přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2017

16.2.2018

Český statistický úřad zveřejnil 5. února první předběžná data o zahraničním obchodě v roce 2017.

  • Agrární zboží v rámci celkového českého zahraničního obchodu zaujímalo v roce 2017 na straně vývozu 4,7 % a na straně dovozu 6,0 %, což představuje nejnižší hodnoty za  posledních pět let, viz tab. 2.

  • V roce 2017 došlo v českém agrárním zahraničním obchodě (AZO) k rozdílnému vývoji na straně vývozu a na straně dovozu ve srovnání s rokem 2016 (s tím, že mírně odlišně se  vyvíjel obchod s EU 28 a s třetími zeměmi). Hodnota českého agrárního exportu se  meziročně snížila (o 2,4 %, tj. 4,9 mld. Kč). V případě dovozu pokračoval rostoucí trend a  hodnota českého agrárního importu v meziročním srovnání mírně vzrostla o 1,3 % (tj. 2,8 mld. Kč). Záporná bilance AZO se tak prohloubila, a to o 7,7 mld. Kč na 30,8 mld. Kč (což je nejvyšší hodnota za posledních pět let). Stupeň krytí dovozu vývozem se snížil o 3,2 p. b. na 86,5 %.

  • Zatímco záporná bilance agrárního obchodu s EU 28, který tvoří převážnou část celkového českého AZO, se v roce 2017 meziročně již druhým rokem po sobě výrazněji zhoršila (o 8,0 mld. Kč na 15,2 mld. Kč), bilanční schodek AZO s třetími zeměmi se pouze nepatrně snížil (o 0,5 mld. Kč na 15,0 mld. Kč). Téměř celý pokles vývozu jde tak na vrub obchodu se zeměmi EU (z uvedeného poklesu vývozu o 4,9 mld. Kč připadá na obchod s EU 4,5 mld.). Vývoj bilance českého AZO od roku 2012 podle čtvrtletí znázorňuje graf 1. Přehled AZO s EU a třetími zeměmi v letech 2016/2017 pak následující tabulky.

AZO ČR celkem

rok

vývoz (V)

dovoz (D)

obrat

saldo

krytí D/V

2016

201 592

224 677

426 269

- 23 085

89,73 %

2017

196 741

227 493

424 234

- 30 752

86,48 %

mil. Kč, zdroj ČSÚ

AZO ČR - EU28

rok

vývoz

dovoz

obrat

saldo

krytí D/V

2016

184 551

191 723

376 274

-7 172

96,26 %

2017

180 050

195 245

375 295

-15 195

92,22 %

mil. Kč, zdroj ČSÚ

AZO ČR - třetí země

rok

vývoz

dovoz

obrat

saldo

krytí D/V

2016

17 024

31 541

48 565

-14 517

53,97 %

2017

16 548

31 507

48 055

-14 959

52,52 %

mil. Kč, zdroj ČSÚ

  • Hlavními exportovanými položkami z ČR byly v roce 2017 cigarety (již s 11 % podílem), pšenice (5,7 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,3 %), pekařské zboží (5,1 %), nezahuštěné mléko a smetana (4,5 %, 72 % tvořilo surové mléko) a potravinové přípravky (4,2 %). Nejvíce importovaným zbožím do ČR byly v roce 2017 vepřové maso (7,1 %), pekařské zboží (4,1 %), cigarety (4,0 %), sýry a tvarohy (3,9 %) a čokoláda a  ostatní kakaové výrobky (3,9 %).

  • V komoditním pohledu došlo v roce 2017 k meziročnímu poklesu aktivní bilance v obchodu s řepkovými semeny (pokles o 1,4 mld. Kč), poklesl také netto-vývoz řepkového oleje (o 1,0 mld. Kč) a tvrdé pšenice (o 998 mil. Kč). Naopak meziročně se v roce 2017 zvýšila hodnota netto-vývozu nezahuštěného mléka a smetany o 1,9 mld. Kč (z toho se  hodnota vývozu surového mléka zvýšila o 1,5 mld. Kč, přestože se vývozní ceny nepatrně zvýšily). Dále stojí za povšimnutí obrácení trendu ve vývoji vývozu piva. Jeho netto-vývozní bilance, jenž v posledních pěti letech rostla, poklesla v r. 2017 o 101,2 mil. Kč. Zároveň se také snížila aktivní bilance sladu o 388,2 mil. Kč. U položek s pasivní bilancí došlo k výraznějšímu prohloubení bilance u másla a to o 665 mil. Kč za současného meziročního nárůstu dovozní ceny másla.

  • Agrární zboží exportovala ČR v roce 2017, stejně jako v předchozích letech, především na Slovensko (21,9 %), do Německa (19,2 %) a Polska (10,6 %), dále do Itálie (9,1 %), Rakouska (5,8 %) a Maďarska (4,7 %). V rámci třetích zemí byly hlavními destinacemi Rusko (1,4 %), Turecko (0,6 %), Japonsko (0,6 %), Švýcarsko (0,6 %) a Čína (0,5 %). Agrární import do ČR směřoval tradičně zejména z Německa (21,6 %) a Polska (16,7 %). Na třetím místě se udrželo jako v předešlém roce Nizozemsko (7,0 %) a  na čtvrtém místě Slovensko (6,4 %). Z mimounijních zemí jsou hlavními dodavateli Čína (1,3 %), Turecko (1,2 %), Spojené státy (1,1 %) a Norsko (1,0 %) s tím, že meziročně z nich v roce 2017 s výjimkou Norska hodnota dovozu vzrostla.

  • K nejvýraznějšímu meziročnímu zhoršení bilance v teritoriálním pohledu došlo v roce 2017 v obchodě s Německem (nárůst schodku o 1,7 mld. Kč) a se Slovenskem (pokles aktivní bilance o 2,2 mld. Kč). Dále došlo ke změně bilančního aktiva na pasivum v obchodě s Maďarskem (změna o 1,9 mld. Kč) a Litvou (změna o 1,2 mld. Kč). Naopak navýšení zaznamenala kladná bilance obchodu se Slovinskem (o 576,8 mil. Kč), Itálií (o 454,9 mil. Kč) a Rumunskem (o 369,8 mil. Kč). Ke zlepšení došlo také v obchodě s Polskem a Brazílií (v jejich případě se snížila záporná bilance o 1,3 mld. Kč a o 744,9 mil. Kč).

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)

az


Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, únor 2018

Údaje o zahraničním obchodu za rok 2017 zveřejnil Český statistický úřad 5. února 2018. Tato data jsou předběžná, zatímco za rok 2016 již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za rok 2017 naleznete v příloze.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem