přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o udělení souhlasu k výkonu odborných činností na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor zemědělských komodit
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“) žádostí oprávněných osob o udělení souhlasu k provádění odborných činností podle:

 1. § 7 – kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonností testy a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat – vzor „A. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 7
 2. § 12 – ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat – vzor „C. Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 12
 3. § 17 – provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou – vzor „D. Žádost
  o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 17

Dále Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") schvaluje dle:

 1. § 5 – uznaná chovatelská sdružení – vzor „Žádost o uznání chovatelského sdružení
 2. § 6 – chovatelské podniky prasat – vzor „Žádost o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatel nebo uznané chovatelské sdružení, které ministerstvo žádá o udělení souhlasu k výkonu některých odborných činností.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí (formálních i odborné způsobilosti) podle plemenářského zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo zemědělství – odbor zemědělských komodit
Těšnov 17
110 00 Praha 1

Na které instituci životní situaci řešit

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zodpovědným pracovníkem ministerstva, odboru živočišných komodit 18142 – Oddělení živočišných komodit komodit a ústředního registru.

Ing. Pavel Hakl – tel: 221 812 779, mobil: 602 331 355.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu výše uvedených odborných činností podle § 7, § 12 a § 17 plemenářského zákona a dále vzory žádostí o uznání chovatelského sdružení a o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat jsou stanoveny vyhláškou č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné formuláře jsou k dispozici ke stáhnutí na těchto stránkách a nebo přímo k vyzvednutí na ministerstvu.

Dále je třeba doložit kopii odborné způsobilosti tzn:

 • § 7 - vysvědčení o maturitní zkoušce, případně jiný doklad o ukončení středního vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence
 • § 17 - vysvědčení o maturitní zkoušce, případně jiný doklad o ukončení středního vzdělání a dále osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu.

Pozn. Při inseminaci vlastních plemenic není třeba souhlasu ministerstva, podmínkou je však absolvování příslušného odborného kurzu.

 • § 5 a § 6 - vysokoškolský diplom z akreditovaného magisterského či doktorského studijního progamu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny anebo biologických věd.

Vyplněním formulářů a jejich předáním formou:

 1. písemnou či
 2. osobně

Nikoliv elektronicky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je hrazen formou kolku, jehož hodnota činí 2 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené plemenářským zákonem, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o udělení souhlasu doručena. Platnost tohoto rozhodnutí je po neomezenou dobu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Česká plemenářská inspekce.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Udělování souhlasu k výkonu odborných činností se řídí správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny dle plemenářského zákona.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28.2.2011

Popis byl naposledy aktualizován

28.2.2011

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: