení (příslušná část)

4. Ustanovení § 28d zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije v případech, kdy je rozhodováno o nařízení předběžné náhradní péče podle § 28c zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o zvláštním opatření podle § 28a odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v souvislosti se správními řízeními o přestupcích, která byla zahájena na základě zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Úhrada účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním předběžné náhradní péče o týrané zvíře

K tomu formulář žádosti a výklad níže v přílohách.

Úhrada účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním zvláštního opatření z důvodu týrání zvířete

K tomu formulář žádosti a výklad níže v přílohách.

Přílohy