přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vznik a vývoj reformy Společné rybářské politiky

Společná rybářská politika je základním nástrojem pro řízení rybolovu a akvakultury ve všech státech EU. Článek popisuje její vznik, hlavní úkoly a reformy.

Společná rybářská politika

Společná rybářská politika (dále v textu jen SRP, známá též pod zkratkou CFP – Common Fisheries Policy) je základním instrumentem pro řízení rybolovu a akvakultury ve všech členských státech Evropské unie. SRP je součástí primárního práva již od založení  Evropského hospodářského společenství. Přestože o potřebě ustanovit společná pravidla evropského rybolovu hovoří již čl. 38 Římské smlouvy z roku 1957, její první pravidla byla vytvořena až v roce 1970. SRP nyní sdružuje řadu opatření, jejichž cílem je prosperita a udržitelnost evropského odvětví rybolovu.

Mezi hlavní úkoly a priority SRP patří:

 • stanovení pravidel evropského rybolovu (zachování, řízení a využívání zdrojů ryb a ostatních vodních živočichů) v souladu s udržitelností a ochranou mořského prostředí
 • zajištění mechanismů kontrolní činnosti EU (poskytnutí nástrojů k zajištění vymahatelnosti plnění těchto pravidel a potrestání viníků)
 • zajištění přiměřených cen v oblasti produkce, zpracování a distribuce a zajištění důvěry spotřebitelů v naprostou nezávadnost konzumovaných ryb a mořských plodů
 • poskytování finančních prostředků a technické podpory iniciativám usilujícím o větší udržitelnost odvětví, omezení dopadů rybolovu na životní prostředí
 • řízení společné organizace trhu s cílem zajistit vyrovnanost mezi potřebami trhu Společenství a zájmy evropských rybářů
 • podpora rozvoje dynamického odvětví akvakultury v EU (intenzivní chovy ryb a jiné formy akvakultury)
 • zajištění strukturální politiky a stanovení podmínek přístupu k rybolovu a využívání rybolovných zdrojů, financování vědeckého výzkumu a shromažďování údajů k zajištění spolehlivé opory pro politická rozhodnutí
 • řízení rybářské flotily EU (rovnováha mezi její kapacitou a množstvím rybolovných zdrojů), monitoring velikosti evropského rybářského loďstva a zabránění jeho zvětšování
 • zastupování EU na jednáních v mezinárodních organizacích pro rybolov a jednání s nečlenskými státy EU po celém světě (bilaterální dohody)

Počátky společné rybářské politiky

První pravidla řízení evropského rybolovu, jejichž původním záměrem bylo vytvoření zóny volného obchodu v oblasti rybářství a rybích produktů, byla vytvořena a přijata v roce 1970 šesti zakládajícími členy Evropských společenství.  Podle těchto pravidel byl rybářům ze všech ČS zaručen rovný přístup do veškerých evropských rybářských vod (s výjimkou pobřežního pásu určeného pro místní rybáře).

To však bylo problematické pro země, jež usilovaly o připojení k ES a pro které rybolov hrál a dodnes hraje nezanedbatelnou roli co do rozsahu a ekonomického významu (v 70. letech šlo o Norsko, které do ES nevstoupilo a UK, které před svým přístupem do ES s ústupky přijalo SRP v roce 1971; v 80. letech se problém dotýkal i jihoevropských států), v roce 1976 navíc došlo k rozšíření evropských vod z 12 na 200 mil od pobřeží a dalším změnám. Kombinace těchto skutečností spolu se spory mezi členskými státy o právo na stanovení výhradního národního rybolovného teritoria poukázala na nezbytnost vytvoření funkční, plnohodnotné SRP. V jejím utváření hrály později velkou roli jak ekonomické a sociální faktory, tak i ekologický rozměr a snaha zabránit devastaci evropských vod.

Vznik společné rybářské politiky

V roce 1975 prvně stanovila Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku rybolovné kvóty pro jednotlivé členy ES, v roce 1980 pak byl Radou stanoven stabilizační systém vycházející z úlovků v referenčním období 1973 – 78 (prvky systému zahrnovaly preferenci některých skotských, irských a grónských flotil či náhrady za ztráty ve vodách třetích zemí).

V roce 1983 vzniká plnohodnotná SRP, založená na následujících prvcích:

 • stanovení kvót, resp. maximálního povoleného výlovu (TAC – Total Allowable Catches) pro jednotlivé druhy ryb v členských státech spolu se zavedením parametrů rybářských sítí
 • stanovení rybolovné zóny pro všechny lodě ES v nově nastaveném pásmu (tj. 200 mil od pobřeží s ochranným pásmem 12 mil pro jednotlivé státy)
 • systém licencí pro rybářské lodě
 • stanovení povolených způsobů lovu ryb a požadavků na vybavení
 • reorganizace trhu s rybami a rybářskými produkty

Některé prvky systému se však ukázaly značně kontroverzní. Např. stanovení TAC pro jednotlivé druhy vedlo k tomu, že ryby vylovené nad rámec kvóty pro daný druh byly vyhazovány zpět do moře, přičemž tento problém takzvaných výmětů (discard) přetrvává až do současnosti. Dosud přijatá opatření nedokázala zabránit neustálému poklesu rybích populací, jehož neúnosnost si Evropa na počátku 90. let již plně uvědomila. Z toho důvodu EU trvale od r. 1992 ukládala všem národním flotilám povinnost snížit jejich rybářské úsilí a především bylo jasné, že SRP je nutno reformovat.

Reforma 2002

Na konci roku 2002 Rada odsouhlasila balíček reformních opatření nové SRP, jež byla zavedena 1. 1. 2003. Mezi hlavní ambice a cíle této reformy patřilo mj.:

 • dlouhodobý přístup (před rokem 2003 byla opatření týkající se rybolovných práv a souvisejících opatření přijímána každoročně, což hodlala reforma změnit)
 • omezení intenzity rybolovu jako základního nástroje jeho řízení (např. omezení počtu dní, během kterých budou moci plavidla vykonávat na moři rybolovnou činnost)
 • nová politika pro evropská loďstva, resp. jejich snižování v důsledku nadměrných kapacit
 • lepší aplikace pravidel, větší soudržnost a přísnější postihy za porušování pravidel
 • nové dvoustranné dohody o rybolovu se třetími zeměmi
 • nové principy financování SRP
 • větší zapojení zájmových skupin (zejména rybářů) v procesu řízení SRP

Evropský rybářský fond

Reforma z roku 2002 nepředstavovala dostatečné změny, které by přispěly k efektivní ochraně nadměrně lovených rybích populací. Pro zlepšení konkurenceschopnosti v odvětví rybolovu a jeho udržitelnosti z hlediska environmentálního, ekonomického i sociálního byl zřízen Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance). FIFG patřil mezi strukturální fondy EU do roku 2006. Prostředky z tohoto fondu byly určeny především na rozvoj chovu ryb, modernizaci loďstva, ochranu některých přímořských oblastí, vybavení rybářských přístavů, výrobu a obchod s rybími výrobky nebo podporu výroby.

Na FIFG navazoval nově vytvořený Evropský rybářský fond (EFF - European Fisheries Fund), který zahájil činnost v lednu 2007. Fond má pro nynější sedmileté období 2007 – 2013 k dispozici rozpočet ve výši 3,8 mld. € (resp. 4,3 mld. € v běžných cenách) a pro financování z jeho zdrojů se mohou kvalifikovat všechny sektory odvětví, tj. mořský a vnitrozemský rybolov, akvakultura, zpracování a uvádění na trh produktů rybolovu.

Současná reforma SRP

Blížící se konec současného sedmiletého rozpočtového období EU a konec stávajícího programového období Společné zemědělské i rybářské politiky s sebou nesly nutnost zamyslet se nad další podobou a směřováním sektoru od roku 2014. SRP se tak nyní stejně jako SZP nachází ve fázi revize, přičemž EK hodlá její novou podobu formovat a zefektivnit tak, aby byly evropské rybářské flotily ekonomicky životaschopné, nedošlo ke zdecimování rybích populací, rybářská politika byla provázána s politikou námořní a spotřebitelům byly zajištěny kvalitní potraviny.

Dosavadní časový postup projednávání nové podoby SRP:

 • 13. 7. 2011 – Komise předložila balíček reformních návrhů SRP*
 • 12. 12. 2011 – Komise předložila návrh o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF - European Marine and Fisheries Fund), který má v období 2014 – 2020 nahradit současný EFF a snížit administrativní zátěž
 • 19. 3. 2012 – Rada pro zemědělství a rybářství přijala Závěry o externí dimenzi SRP
 • 12. 6. 1012 – Rada přijala Dohodu o obecném přístupu k nařízením o SRP a o společné organizaci trhu
 • 12. 9. 2012 – plenární zasedání EP – první čtení společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury; zpráva hodnotící společnou rybářskou politiku
 • 12. 9. 2012 – usnesení pléna EP o zastřešujícím sdělení – Zpráva o návrhu nařízení EP a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
 • 19. 9. 2012 – usnesení Výboru EP pro rybolov o vnější dimenzi rybářské politiky
 • 24. 9. 2012 – rozprava Rady o EMFF
 • 24. 10. 2012 – Rada přijala dohodu o částečném obecném přístupu k EMFF na období 2014 – 2020
 • 18. 12. 2012 – Výbor EP pro rybolov – hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhům o SRP a EMFF
 • leden 2013 – plenární zasedání EP – hlasování o postoji v prvním čtení k návrhům o SRP a EMFF
 • 28. 1. 2013 – Rada podpořila cíl irského předsednictví dospět k politické dohodě ohledně reformy SRP do konce června 2013
 • 25. – 26. 2. 2013 - během zasedání Rady bylo dosaženo dohody o částečném obecném přístupu k dosud otevřeným otázkám SRP
 • Duben a květen 2013 - proběhlo 8 trilaterálních jednání mezi EP, Radou a EK k reformě SRP
 • 13. – 14. 5. 2013 – na Radě byl přijat revidovaný mandát pro IE PRES pro dokončení diskuzí s EP k základnímu nařízení SRP
 • 30. 5. 2013 - mezi Radou a EP bylo dosaženo dohody o nové SRP
 • 4. 6. 2013 - mezi evropskými institucemi bylo dosaženo dohody o nařízení o SOT s produkty rybolovu a akvakultury
 • 6. 6. 2013 - EP navrhl sérii kompromisních pozměňovacích návrhů k EMFF
 • 10. – 11. 7. 2013 - probíhalo jednání Výboru EP pro rybolov, který mj. schválil provozní pravidla pro EMFF s rozpočtem ve výši 6,5 mld. €
 • 15. 7. 2013 - na zasedání Rady bylo dosaženo dohody o obecném přístupu k návrhu o EMFF
 • 17. 10. 2013– Rada přijala svou pozici ke dvěma návrhům nařízení SRP na základě včasné dohody s EP ve druhém čtení, a to k základnímu návrhu o SRP a k návrhu o SOT s produkty rybolovu a akvakultury
 • 23. 10. 2013 - EP odsouhlasil návrh pravidel na alokaci prostředků EMFF ve výši přes 6,5 mld. € na období 2014 – 2020.
 • Ve dnech 9. - 12. 12. byl na plenárním zasedání EP schválen reformní balíček SRP
 • 28. 1. 2014 - po několika trialozích mezi EP, Radou a Komisí, byla dosažena dohoda o podobě EMFF na období 2014 – 2020
 • 16. 4. 2014 - EP schválil pravidla nového EMFF
 • 6. 5. 2014 - na zasedání Rady pro ekonomické a finanční záležitosti byl jako A-bod formálně přijato nařízení o EMFF
 • 20. 5. 2014 - v úředním věstníku EU zveřejněno nařízení týkající se financování nového EMFF.
 •  

*
1) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice
2) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury
3) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském námořním a rybářském fondu - EMFF (European Maritime and Fisheries Fund)