přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ředitel/Ředitelka Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

25.6.2020

Rada Instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. (dále VÚVeL), vyhlašuje v souladu s ustanovením § 18 odst. 2, písm. h) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) výběrové řízení na obsazení funkce

Ředitel/ka
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i.

 

Datum vyhlášení: 22. 6. 2020

Hlavní činnosti a odpovědnost:

 • je statutárním orgánem VÚVeL,
 • rozhoduje o všech záležitostech ústavu, které nejsou v působnosti Rady instituce, Dozorčí rady nebo zřizovatele,

 • činí jménem VÚVeL veškeré právní úkony, zejména týkající se uzavíráni smluv včetně smluv na řešení výzkumných projektů,

 • jmenuje a odvolává jmenované funkce, kterými jsou zástupce ředitele VÚVeL, vedoucí oddělení a vedoucí útvarů, pověřuje k činnosti vedoucí pracovních skupin, předsedy ústavních komisi a pověřené osoby,

 • dbá o rozvoj vědecké a metodické úrovně řešení úkolů, vytváří podmínky k řešení výzkumných projektů a zajištění odborné činnosti,

 • dbá na účelné a hospodárné využívání finančních prostředků,

 • v součinnosti s odborovou organizací pečuje o zajišťování sociálních potřeb zaměstnanců,

 • předkládá radě instituce návrhy, které se týkají rozpočtu instituce včetně změn a návrhy vnitřních předpisů VÚVeL.

 

Minimální požadavky na kandidáta:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4 písm. a) až c) a odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších

 • předpisů a morální bezúhonnost,

 • vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském stupni a vědecko-výzkumná činnost odpovídající některému z hlavních oborů činnosti VÚVeL,

 • prokazatelné manažerské a organizační schopnosti, minimálně pět let praxe v řídící (vedoucí) funkci, výborné komunikační schopnosti a zkušenosti s motivací a vedením týmů,

 • základní ekonomické znalosti,

 • aktivní znalost českého a anglického jazyka.

 

Co Vám nabízíme:

 • počet obsazovaných pozic: 1
 • termín nástupu: říjen/listopad 2020
 • místo výkonu práce: Brno
 • rozsah a trvání pracovního poměru: jmenováním do funkce na období 5 let
 • mzdové podmínky: určuje dle mzdových předpisů zřizovatel, kterým je Ministerstvo zemědělství České republiky
 • podporujeme možnost sladění pracovního a rodinného života (flexibilní rozvrh pracovní doby, 6 týdnů placené dovolené)
 • podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na status nebo délku zaměstnání,
 • balíček zaměstnaneckých benefitů (multisport karta, zvýhodněné mobilní služby, příspěvek na stravování)

 

Jak se přihlásit?

Povinné náležitosti přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe doplněný seznamem výsledků vlastní vědecko-výzkumné činnosti za posledních 10 let a obsahující krátký slovní popis získaných znalostí a zkušeností (vědecká činnost, manažerské schopnosti, jazykové znalosti) s uvedením konkrétních příkladů, v případě, že je má uchazeč k dispozici, doloží dále doklady (včetně certifikátů nebo osvědčení), které potvrzují účast na školeních, zkouškách nebo jiných relevantních aktivitách určených ke zvyšování znalostí dovedností anebo zkušeností ve výše uvedených oblastech, popřípadě potvrzují jejich dosaženou úroveň.
 • Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
 • Reference z předchozích zaměstnání za posledních 10 let, pokud v celém tomto období nebyl uchazeč zaměstnancem VÚVeL.
 • Doklady prokazující splnění podmínek podle § 17, odst. 4, písm. a) až c) a odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů; splnění podmínek podle odst. 4 písm. a) a c) a odst. 6 prokazuje uchazeč o funkci ředitele čestným prohlášením (Příloha 1 - Čestné prohlášení).
 • Splnění podmínek podle odst. 4 písm. b) prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců. Není-li uchazeč o funkci ředitele státním občanem České republiky, předloží obdobný doklad osvědčující trestní bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal, osvědčení je však povinen předložit nejpozději před volbou ředitele VÚVeL) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (platí pouze pro uchazeče narozené před 1. 12. 1971).
 • Návrh koncepce řízení a rozvoje VÚVeL v oblasti odborné, ekonomické a personální.
 • Motivační dopis

Kontaktní osoba pro přihlášení a pro informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., personální oddělení, Hudcova 296/70, 62100 Brno-Medlánky; kolisek@vricz

Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: přihlášky v uzavřené obálce označené "Výběrové řízení na ředitele/ředitelky VÚVeL – neotevírat" doručte nejpozději do pondělí 7.9.2020, 15:00 hod na výše uvedenou kontaktní adresu.

Kandidáti/kandidátky, kteří vyhoví formálním požadavkům, budou pozváni/y na jednání rady instituce konané v druhé polovině září 2020 (termín bude upřesněn). Na tomto jednání přednesou své představy o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěli/y realizovat. Na tomto jednání také proběhne výběr kandidáta. Upozorňujeme na 60denní zákonnou lhůtu na vydání osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. Ředitele jmenuje zřizovatel na návrh rady instituce předložený na základě výběrového řízení.

Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM (otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez jakýchkoli rozdílů, důvodů nebo zdravotních omezení.

Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. zajišťuje, aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení.

Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze kolisek@vricz

https://www.vri.cz/userfiles/file/VolnaMista/2020-06-22_Reditel(ka)_VUVeL/VUVeL-Reditel(ka)-2020.pdf

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem