přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Potravinové systémy a vodní hospodářství v Bělorusku – nové publikace OECD

8.1.2021

V lednu 2021 vydalo OECD publikací věnující se vytváření lepších potravinových systémů, v prosinci 2020 byl OECD publikován také dokument zabývající se vodním hospodářstvím Běloruska.

Making Better Policies for Food Systems

Potravinové systémy čelí třem hlavním úkolům: zajistit dostatek potravin, zajistit dostatečné příjmy pro subjekty v potravinové vertikále a to vše zajišťovat udržitelným způsobem (udržitelně využívat přírodní zdroje). Nová publikace OECD se zaměřuje na nástin systémového přístupu v této problematice, a to na příkladu třech sektorových případových studií (osiva, chov přežvýkavců, potravinářský průmysl). Protože uvedené úkoly přes růst produktivity globálních potravinových systémů stále nebyly naplněny, objevují se ve veřejném prostoru obvinění ze selhání systémů. Dosavadní úspěchy, kterých bylo v potravinových systémech dosaženo (např. ztrojnásobení zemědělské produkce od 60. let), jsou však přinejmenším stejně významné jako úkoly, které před potravinovými systémy stojí do budoucna. Pro lepší politiky je vedle správného pochopení jednotlivých problémů (fakta) důležitý také sdílený pohled na to, jak by systémy měly vypadat/fungovat (hodnoty, zájmy). Pro překonání rozdílných hodnotových a zájmových perspektiv je mj. doporučováno důslednější využívání hodnocení dopadů regulace (RIA), inkluzivních konzultačních procesů, vědeckých poradních orgánů, větší transparentnost, veřejná vykazatelnost a důsledné budování souboru společných pravidel a standardů.
 

Towards Water Security in Belarus

Voda spojuje různá odvětví a ilustruje tím nutnou podmínku aplikace systémového přístupu nejen v rámci potravinových systémů (viz výše) ale obecně (food-water-energy nexus). Špatná vodní infrastruktura může poškodit dodávky klíčových sektorů, jakými jsou produkce potravin nebo energetika. Bělorusko nepatří mezi evropské země nejvíce postižené problémem nedostatku vody, zdroje zde jsou relativně bohaté. Přesto i v této zemi je patrné, že komplexní vodohospodářské strategie pro řešení vzájemně souvisejících výzev (např. nerovnoměrné rozložení vodních zdrojů pociťované zejm. na jihu země) a zajištění bezpečnosti dodávek vody patří mezi aktuální témata a že konzultační výstupy jsou poptávány i od mezinárodních organizací jako OECD. Publikace mj. shrnuje úspěchy, kterých bylo dosaženo v reformách směřujících k harmonizaci vodohospodářské politiky s rámcovou směrnicí EU o vodě a s principy integrovaného řízení vodních zdrojů, a předkládá seznam potenciálních oblastí, kterým by měla být věnována pozornost v budoucím úsilí o lepší zásobování vodou v Bělorusku.
 

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 812 310

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem