přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení právního zastupování a rozkladové komise v odboru právním v Ministerstvu zemědělství

19.2.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na služební místo vedoucího/vedoucí

v oddělení právního zastupování a rozkladové komise

v odboru právním

v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: 11722/2021-MZE-11131

V Praze dne 19. 2. 2021

 

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení právního zastupování a rozkladové komise, v odboru právním v oboru služby 22. Legislativa a právní činnost, 42. Zemědělství a rostlinolékařská péče.  

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. květen 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

 • Sjednocování poskytování právního servisu zajišťovaného oddělením právního zastupování pro útvary resortu MZe, ostatní ministerstva, soudy, obce a kraje, a orgány činné v trestním řízení, při výkladu hmotně právní úpravy resortních předpisů, příprava návrhů výkladu jednotlivých zákonů, zejména jedná-li se o zásadní otázky, případně zajišťování jejich projednání v zvláštní (rozkladové) komisi ministra.

 • Zajišťování soudní agendy právního oddělení v případě žalob, podaných proti MZe, a to především v řízeních o náhradu škody proti státu z důvodu nesprávného úředního postupu; v té souvislosti připravuje vyjádření k žalobě, případně je projednává se zaměstnanci, kteří MZe v řízení zastupují, a to vždy v případech zásadního významu.

 • Příprava odvolání proti rozsudkům vydaným v neprospěch MZe, eventuálně vypracovává v takových případech dovolání anebo ústavní stížnost.

 • Zajišťování dalších úkolů oddělení právního zastupování, týkající se funkce MZe jako ústředního orgánu státní správy, zejména právního servisu pro útvary MZe na úseku aplikace správního řádu, především ve vydávání správních rozhodnutí.

 • Vyřizování podání občanů a právnických osob, týkající se aplikace resortních předpisů a dalších zákonů a připravuje návrhy takových odpovědí pro ministra.

 • Vypracovávání připomínek a stanovisek resortu MZe k návrhům právních úprav připravovaných ostatními ministerstvy a ústředními správními úřady; u těchto stanovisek uplatňuje zájmy a potřeby resortu MZe.

 • Zpracovávání informací pro ministra na jednání schůze vlády k legislativním návrhům připravovaných ostatními ministerstvy a ústředními správními úřady.

 • Vydávání právních stanovisek k výkladu právních předpisů a přípravu návrhů správních rozhodnutí pro zvláštní (rozkladovou) komisi ministra.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o  jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 8. března 2021, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mzecz, nebo

 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucího/ vedoucí v oddělení právního zastupování a rozkladové komise, v odboru právním“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

- je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

- dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

- je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;

- je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

- dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu právo;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském studijním programu právo. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

- má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem – Služební předpis evidenční číslo 9/2021, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanovuje systemizaci služebního úřadu účinnou k 1. 1. 2021,a to včetně dalších požadavků pro služební místa, čj.: 67145/2021-MZE-11130, kterým je

- odborné zaměření vzdělání -  „magisterský studijní program v oboru právo“;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v magisterském studijním programu v oboru právo);

- Splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě služebním předpisem - Služební předpis evidenční číslo 9/2021, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanovuje systemizaci služebního úřadu účinnou k 1. 1. 2021, a to včetně dalších požadavků pro služební místa, čj.: 67145/2021-MZE-11130, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“, popřípadě i úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude v případě jeho zařazení/jmenování následně postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

- příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

- evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

- tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

- pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

- příslušníkem Lidových milicí,

- členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

  - studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

- Splňuje předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucího/ vedoucí  v oddělení právního zastupování a rozkladové komise v odboru právním v Ministerstvu zemědělství podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě; podle tohoto ustanovení se výběrového řízení v prvním kole může zúčastnit: osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku. 

Činnostmi podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě jsou:

 • příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
 • příprava mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • příprava návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správa informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistická služba,
 • správa kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečování obrany státu,
 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajoba zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • příprava nebo realizace dotační politiky,
 • příprava nebo realizace politiky výzkumu a vývoje,
 • příprava a provádění správních úkonů včetně kontroly,
 • ochrana obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
 • řízení (činností výše uvedených),
 • příprava a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují aktuálně zastávanou pozici, resp. dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis,

 3. písemná práce v rozsahu max. 3 normostrany A4 obsahující návrh koncepce řízení a rozvoje oddělení právního zastupování a rozkladové komise.

   

Informace pro žadatele:

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 80 a § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

1. Představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí.

2. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.

3. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.

4. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

 

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 

Kontaktní osoba pro odborné dotazy: JUDr. Radek Pokorný, tel. 221813055, radekpokorny@mzecz

Kontaktní osoba pro formální dotazy: Marie Heřmánková, tel. 221812918, mariehermankova@mzecz

 

Přílohy ke stažení: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx

 

 

        Mgr. Jan Sixta

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

 

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe  19. 2. 2021 do 8. 3. 2021.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem