přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj – OECD

27.7.2015

Základní informace o OECD.

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezinárodní organizací sdružující v současnosti 34 členských zemí, mezi nimiž převažují vyspělé ekonomiky. Jde de facto o stálou konferenci, která řeší hospodářské otázky podobně jako národní administrativy. Cílem je ekonomický růst, zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně, finanční stabilita a růst světového obchodu. Hlavní metodou při koordinaci naplňování těchto cílů je monitorování a mnohostranný dohled nad prováděním národních politik (skrze společná pravidla a standardy a skrze vzájemnou výměnu informací o jejich plnění). Tyto procesy vedou k přizpůsobování hospodářských politik a harmonizačním změnám domácího právního řádu. Tak jsou postupně v zemích OECD vytvářeny podmínky pro koordinovanou liberalizační akci zaměřenou na požadovanou realokaci kapitálu a dalších výrobních faktorů.

OECD poskytuje data a analýzy (kde je v dlouhé časové řadě zajištěna srovnatelnost), koncipuje politické nástroje (zaměřené na rozvoj, růst a stabilitu), podporuje otevírání trhů (šíření finančních služeb, přeshraniční investice) a identifikuje nejlepší praxi.

OECD z pohledu resortu MZe

Prostřednictvím jednotlivých ředitelství řeší OECD více resortně relevantních problematik (nejen zemědělství, ale např. též rybářství, potraviny, zemědělskou mechanizaci, osiva, výzkum, pesticidy, vodní zdroje, obchod, environmentální otázky, územní rozvoj nebo problémy rozvojových zemí). MZe tedy nemá v OECD pouze jednoho partnera. Nejvýznamnější částí otázek se však zabývá Ředitelství pro obchod a zemědělství, resp. jeho pracovní orgány (výbory, pracovní skupiny, programy), které řeší tři hlavní věcné okruhy: reformu zemědělských politik, obchod se zemědělskými produkty a udržitelnost. Významnou zemědělskou dimenzi práce OECD má též spolupráce s nečlenskými zeměmi a uskupeními jako G8 nebo G20.

V rámci činnosti OECD jsou např.

 • stanovovány obecné principy (např. decoupling, znečišťovatel platí, zelený růst),
 • definovány obecné ukazatele používané pro srovnávací hodnocení politik (např. odhad produkčních podpor - PSE),
 • na základě notifikací analyzovány podpory týkající se zemědělství,
 • zaváděny standardy u technických parametrů zemědělských a lesnických strojů,
 • zakládány systémy pro certifikaci (např. osiva),
 • sledována a hodnocena rizika spojená s používáním pesticidů, nebo
 • financována výzkumná stipendia a konference.

OECD vydává na výše uvedená témata metodicky podnětné dokumenty pro koncipování a hodnocení politických nástrojů, které jsou využívány při práci odborných útvarů MZe a dalších institucí (ÚZEI, ÚKZÚZ, SZZPLS, VÚPP). Stěžejní publikace OECD týkající se resortu MZe vydané v roce 2015 (viz níže) jsou k dispozici na odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe:

 • Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Brazil
 • Aligning Policies for a Low-carbon Economy
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
 • Managing Food Insecurity Risk: Analytical Framework and Application to Indonesia
 • Fishing for Development
 • Fostering Green Growth in Agriculture: The Role of Training, Advisory Services and Extension Initiatives
 • Issues in Agricultural Trade Policy: Proceedings of the 2014 OECD Global Forum on Agriculture
 • OECD Review of Agricultural Policies: Colombia 2015
 • Green Growth in Fisheries and Aquaculture
 • Water and Cities: Ensuring Sustainable Futures
 • Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance
 • Safety Assessment of Foods and Feeds Derived from Transgenic Crops
 • OECD Review of Agricultural Policies: Switzerland 2015
 • OECD Review of Fisheries: Country Statistics 2014

Další informace jsou k dispozici na stránkách:

http://www.mzv.cz

http://www.oecd.org

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem